Nr. 2751 - cu privire la contestația nr. CEC-10ALG/7 din 26 septembrie 2019 a Partidului Politic ”Patrioții Moldovei”

  • 30.09.2019
  • 2603
  • 0

H O T Ă R Î R E

cu privire la contestația nr. CEC-10ALG/7 din 26 septembrie 2019

a Partidului Politic ”Patrioții Moldovei”

 

La data de 26 septembrie 2019, Partidul Politic ”Patrioții Moldovei” (în continuare – PPPM) a depus la Comisia Electorală Centrală (CEC) o contestație, prin care solicită:

- anularea hotărîrilor nr. 63 și nr. 64 din 24 septembrie 2019 ale Consiliului electoral al circumscripției electorale municipale Chișinău (în continuare – CECEM Chișinău nr.1);

- obligarea CECEMC de a înregistra candidatura domnului Serghei Scripnic pentru funcția de primar general al mun. Chișinău din partea PPPM, precum și lista de candidați pentru funcția de consilier în Consiliul mun. Chișinău.

Contestatarul arată că la data de 19 septembrie curent a depus la CECEM Chișinău nr.1 actele necesare pentru înregistrarea candidaților la alegerile locale generale din 20 octombrie 2019, printre care și procesul-verbal (extras) al ședinței Congresului municipal al PPPM privind desemnarea candidatului pentru funcția de primar general și a candidaților pentru funcția de consilier, întocmit la data de 5 august 2019 și aprobat ulterior la ședința Congresului republican din 15 august 2019.

Prin hotărîrile nr. 63 și nr. 64 din 24 septembrie 2019, CECEM Chișinău nr.1 a respins cererile respective, motivînd că PPPM a demarat procedura de desemnare a candidaților înainte de 30 august 2019, adică înainte de data la care a fost constituit CECEMC prin hotărîrea CEC nr.2599, ceea ce contravine prevederilor art.46 alin.(1) din Codul electoral, potrivit căruia ”În cazul alegerilor locale, desemnarea candidaturilor se efectuează după constituirea circumscripţiilor electorale şi consiliilor electorale de circumscripţie conform art. 131”.

Contestatarul, în motivarea dezacordului cu soluția adoptată de CECEMC, subliniază că la art.1 din Codul electoral desemnarea candidaților se definește ca ”procedură de adoptare de către partide şi alte organizaţii social-politice, de către blocurile electorale a deciziilor asupra candidaturilor pentru funcţiile elective, desfăşurată în cadrul şedinţelor organelor de conducere ale partidelor şi altor organizaţii social-politice, ale blocurilor electorale, în conformitate cu statutele lor, după anunţarea datei alegerilor”, iar data alegerilor locale generale din 20 octombrie 2019 a fost stabilită prin Hotărîrea Parlamentului nr.53 din 18 iunie 2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 209-216/253 din 28 iunie 2019.

Autorul contestației menționează că Regulamentul privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la alegerile locale a fost aprobat prin hotărîrea CEC nr. 2584 din 20 august 2019, adică ulterior datei la care s-a convocat Congresul municipal și cel republican al PPPM, prin urmare prevederile pct.3 din regulamentul în cauză, potrivit cărora ”Partidele politice, alte organizații social-politice, blocurile electorale și candidații independenți demarează procesul de desemnare a candidaților la funcțiile de primar și consilier al consiliului local doar după începerea perioadei de desemnare (după constituirea circumscripțiilor electorale și consiliilor electorale de circumscripție), iar actele în acest sens se întocmesc nu mai devreme de începerea acestei perioade, cu excepția celor stabilite la art. 49 alin. (1) lit. d) din Codul electoral”, nu au putere retroactivă.

Prin referința depusă, înregistrată sub nr. CEC-10ALG/7/2, CECEM Chișinău nr.1 a solicitat respingerea contestației pe motivul încălcării de către contestatar a procedurii de desemnare a candidaților stabilite de art.46 alin.(1) din Codul electoral.

Examinînd materialele cauzei, Comisia ajunge la concluzia netemeiniciei contestației din următoarele considerente expuse infra.

Contestatarul își întemeiază poziția pe norma generală de la art.1 din Codul electoral, care dă definiția noțiunii de ”desemnare a candidaților” și stabilește la general că desemnarea candidaților începe după anunțarea datei alegerilor.

Comisia în acest sens menționează că termenele concrete de desemnare a candidaților pentru diferite tipuri de scrutin sînt prevăzute la art.46 alin.(1) din Codul electoral, care stabilește expres că ”În cazul alegerilor locale, desemnarea candidaturilor se efectuează după constituirea circumscripţiilor electorale şi consiliilor electorale de circumscripţie conform art. 131”.

Alegația contestatarului precum că congresele PPPM privind desemnarea candidaților s-au desfășurat pînă la aprobarea Regulamentului privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la alegerile locale, dispozițiile căruia nu au putere retroactivă, nu poate fi reținută, or normele pct. 3 din regulamentul vizat au fost preluate din art.41 alin.(1) din Codul electoral, fiind introduse prin pct.16 din articolul unic al Legii nr.268 din 4 februarie 1999 (în varianta existentă pînă la renumerotarea dispusă prin Art. II din Legea nr.147  din  15 iulie 2016), adică aveau un caracter previzibil pentru contestatar, în speță fiind aplicabil principiul de bază al dreptului nemo legem ignorare censetur (”nimeni nu se poate scuza, invocând necunoașterea legii”) - necunoașterea prevederilor legale nu înlătură consecințele acțiunii acestora. Această regulă este amintită şi în jurisprudența Curţii Europene a Drepturilor Omului, care a menţionat în cauza Emonet şi alţii v. Elveţia, 13 februarie 2007, §85, că toate persoanele, indiferent dacă sunt sau nu reprezentate de un avocat, trebuie să cunoască legea.

Comisia reține că obligativitatea respectării termenului în interiorul căruia se desemnează candidații la funcții elective garantează egalitatea șanselor celor care intenționează să candideze, or principiul egalității candidaților stabilit de art.51 alin.(1) din Codul electoral reprezintă pilonul pentru desfășurarea unor alegeri libere și corecte. De observat că momentul constituirii circumscripțiilor și consiliilor electorale drept punct de reper pentru începerea desemnării candidaților este stabilit ca un mijloc subsidiar de asigurare a corectitudinii desfășurării campaniei electorale și utilizării fondurilor electorale, în vederea neadmiterii desemnării oficiale a candidatului de către un partid politic și desfășurării campaniei electorale în lipsa organelor de resort constituite pentru supravegherea respectării prevederilor electorale.

Constituția Republicii Moldova statuează la articolul 16 alin.(2) că toți cetățenii Republicii Moldova sînt egali în fața legii și a autorităților publice, fără deosebire de rasă, naționalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenență politică, avere sau de origine socială, iar la articolul 38 alin.(3) stabilește că dreptul de a fi aleși le este garantat cetățenilor Republicii Moldova cu drept de vot, în condițiile legii.

În contextul considerentelor expuse supra şi în temeiul art. 18 alin. (2), art.26 alin. (1) lit. m), art.46 alin.(1), art. 71 alin. (1), art.72 (1), art.73 alin. (2) din Codul electoral nr. 1381/1997 și pct.26 din Regulamentul privind procedura de examinare şi soluţionare a contestaţiilor de către organele electorale în perioada electorală, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 3353 din 20 iulie 2010, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:

 

1. Se respinge integral ca fiind neîntemeiată contestația nr. CEC-10ALG/7 din 26 septembrie 2019 a Partidului Politic  ”Patrioții Moldovei” cu menținerea hotărîrilor nr. 63 și nr. 64 din 24 septembrie 2019 ale Consiliului electoral al circumscripției electorale municipale Chișinău.

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

3. În cazul dezacordului cu soluția adoptată, hotărîrile nr. 63 și nr. 64 din 24 septembrie 2019 ale Consiliului electoral al circumscripției electorale municipale Chișinău se contestă în Judecătoria Chișinău sediul Rîșcani (str. Kiev, nr. 3, mun. Chișinău), în decurs de 3 zile din data adoptării prezentei hotărîri.

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                       Dorin CIMIL

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                           Maxim LEBEDINSCHI

 

Chișinău, 30 septembrie 2019

Nr. 2751