Nr. 150 - cu privire la contestația nr. CEC-10ALN/1 din 15 noiembrie 2021 a domnului Vladimir Dachi, candidat desemnat de Partidul Politic „NOI” pentru funcția de primar al municipiului Bălți la alegerile locale noi din 21 noiembrie 2021

  • 16.11.2021
  • 3266
  • 0

HOTĂRÂRE

cu privire la contestația nr. CEC-10ALN/1 din 15 noiembrie 2021 a domnului Vladimir Dachi, candidat desemnat de Partidul Politic „NOI” pentru funcția de primar al municipiului Bălți la alegerile locale noi din 21 noiembrie 2021

 

  La data de 15 noiembrie 2021, domnul Vladimir Dachi, candidat desemnat de Partidul Politic „NOI” pentru funcția de primar al mun. Bălți la alegerile locale noi din 21 noiembrie 2021, a depus la Comisia Electorală Centrală o contestație, înregistrată sub nr. CEC-10ALN/1, prin care solicită:

1. Admiterea contestației.

2. Anularea hotărârii nr. 124/2021 „Cu privire la avertizarea concurentului electoral Dachi Vladimir la funcția de primar al municipiului Bălți din partea Partidului Politic „NOI”” (în continuare – hotărârea contestată), adoptată de Consiliul electoral al circumscripției electorale municipale Bălți nr. 2 (în continuare – CECEM Bălți nr. 2).

 

Argumentele participanților la procedura administrativă

În motivarea solicitărilor înaintate, contestatarul își exprimă dezacordul față de actul administrativ individual defavorabil, adoptat de CECEM Bălți nr. 2, prin care acestuia i s-a aplicat sancțiunea sub formă de avertisment pentru încălcarea art. 52 alin. (3) și (8) și a art. 70 alin. (6) din Codul electoral. În opinia contestatarului, hotărârea nr. 124/2021 adoptată de CECEM Bălți nr. 2 este neîntemeiată, iar faptele constatate prin hotărârea respectivă nu au fost elucidate pe deplin și nici nu sunt susceptibile de răspundere juridică, din următoarele considerente.

În legătură cu Decretul nr. 1823-VII din 2 noiembrie 2020 privind retragerea cetățeniei Republicii Moldova domnului Cristian Mihai, contestatarul arată că:

- decretul menționat mai sus este emis cu încălcarea împuternicirilor legale acordate prin Constituție;

- Avizul Agenției Servicii Publice de recunoaștere a domnului Rizea Cristian în calitate de cetățean al Republicii Moldova nu a fost anulat, respectiv acesta este încă valabil;

- la data de 11 iunie 2021, domnul Mihai (Rizea) Cristian a depus cerere de suspendare a executării decretului menționat, iar încheierea judecătorească din 16 iunie 2021 prin care a fost respinsă această cerere a fost atacată cu recurs, actualmente cauza aflându-se pe rolul Curții de Apel Chișinău;

- decretul menționat a fost contestat și în instanța de judecată, iar prin încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Râșcani, din 21 decembrie 2021, cererea de chemare în judecată a reclamantului Mihai Cristian a fost primită spre examinare.

În legătură cu pretinsa nevalabilitate a actului de identitate eliberat pe numele lui Mihai Cristian, contestatarul menționează că domnul Mihai Cristian a contestat în instanța de judecată acțiunile Agenției Servicii Publice, prin care au fost declarate nevalabile actele sale de identitate, iar la moment, contestatarul nu deține informații privind examinarea în ordine de recurs a cererii de suspendare a acțiunilor Agenției Servicii Publice de declarare a nevalabilității actelor de identitate eliberate pe numele domnului Mihai Cristian, respectiv aceste acțiuni nu produc efecte juridice și nu pot fi executate.

Prin urmare, în opinia contestatarului, atât decretul șefului statului, cât și celelalte acte la care CECEM Bălți nr. 2 face trimitere în hotărârea sa, fiind contestate în instanța de judecată, nu au puterea lucrului decis.

În legătură cu poza anexată la materialul expediat de către Inspectoratul de Poliție Bălți, contestatarul susține că aceasta este una larg răspândită în mass-media și pe internet, deoarece nu a fost creată special în vederea promovării electorale a concurentului electoral Partidul Politic „NOI” și a candidatului desemnat de acest partid.

Contestatarul mai menționează că poza respectivă nu sugerează și nu reprezintă un mijloc de promovare a ideilor din programul electoral al Partidului Politic „NOI”. Mai mult ca atât, pe pliant lipsește simbolul electoral și denumirea Partidului Politic „NOI”, respectiv nici nu poate fi considerat drept pliant de agitație electorală.

Având în vedere cele arătate, contestatarul concluzionează că prevederile art. 52 alin. (3) și (8) din Codul electoral nu pot fi aplicate în speță și nici nu pot servi drept temei pentru aplicarea sancțiunii sub formă de avertisment. Mai mult, obligația de a scoate pliantele din circuit nu este o sancțiune în sensul prevederilor art. 75 alin. (2) din Codul electoral, ori avertismentul, fiind o recomandare, nu poate fi temei de obligare.

 

La data de 11 noiembrie 2021, CECEM Bălți nr. 2 a comunicat Comisiei Electorale Centrale hotărârea contestată (adresă înregistrată sub nr. CEC-7/665), prezentând totodată și alte materiale din dosarul administrativ, care au stat la baza adoptării hotărârii respective.

Ulterior, la data de 16 noiembrie 2021, CECEM Bălți nr. 2, prin referința depusă și înregistrată sub nr. CEC-10ALN/1/R, a calificat contestația ca fiind neîntemeiată și a solicitat respingerea acesteia.

 

Admisibilitatea contestației și respectarea termenului legal de depunere

Potrivit art. 72 alin. (1) din Codul electoral, acțiunile/inacțiunile și hotărârile organelor electorale pot fi contestate la organul electoral ierarhic superior, […], în termen de 3 zile calendaristice de la data săvârșirii acțiunii/identificării inacțiunii sau adoptării hotărârii. Termenul de depunere se calculează începând cu ziua următoare zilei în care a fost săvârșită acțiunea, a fost identificată inacțiunea sau a fost adoptată hotărârea.

Conform art. 112 alin. (2) din Codul de procedură civilă, dacă ultima zi a termenului este nelucrătoare, acesta expiră în următoarea zi lucrătoare.

Astfel, ținând cont de faptul că ultima zi a termenului de contestare indicat la art. 72 alin. (1) din Codul electoral a căzut într-o zi de duminică (nelucrătoare), iar contestația a fost depusă în ziua de luni, 15 noiembrie 2021 (ziua imediat următoare lucrătoare), Comisia reține că termenul legal de depunere a contestației a fost respectat, iar contestația corespunde tuturor cerințelor de formă și de fond.

 

Aprecierea Comisiei Electorale Centrale

Potrivit art. 26 alin. (1) lit. m) din Codul electoral, în perioada electorală, Comisia Electorală Centrală examinează cererile și contestațiile asupra hotărârilor și acțiunilor consiliilor electorale de circumscripție și ale birourilor electorale ale secțiilor de votare și adoptă hotărâri executorii pe marginea lor. Respectiv, Comisia Electorală Centrală se va pronunța asupra legalității hotărârii contestate în condițiile prevederilor Codului administrativ și ale Codului electoral, aplicabile speței.

Prin hotărârea contestată, CECEM Bălți nr. 2 a constatat încălcarea art. 52 alin. (3) și (8) de către domnul Vladimir Dachi, candidat desemnat de Partidul Politic „NOI” la funcția de primar al mun. Bălți la alegerile locale noi din 21 noiembrie 2021, și a aplicat față de concurentul electoral numit sancțiunea sub formă de avertisment, stabilită la art. 75 alin. (2) lit. a) din Codul electoral. Reținem că, potrivit art. 75 alin. alin. (2) lit. a) și alin. (3) din Codul electoral, pentru încălcarea legislației electorale, în cazul alegerilor locale, avertismentul se aplică prin hotărâre a consiliului electoral de circumscripție.

 

Întrucât contestatarul își exprimă dezacordul față de aplicarea avertismentului în privința sa, Comisia Electorală Centrală urmează să se pronunțe asupra existenței temeiului legal de aplicare de către organul electoral ierarhic inferior a sancțiunii respective. 

În context, examinând argumentele prezentate de participanții la procedura administrativă, precum și materialele cauzei, se constată că, la data de 8 noiembrie 2021, CECEM Bălți nr. 2 a înregistrat demersul nr. 34/23-27866 al Inspectoratului de Poliție Bălți, conform căruia în Registrul de evidență a altor informații referitoare la infracțiuni și incidente a fost înregistrată sub nr. 20210414531 informația cu privire la faptul că reprezentanții Partidului Politic „NOI” repartizau alegătorilor pliante electorale ce conțineau simbolica Republicii Moldova.

În baza materialelor prezentate CECEM Bălți nr. 2 de către Inspectoratul de Poliție Bălți, și anume: Raportul inspectorului superior OSS al SP-3 „Gara de Nord”, explicațiile domnului Mihai Cristian din data de 7 noiembrie 2021, procesul-verbal de audiere a martorului în cauza contravențională din aceeași dată, precum și alte probe foto, se constată că, la data de 6 noiembrie 2021, domnul Vladimir Dachi, candidatul la funcția de primar desemnat de Partidul Politic „NOI”, și domnul Mihai Cristian repartizau trecătorilor pliante electorale ce conțineau imaginea acestora pe fundalul unui banner cu simbolica și stema Comisiei Electorale Centrale.

Conform art. 52 alin. (3) din Codul electoral, se interzice concurenților electorali să implice sub orice formă persoane care nu sunt cetățeni ai Republicii Moldova în acțiunile de agitație electorală.

Astfel, având în vedere dispoziția art. 52 alin. (3) din Codul electoral și materialele dosarului administrativ, se constată cu certitudine că domnul Vladimir Dachi, candidat desemnat de Partidul Politic „NOI”, cu bună știință a admis implicarea în campania sa electorală a unei persoane care nu deține cetățenia Republicii Moldova, fapt confirmat atât prin conținutul materialului de agitație electorală distribuit, ce reprezintă o poză în care apar domnul Vladimir Dachi și domnul Mihai Cristian, cât și din înseși explicațiile scrise ale ultimului, prezentate Inspectoratului de Poliție Bălți la data de 7 noiembrie 2021, prin care domnul Mihai Cristian recunoaște că, la data de 6 noiembrie 2021, se afla în mun. Bălți, unde, în susținerea candidatului la funcția de primar, repartiza pliante informative cu fotografia sa și a domnului Vladimir Dachi.

În aceste condiții, argumentele contestatarului în partea ce ține de dovada cetățeniei domnului Mihai Cristian, precum și valabilitatea actelor de identitate ale acestuia, care fac dovada cetățeniei, a fost deja examinat  de către Comisia Electorală Centrală prin hotărârea nr. 90/2021 „Cu privire la contestația nr. CEC-9/8 din 23 octombrie 2021 a Partidului Politic „NOI””, unde Comisia a stabilit că: „prin hotărârea Curții de Apel Chișinău din 6 iulie 2021 (dosarul nr.3-106/2021), devenită irevocabilă în baza încheierii Curții Supreme de Justiție din 8 iulie 2021 (dosarul nr.3ra-777/21), s-a stabilit lipsa dreptului domnului Mihai Cristian, fără a deține cetățenia Republicii Moldova, de a candida la funcția electivă”.

Comisia Electorală Centrală reiterează că, potrivit practicii judiciare, efectele puterii lucrului judecat (exclusivitatea, incontestabilitatea, executorialitatea, prejudicialitatea, obligativitatea), stările de fapt subiective civile consacrate în hotărârile judecătorești irevocabile (învestite cu putere de lucru judecat) se bucură de o anumită siguranță, stabilitate și certitudine sau partea care a pierdut procesul nu poate să repună în discuție fapte recunoscute prin acea hotărâre. În lumina principiului autorității de lucru judecat, Comisia relevă că o hotărâre judecătorească, prin care s-au stabilit faptele enunțate, precum și constatările reținute în mod irevocabil, se bucură de prezumția absolută de adevăr.

Pe cale de consecință, fiind deja stabilit faptul că, la moment, domnul Mihai Cristian nu deține cetățenia Republicii Moldova, acesta nu dispune de posibilitatea de a-și exercita totalitatea drepturilor electorale, inclusiv dreptul de a face agitație electorală în favoarea unui concurent electoral, iar, la rândul său, domnul Vladimir Dachi, candidat la funcția de primar desemnat de Partidul Politic „NOI”, avea obligația pozitivă de a nu admite implicarea unei persoane străine în campania sa electorală.

În context sunt pertinente și prevederile art. 70 alin. (6) din Codul electoral, potrivit căruia, răspunderea pentru conținutul materialelor electorale publicitare, difuzate sau publicate, o poartă concurentul electoral.

În aceeași ordine de idei, nu pot fi reținute nici argumentele contestatarului, potrivit cărora poza anexată la hotărârea contestată nu reprezintă un material special creat în vederea promovării electorale a candidatului la funcția de primar desemnat de Partidul Politic „NOI”, deoarece poza nu sugerează și nu reprezintă un mijloc de promovare a ideilor din programul electoral al Partidului Politic „NOI”, iar pe pliant lipsesc simbolul electoral și denumirea Partidului Politic „NOI”, respectiv nici nu poate fi considerat un pliant de agitație electorală, din următoarele considerente.

Potrivit art. 1 din Codul electoral, afișe electorale reprezintă apeluri, declarații, fotografii și alte materiale utilizate de concurenții electorali în scop de agitație electorală, iar agitație electorală reprezintă acțiuni de pregătire și difuzare a informațiilor ce conțin îndemnul la vot în vederea determinării alegătorilor să voteze pentru unii sau pentru alți concurenți electorali.

Examinând conținutul pliantelor electorale, anexate la hotărârea contestată, Comisia constată că acestea conțin informații cu caracter de agitație electorală în favoarea domnului Vladimir Dachi, candidat la funcția de primar la alegerile locale noi din 21 noiembrie 2021, desemnat de Partidul Politic „NOI”, pe ele fiind tipărite următoarele mesaje: „VINO ALĂTURI DE RIZEA ȘI VOTEAZĂ PRIMAR VLADIMIR DACHI!„ , „PROIECTUL – BĂLȚI ORAȘUL VIITORULUI”, „VOTAT nr. 10”.

De asemenea, din conținutul pliantelor se stabilește cu certitudine că tiparul acestora a fost achitat din fondul electoral al Partidului Politic „NOI”, deoarece pe ele este imprimat următorul text: „Alegeri locale mun. Bălți anticipate 21 noiembrie 2021, achitat din fondul electoral al partidului „Noi”, 26.10.2021, tipografia „Biotehdesign” SRL, tiraj 10000 ex.”.

La data de 16 noiembrie 2021, tipografia „Biotehdesign” SRL a prezentat Comisiei factura fiscală nr. AAG9830126 din 26 octombrie 2021, conform căreia Partidul Politic „NOI” a achitat prețul de 8200,00 lei, precum și un bon de casă eliberat cu aceeași sumă achitat în numerar.

Asupra materialelor recepționate, Comisia se va pronunța ulterior.

Prin urmare, având în vedere caracterul mesajelor tipărite, pliantele distribuite de către domnii Vladimir Dachi și Mihai Cristian, anexate ca probe la hotărârea contestată, întrunesc condițiile caracteristice unor afișe electorale și, astfel, reprezintă materiale de agitație electorală.

Cât privește constatarea de către CECEM Bălți nr. 2 a încălcării de către contestatar a art. 52 alin. (8) din Codul electoral, potrivit căruia nu pot fi utilizate în scop de publicitate electorală imagini ce reprezintă instituții de stat sau autorități publice, atât din țară cât și de peste hotare, Comisa constată lipsa unor argumente formulate de contestatar vizavi de acest aspect.

Totuși, reținem că, potrivit materialelor prezente la dosarul administrativ, precum și din conținutul pliantului anexă la hotărârea contestată, rezultă că domnii Vladimir Dachi și Mihai Cristian au distribuit pliante electorale în care figurează simbolici ale Comisiei Electorale Centrale, fapt ce contravine prevederilor art. 52 alin. (8) din Codul electoral, potrivit căruia nu pot fi utilizate în scop de publicitate electorală imagini ce reprezintă instituții de stat sau autorități publice, atât din țară cât și de peste hotare.

În acest sens, menționăm că simbolurile Comisiei Electorale Centrale se bucură de regim juridic stabilit prin Regulamentul privind utilizarea simbolurilor corporative ale Comisiei Electorale Centrale, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4080/2015, iar potrivit pct. 5 din regulamentul menționat, stema, emblema, drapelul și culoarea corporativă beneficiază de protecție juridică în conformitate cu actele normative în vigoare.

Având în vedere cele constatate, Comisia ajunge la concluzia netemeiniciei contestației înregistrare sub nr. CEC-10ALN/1 din 15 noiembrie 2021, depuse de domnul Vladimir Dachi, candidatul desemnat de Partidul Politic „NOI” pentru funcția de primar al mun. Bălți la alegerile locale noi din 21 noiembrie 2021, împotriva hotărârii nr. 124 din 11 noiembrie 2021 adoptate de CECEM Bălți nr. 2.

În context, Comisia reține că, exercitând dreptul de a contesta o hotărâre a organului electoral, contestatarul urmează să prezinte o motivare convingătoare și întemeiată de natură să determine organul electoral ierarhic superior, care verifică legalitatea hotărârii contestate, să răstoarne decizia organului electoral ierarhic inferior și să adopte o hotărâre favorabilă. Acest raționament poate fi dedus în special din prevederile art. 71 alin. (5) din Codul electoral, care prevede că o contestație va conține „descrierea faptelor ca presupuse încălcări, probele și temeiul legal”.

Astfel, atestând că hotărârea contestată este legală și nu există temeiuri de fapt și de drept pentru anularea acesteia, în temeiul art. 17, art. 168 alin. (1) și art. 196 alin. (1) din Codul administrativ, art. 18 alin. (2) și (4), art. 26 alin. (1) lit. m), art. 52 alin. (3) și (8) și art. 73 alin. (2) din Codul electoral, precum și în conformitate cu pct. 26 lit. b) din Regulamentul privind procedura de examinare și soluționare a contestațiilor de către organele electorale în perioada electorală, aprobat prin hotărârea CEC nr. 3353/2010, cu modificările ulterioare, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e:

 

  1. Se respinge ca neîntemeiată contestația înregistrată sub nr. CEC-10ALN/1 din 15 noiembrie 2021 depusă de domnul Vladimir Dachi, candidat desemnat de Partidul Politic „NOI” pentru funcția de primar al mun. Bălți la alegerile locale noi din 21 noiembrie 2021.
  2. Se menține hotărârea nr. 124 din 11 noiembrie 2021 „Cu privire la avertizarea concurentului electoral Dachi Vladimir la funcția de primar al municipiului Bălți din partea Partidului Politic „NOI””, adoptată de Consiliul electoral al circumscripției electorale municipale Bălți nr. 2.
  3. Hotărârea nr. 124 din 11 noiembrie 2021 a Consiliului electoral al circumscripției electorale municipale Bălți nr. 2 poate fi atacată în decurs de 3 zile calendaristice de la adoptarea prezentei hotărâri la Judecătoria Bălți (adresa: mun. Bălți, str. Hotinului, nr. 43).
  4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                                                                          Angelica CARAMAN

 

 

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                                                                         Alexandr BERLINSCHII

 

Chișinău, 16 noiembrie 2021

Nr. 150