Nr. 501 - cu privire la contestația nr. CEC-10ALN/2 din 5 mai 2022 a domnului Gheorghe Crăciun, pretendent la calitatea de candidat independent pentru funcția de primar al comunei Ghetlova, raionul Orhei, în cadrul alegerilor locale noi din 29 mai 2022

  • 08.05.2022
  • 3189
  • 0
H O T Ă R Â R E
cu privire la contestația nr. CEC-10ALN/2 din 5 mai 2022
a domnului Gheorghe Crăciun, pretendent la calitatea de candidat independent
pentru funcția de primar al comunei Ghetlova, raionul Orhei,
în cadrul alegerilor locale noi din 29 mai 2022
 
La data de 5 mai 2022, domnul Gheorghe Crăciun, pretendent la calitatea de candidat independent pentru funcția de primar al comunei Ghetlova, raionul Orhei, a depus la Comisia Electorală Centrală o contestație, înregistrată sub nr. CEC-10ALN/2, prin care se solicită:
  1.  anularea hotărârii nr. 14 din 4 mai 2022 a Consiliului electoral al circumscripției electorale comunale Ghetlova nr. 25/13, raionul Orhei (în continuare – CECEC nr. 25/13) ,,Cu privire la cererea de înregistrare a dlui Crăciun Gheorghe în calitate de candidat independent la funcția de primar, Consiliul electoral de circumscripție Ghetlova nr. 25/13”;
  2.  reexaminarea dosarului de înregistrare și pronunțarea unei noi hotărâri cu privire la înregistrarea candidatului independent pentru funcția de primar al comunei Ghetlova, raionul Orhei;
  3.  înregistrarea domnului Gheorghe Crăciun în calitate de candidat independent pentru funcția de primar al comunei Ghetlova, raionul Orhei, la alegerile locale noi din 29 mai 2022.
În motivarea contestației, se arată că, prin hotărârea nr. 14 din 4 mai 2022, CECEC nr. 25/13 i-a respins cererea de înregistrare în calitate de candidat independent pentru funcția de primar al comunei Ghetlova, raionul Orhei, pe motiv că, în urma verificării listelor de subscripție în susținerea sa, a fost confirmată valabilitatea unui număr de 130 de semnături din cele 167 colectate, ceea ce este sub numărul minim necesar de 150 de semnături prevăzut la art. 138 alin. (1) din Codul electoral și pct. 15 lit. b) al Regulamentului privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la alegerile locale, aprobat prin hotărârea CEC nr. 2584/2019.
Contestatarul își exprimă dezacordul cu hotărârea contestată și cu Nota informativă privind rezultatele verificării listelor de subscripție, întocmită de către CECEC nr. 25/13. În opinia sa, la adoptarea hotărârii contestate nu au fost respectate toate prevederile din articolele 46-49 ale Codului electoral.
Autorul contestației susține că el personal a colectat toate semnăturile și, în procesul de colectare, s-a condus de normele articolelor menționate mai sus. Înainte ca persoanele să-și aplice semnătura, le-a explicat despre inadmisibilitatea de a semna pentru mai mulți pretendenți și, dacă au semnat deja liste de subscripție în favoarea altui pretendent, să nu semneze în susținerea sa. Toți semnatarii au confirmat că în momentul aplicării semnăturii nu au mai semnat și în alte liste de subscripție pentru alți pretendenți.
Contestatarul își exprimă dezacordul și față de criteriile aplicate de sistemul electronic SIASA, deoarece o rubrică precum ,,Regiunea de domiciliu” nu este prevăzută în buletinul de identitate, ci doar fișa de însoțire conține rubrica „Domiciliu”, iar majoritatea susținătorilor prezentau doar buletinul de identitate. De asemenea, formulează critici și față de criteriul „Susținătorul se repetă”, întrucât consideră că alin. (4) al art. 47 stipulează în totalitate condițiile de valabilitate și el, totuși, s-a condus de prevederile acestei litere.
 
În referința la contestație, formulată de CECEC nr. 25/13 și înregistrată la Comisie sub nr. CEC-10ALN/2/R din 6 mai 2022, se relevă următoarele.
La data de 28 aprilie 2022, domnul Gheorghe Crăciun a depus la CECEC Ghetlova nr. 25/13 cererea privind înregistrarea în calitate de candidat independent pentru funcția de primar al comunei Ghetlova, raionul Orhei, în cadrul alegerilor locale noi din 29 mai 2022. La cerere a anexat liste de subscripție cu 167 de semnături în susținerea sa.
În urma verificării listelor de subscripție, au fost confirmate 130 de semnături, legalitatea și corectitudinea procedurii de verificare nefiind contestată de domnul Gheorghe Crăciun.
Insuficiența numărului minim de 150 de semnături ale susținătorilor, prevăzut în art. 138 alin. (1) din Codul electoral, ține în exclusivitate de acțiunile contestatarului în cadrul procesului de colectare a semnăturilor și obligațiilor ce rezultă din prevederile art. 47 alin. (3-6) și pct. 32 din Regulamentul privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la alegerile locale, aprobat prin hotărârea CEC nr. 2584/2019.
Astfel, prin hotărârea nr. 14 din 4 mai 2022, CECEC Ghetlova nr. 25/13 a respins cererea de înregistrare a domnului Gheorghe Crăciun în calitate de candidat independent pentru funcția de primar al comunei Ghetlova în baza prevederilor art. 138 alin. (1-3) din Codul electoral.
CECEC Ghetlova nr. 25/13 consideră că hotărârea contestată este legală, fiind emisă în strictă conformitate cu prevederile legislației electorale în vigoare, iar  contestația depusă de domnul Gheorghe Crăciun are un caracter declarativ, este absolut nefondată și urmează a fi respinsă.
 
Examinând documentele prezentate, Comisia constată următoarele.
Conform art. 72 alin. (1) din Codul electoral, hotărârile consiliului electoral de circumscripție pot fi atacate la organul electoral ierarhic superior în termen de 3 zile calendaristice de la data adoptării hotărârii.
Astfel, Comisia atestă că termenul legal de depunere a contestației a fost respectat de contestatar, iar contestația corespunde tuturor cerințelor de formă și de fond.
Potrivit art. 71 alin. (5) din Codul electoral, în cazul contestării hotărârii organului electoral, sarcina probării legalității revine acestui organ.
Din materialele prezentate de către CECEC nr. 25/13, rezultă că pe 28 aprilie 2022 la organul electoral au fost depuse 7 liste de subscripție pentru susținerea domnului Gheorghe Crăciun în calitate de candidat independent pentru funcția de primar al comunei Ghetlova, raionul Orhei, în cadrul alegerilor locale noi din 29 mai 2022, ce conțin un număr de 167 de semnături.
În conformitate cu prevederile art. 48 alin. (1) din Codul electoral, după primirea listelor de subscripție, organul electoral respectiv începe verificarea: dacă semnăturile de pe liste sunt autentice, dacă persoanele semnatare au drept de vot, precum și adresa de domiciliu a acestora. Verificarea listelor de subscripție se efectuează în decursul a 5 zile de la data primirii listelor.
Prin urmare, după ce datele celor 167 de semnatari au fost introduse în aplicația „Verificare Liste de Subscripție” (modul al sistemului electronic SIASA), sistemul a generat un tabel cu rezultatele verificărilor, conform cărora 37 de semnături au fost invalidate după mai multe criterii, printre care:
1) act de identitate incorect – 2 erori;
2) date personale incorecte/incomplete – 1 eroare;
3) regiunea de domiciliu incorectă – 9 erori;
4) susținătorul a semnat pentru mai mulți candidați – 27 de erori.
În acest sens, Comisia precizează că informația conform criteriilor „Act de identitate incorect”, ,,Date personale incorecte/incomplete”, „Regiunea de domiciliu incorectă” și ,,Susținătorul a semnat pentru mai mulți candidați” este generată de aplicația „Verificare Liste de Subscripție” în mod automat, excluzându-se factorul uman.
 
Comisia reține că domnul Gheorghe Crăciun nu a invocat vicii de conținut privind erorile identificate, ci și-a exprimat dezacordul față de natura și temeiul acestora („domiciliu incorect”/„susținătorul se repetă”), fără să aducă argumente întemeiate pe norme de drept.
În acest sens, Comisia menționează că, potrivit art.47 alin.(1) din Codul electoral, ”În cazul alegerilor locale, se colectează semnături numai din partea alegătorilor care își au domiciliul sau reședința valabilă în circumscripția în care candidează candidatul independent”.
Precondiția de domiciliere a susținătorilor, prevăzută de norma citată mai sus, are menirea să asigure îndeplinirea efectivă a garanției la autoadministrare a alegătorilor din comunitatea respectivă, stabilită de art.3 alin.(3) din Carta autonomiei locale (adoptată la Strasbourg în 15 octombrie 1985), precum și susținută de pct.1.1 lit. c. iii) din Capitolul I al Codului bunelor practici în materie electorală, adoptat de Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei și aprobat inclusiv de Congresul Puterilor Locale şi Regionale din Europa în cadrul sesiunii din primăvara anului 2003.
Ținând cont de faptul că precondiția domicilierii susținătorului este interdependentă de dreptul de a alege în cadrul alegerilor locale conform domiciliului/reședinței în corespundere cu art. 9 alin. (2) și art. 134 alin. (2) din Codul electoral, Comisia conchide că domnul Gheorghe Crăciun nu și-a realizat în modul corespunzător obligația imperativă de a colecta numai semnăturile susținătorilor domiciliați în unitatea teritorială respectivă.
De asemenea, alegațiile autorului contestației de justificare a propriilor inacțiuni la acest capitol nu pot fi reținute, deoarece semnăturile se colectează în mod benevol, inclusiv eventual în interesul propriu al alegătorilor, iar fișa de însoțire, potrivit prevederilor Legii nr. 273/1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte, precum și ale Hotărârii Guvernului nr.522/2019 cu privire la modelele actelor de identitate din sistemul național de pașapoarte, face parte din buletinul de identitate.
Deci, confirmarea și verificarea domicilierii susținătorului în cadrul procesului de colectare a semnăturilor sunt obligații reciproce care, după cum rezultă din materialele cauzei, în 9 cazuri nu au fost respectate, fapt care implicit duce la nulitatea semnăturilor în cauză.
În ceea ce privește nulitatea semnăturilor persoanelor care deja au susținut un alt candidat, este de remarcat că, potrivit art.47 alin.(5) din Codul electoral, ”Un alegător poate susţine, prin semnătură, un singur candidat în cadrul unui scrutin”. Astfel, norma citată este una imperativă, clară și precisă și nu necesită o interpretare suplimentară, actorilor implicați și celor interesați revenindu-le obligația de a întreprinde măsurile ce se impun pentru respectarea acesteia. Complementar, în calitate de contrabalanță, este asigurată și posibilitatea înaintării unui număr mai mare de semnături în cazul în care colectorul nu este sigur de corespunderea acestora rigorilor legale.
În lumina celor expuse supra și având în vedere art. 48 alin. (3) din Codul electoral, conform căruia persoanele care colectează semnăturile în listele de subscripție sunt responsabile de asigurarea autenticității datelor din acestea, Comisia constată lipsa argumentelor plauzibile care să susțină punctul de vedere al contestatarului.
Pentru motivele arătate și în temeiul art. 18 alin. (2), art. 48 alin. (1) și (3), art. 71 alin. (1), art. 72 alin. (1), art. 86 alin. (1) din Codul electoral și pct. 26 lit. b) din Regulamentul privind procedura de examinare și soluționare a contestațiilor de către organele electorale în perioada electorală, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 3353 din 20 iulie 2010, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e:
 
1. Se respinge contestația nr. CEC-10ALN/2 din 5 mai 2022 a domnului Gheorghe Crăciun, pretendent la calitatea de candidat independent pentru funcția de primar al comunei Ghetlova, raionul Orhei.
2. Hotărârea nr. 14 din 4 mai 2022 a Consiliului electoral al circumscripției electorale comunale Ghetlova nr. 25/13 poate fi atacată în termen de 3 zile la Judecătoria Orhei (mun. Orhei, str. V. Mahu, nr. 135).
3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
 
Vicepreședintele
Comisiei Electorale Centrale                                                                         Pavel POSTICA
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                          Alexandr BERLINSCHII
 
Chișinău, 8 mai 2022
Nr. 501