Nr. 2249 - cu privire la contestația nr. CEC-10AP/45 din 2 februarie 2019 a doamnei Asea Doga, pretendentă la calitatea de candidat la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova în circumscripția uninominală nr. 47, or. Camenca, Rîbnița, Dubăsari și Grigoriopol, din partea Partidului Politic „Șor”

 • 05.02.2019
 • 809
 • 0

H O T Ă R Î R E

cu privire la contestația nr. CEC-10AP/45 din 2 februarie 2019 a doamnei Asea Doga, pretendentă la calitatea de candidat la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova în circumscripția uninominală nr. 47, or. Camenca, Rîbnița, Dubăsari

și Grigoriopol, din partea Partidului Politic „Șor”

 

La data de 2 februarie 2019, doamna Asea Doga, pretendentă la calitatea de candidat la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova în circumscripția uninominală nr. 47, or. Camenca, Rîbnița, Dubăsari și Grigoriopol, din partea Partidului Politic „Șor”, a depus la Comisia Electorală Centrală o contestație, înregistrată sub nr. CEC-10AP/45, prin care solicită:

1) admiterea integrală a contestației;

2) anularea hotărîrii nr. 36 din 30 ianuarie 2019 a Consiliului electoral al circumscripției electorale uninominale nr. 47 (în continuare – CECEU nr. 47) prin care s-a respins înregistrarea doamnei Asea Doga în calitate de candidat la funcția de deputat în circumscripția electorală uninominală nr. 47, or. Camenca, Rîbnița, Dubăsari și Grigoriopol, pentru alegerile parlamentare din 24 februarie 2019, din partea Partidului Politic „Șor”;

3) emiterea unei noi hotărîri prin care CECEU nr. 47 să reexamineze demersul de înregistrare a doamnei Asea Doga în calitate de candidat la funcția de deputat în circumscripția electorală uninominală nr. 47, or. Camenca, Rîbnița, Dubăsari și Grigoriopol, pentru alegerile parlamentare din 24 februarie 2019, din partea Partidului Politic „Șor”, cu reverificarea autenticității semnăturilor.

 

Contestatarul, în motivarea contestației, susține că la data de 23 ianuarie 2019 a depus la organul electoral 17 liste de subscripție cu un număr total de 494 semnături ale susținătorilor. În urma examinării listelor de subscripție, potrivit Notei informative întocmite de CECEU nr. 47, au fost declarate nule 367 de semnături ale susținătorilor, iar valabile – 127 de semnături.

Consideră hotărîrea contestată drept emisă contrar prevederilor legii, fapt ce îi îngrădește dreptul de a fi înregistrată în calitate de candidat pentru funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019.

Adițional, contestatarul remarcă faptul că Nota informativă este întocmită la 22 ianuarie, la o dată anterioară depunerii listelor de subscripție, care este 23 ianuarie 2019.

Cu referire la temeiul de anulare a 5 liste de subscripție, prevăzut de pct. 43 subpct. 1 lit. g) din Regulamentul privind modul de întocmire, prezentare și verificare a listelor de subscripție, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 1730 din 3 iulie 2018, conform căruia se consideră nule și neavenite listele care au fost întocmite cu încălcarea prevederilor art. 47 alin. (4) și (6) din Codul electoral, contestatarul relevă că, pornind de la prevederile art. 47 alin. (4) din Cod electoral, colectorul sau persoana împuternicită este în drept să completeze datele solicitate, iar semnătura susținătorului trebuie să fie aplicată personal, și numai în caz de imposibilitate, de un reprezentant legal al acestuia. Totodată, la sfîrșitul fiecărei liste, colectorul face o mențiune că semnăturile au fost colectate personal și confirmă autenticitatea semnăturilor, după care semnează lista de subscripție.

Suplimentar, susține că nu există o prevedere expresă conform căreia neindicarea în rubrica „Notă” a informației cu privire la completarea datelor de către colector reprezintă un temei de nulitate a listelor dacă semnătura este aplicată de susținător, iar listele sînt semnate de către colector. Deci, în lipsa unei prevederi exprese, se atestă o interpretare extensivă și abuzivă a acestor norme, fiind neglijată inclusiv voința susținătorilor, iar pretendentul în consecință este privat de dreptul de a fi ales din cauza invalidării neîntemeiate a 148 de semnături.

În partea ce ține de invalidarea a 155 de semnături pe motiv că „susținătorii au fost scriși de aceeași mînă”, contestatarul își reiterează poziția vizavi de utilizarea de către CECEU nr. 47 a unui temei de invalidare neprevăzut expres de lege, or CECEU nr. 47 și-a asumat niște prerogative în cazul lipsei exprese a unor prevederi legale care ar indica acest fapt.

De asemenea, contestatarul susține că membrii CECEU nr. 47 nu și-au executat obligația prevăzută la pct. 40 din Regulamentul privind modul de întocmire, prezentare și verificare a listelor de subscripție, potrivit căruia după depunerea listelor de subscripție la organul respectiv, acesta verifică autenticitatea semnăturilor de pe listele de subscripție care i-au fost prezentate, dreptul de vot al persoanelor înscrise în liste, adresa domiciliului. Contrar normei respective, contestatarul menționează că nu au fost verificate prin intermediul aplicației SIASA – Verificare Liste de Subscripție semnăturile din cele 5 liste de subscripție cu un număr de 148 de semnături și cele 155 de semnături declarate nevalabile, nefiind clar rezultatul verificării acestora.

 

Prin referința depusă la Comisie pe data de 4 februarie 2019 și înregistrată sub nr. CEC-10AP/45/R, CECEU nr. 47 relevă următoarele.

La data de 23 ianuarie 2019, doamna Asea Doga a prezentat la organul electoral demersul de înregistrare în calitate de concurent electoral la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019, anexînd totodată și 17 liste de subscripție cu un număr total de 494 de semnături ale susținătorilor.

În urma verificării modului de completare a listelor de subscripție și a semnăturilor de pe liste, CECEU nr. 47 a constatat:

Liste de subscripție nule și neavenite – 5 liste de subscripție care sînt completate cu același scris și care conțin 148 de semnături ale susținătorilor.

Semnăturile susținătorilor nevalabile și neautentice, după cum urmează:

 • Data semnării este în afara perioadei de colectare – 4 semnături ale susținătorilor;
 • Date personale incomplete/incorecte – 12 semnături ale susținătorilor;
 • Lipsește data semnării – 33 de cazuri;
 • IDNP-ul incorect – 37 semnături ale susținătorilor;
 • Lipsește IDNP-ul – 7 cazuri;
 • Lipsește semnătura – 1 semnătură;
 • Susținător scris de aceeași mînă – 155 de cazuri;
 • Susținătorul nu are 18 ani – 4 cazuri;
 • Susținătorul se repetă în alte circumscripții – 10 cazuri;
 • Susținătorul se repetă pe aceeași întrebare – 4 cazuri.

CECEU nr. 47 mai arată că în procesul de verificare a listelor de subscripție s-a ghidat de prevederile art. 47 și 48 din Codul electoral și ale pct. 43 din Regulamentul privind modul de întocmire, prezentare și verificare a listelor de subscripție, care stabilesc criteriile de declarare nule și neavenite a listelor de subscripție și a susținătorilor incluși în liste. Drept rezultat, din cele 494 semnături ale susținătorilor au fost declarate valabile doar 127 semnături, număr insuficient pentru înregistrarea contestatarei în calitate de candidat la alegeri.

În baza motivelor expuse în referință, CECEU nr. 47 solicită respingerea contestației nr. CEC-10AP/45 din 2 februarie 2019, ca fiind neîntemeiată, cu menținerea în vigoare a hotărîrii contestate.

 

Examinînd materialele prezentate, Comisia constată următoarele.

          Conform art. 72 alin. (1) din Codul electoral, hotărîrile consiliului electoral de circumscripție pot fi atacate la organul electoral ierarhic superior în termen de 3 zile de la adoptarea hotărîrii.

          Astfel, Comisia atestă că termenul legal de depunere a contestației a fost respectat de contestatar, iar contestația corespunde tuturor cerințelor de formă și de fond.

          Potrivit art. 71 alin. (5) din Codul electoral, în cazul contestării hotărîrii organului electoral, sarcina probării legalității revine acestui organ.

Analizînd motivele părților în raport cu documentele prezentate, se atestă că CECEU nr. 47 Chișinău a considerat valabile 127 de semnături din minimul de 250 de semnături necesare.

CECEU nr. 47 a declarat nule și neavenite 5 liste de subscripție, ca fiind completate cu același scris, ceea ce poate însemna că acestea corespund condițiilor de formă, dar nu și de conținut (pe aspectul calitativ). Întrucît le-a declarat nule la verificarea vizuală, CECEU nr. 47 nu a introdus datele conținute în aceste 5 liste în aplicația SIASA – Verificare Liste de Subscripție. Astfel, deoarece fiecare listă conține cîte 30 de susținători, după un simplu calcul conchidem că 150 de semnături din start au fost excluse din procesul de verificare.

 

În legătură cu aceasta, Comisia ajunge la concluzia necesității reexaminării suplimentare de către CECEU nr. 47 Chișinău a listelor de subscripție și verificării datelor prin intermediul aplicației SIASA – Verificare Liste de Subscripție.

 

Pentru motivele expuse și în temeiul art.18 alin. (2), art. 47, art. 48, art. 71, art. 72, art. 86 alin. (1) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, al Regulamentului privind modul de întocmire, prezentare și verificare a listelor de subscripție, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 1730 din 3 iulie 2018 și al pct. 26 lit. b) din Regulamentul privind procedura de examinare şi soluţionare a contestaţiilor de către organele electorale în perioada electorală, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 3353 din 20 iulie 2010, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:

 

 1. Se admite contestația nr. CEC-10AP/45 din 2 februarie 2019 a doamnei Asea Doga, pretendentă la calitatea de candidat pentru funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova în circumscripția uninominală nr. 47, or. Camenca, Rîbnița, Dubăsari și Grigoriopol, din partea Partidului Politic „Șor”.           
 2. Se anulează hotărîrea nr. 36 din 30 ianuarie 2019 emisă de Consiliul electoral al circumscripției electorale uninominale nr. 47, or. Camenca, Rîbnița, Dubăsari și Grigoriopol, prin care s-a respins cererea privind înregistrarea doamnei Asea Doga, pretendentă la calitatea de candidat la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova în circumscripția uninominală nr. 47, or. Camenca, Rîbnița, Dubăsari și Grigoriopol, din partea Partidului Politic „Șor”.
 3. Consiliul electoral al circumscripției electorale uninominale nr. 47, or. Camenca, Rîbnița, Dubăsari și Grigoriopol va reexamina, în termen de 3 zile, cererea privind înregistrarea doamnei Asea Doga, pretendentă la calitatea de candidat pentru funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova în circumscripția uninominală nr. 47, or. Camenca, Rîbnița, Dubăsari și Grigoriopol, din partea Partidului Politic „Șor”, luînd în considerare cele expuse în partea motivantă a prezentei hotărîri.

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

Preşedintele
Comisiei Electorale Centrale                                                                                   Alina RUSSU

 

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                            Veaceslav AGRIGOROAE

 

Chişinău, 05 februarie 2019

Nr. 2249