Nr. 151 - cu privire la contestația nr. CEC-7/685 din 12 noiembrie 2021 depusă de domnul Vladimir Dachi, candidat desemnat de Partidul Politic „NOI” pentru funcția de primar al municipiului Bălți la alegerile locale noi din 21 noiembrie 2021

  • 16.11.2021
  • 761
  • 0

HOTĂRÂRE

cu privire la contestația nr. CEC-7/685 din 12 noiembrie 2021

depusă de domnul Vladimir Dachi, candidat desemnat de Partidul Politic „NOI” pentru funcția de primar al municipiului Bălți la alegerile locale noi

din 21 noiembrie 2021

 

Domnul Vladimir Dachi, președintele Partidului Politic „NOI”, a depus la Consiliul electoral al circumscripției electorale municipale Bălți nr.2 (în continuare – CECEM Bălți) o cerere de anulare a hotărârii CECEM Bălți nr. 28 din 25 octombrie 2021, înregistrată la consiliu sub nr. 48 din 11 noiembrie 2021. Cererea a fost remisă spre examinare conform competenței Comisiei Electorale Centrale și este înregistrată la Comisie sub nr. CEC-7/685 din 12 noiembrie 2021. Prin aceasta se solicită:

  1. Admiterea cererii.
  2. Anularea/revocarea hotărârii CECEM Bălți nr. 28 din 25 octombrie 2021 în partea ce ține de înregistrarea doamnei Marina Tauber în calitate de concurent electoral din partea Partidului Politic „Șor” la funcția de primar al municipiului Bălți în cadrul alegerilor locale noi din 21 noiembrie 2021 și în partea ce privește confirmarea   domnului Vadim Banaru în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ în CECEM Bălți pentru perioada campaniei electorale.

În motivarea contestației, se arată că, prin hotărârea nr. 28 din 25 octombrie 2021, CECEM Bălți, în temeiul art.19, art. 46, art. 49, art. 136, art. 137 din Codul electoral, a decis înregistrarea doamnei Marina Tauber în calitate de concurent electoral din partea Partidului Politic „Șor” la funcția de primar al municipiului Bălți în cadrul alegerilor locale noi din 21 noiembrie 2021. Prin aceeași hotărâre, a fost confirmat domnul Vadim Banaru în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ în CECEM Bălți pentru perioada campaniei electorale.

Autorul contestației își exprimă dezacordul față de adoptarea hotărârii vizate și consideră drept temei de anulare a acesteia faptul că actele de identitate ale domnului Ilan Șor, președintele Partidului Politic „Șor”, au fost anulate de către Agenția Servicii Publice.

Contestatarul notează că, potrivit art. 21 din Codul administrativ, autoritățile publice și instanțele de judecată competente trebuie să acționeze în conformitate cu legea și alte acte normative. Exercitarea atribuțiilor legale nu poate fi contrară scopului pentru care acestea au fost reglementate. Autoritățile publice și instanțele de judecată competente nu pot dispune limitarea exercitării drepturilor și a libertăților persoanelor decât în cazurile și în condițiile expres stabilite de lege.

Totodată, autorul contestației menționează că, în conformitate cu art. 22 din Codul administrativ, autoritățile publice și instanțele de judecată competente cercetează starea de fapt din oficiu. Acestea stabilesc felul și volumul cercetărilor și nu sunt legate nici de expunerile participanților, nici de cererile lor de reclamare a probelor. Faptele deja cunoscute autorităților publice sau instanțelor de judecată competente, faptele general notorii și faptele prezumate în virtutea prevederilor legale nu necesită a fi probate, până la proba contrarie.

La data 16 noiembrie 2021, domnul Vladimir Fiodorov, reprezentantul cu drept de vot consultativ al concurentului electoral Partidul Politic „Șor”, a depus o referință prin care a solicitat respingerea contestației depuse de către Partidul Politic „NOI” ca fiind  neîntemeiată și lipsită de suport juridic.

Acesta susține că, în fapt, actele de identitate ale persoanei fizice nu au nicio legătură cu persoana juridică, iar persoana juridică nu răspunde pentru acțiunile/inacțiunile persoanei fizice.

În opinia sa, materialele prezentate de către Partidul Politic ”NOI” în susținerea celor solicitate nici nu pot fi calificate ca probe, or, între acestea și obiectul contestației lipsește legătura de cauzalitate, contestatarul nu a prezentat nicio probă care să demonstreze contrariul, precum și alte documente ce conțin probe pertinente.

În urma examinării contestației, Comisia Electorală Centrală a constatat următoarele.

În condițiile art. 49 din Codul electoral în coroborare cu pct. 39 din Regulamentul privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la alegerile locale, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2584/2019, pentru a fi înregistrat la alegerile locale pentru funcția de primar, candidatul prezintă consiliului electoral de circumscripție documentele enumerate la alineatul (1) din articolul menționat.

Potrivit art. 1 din același cod, „candidatul este persoana care candidează pentru ocuparea  unei funcții publice eligibile din partea partidelor, a altor organizații social-politice, a blocului electoral”.

Având în vedere normele indicate mai sus, reținem că, în cadrul alegerilor locale noi din 21 noiembrie 2021, calitatea de candidat la funcția de primar al municipiului Bălți din partea Partidului Politic „Șor” o are doamna Marina Tauber. Respectiv, anularea actului de identitate al unui membru al partidului politic menționat nu exclude dreptul partidului de a desemna candidați în alegeri conform art. 46 alin. (2) din Codul electoral și nici nu poate constitui temei pentru a anula înregistrarea candidatului propus pentru funcția de primar.

Candidatul la funcția de primar se înaintează conform prevederilor statutare, respectiv potrivit art. 34 alin. (8) lit. q) din Statutul Partidului Politic „Șor”, aprobat la Congresul VIII Partidului Politic „Șor” din data de 12 septembrie 2021 și înregistrat la Agenția Servicii Publice al Republicii Moldova în data de 23 septembrie 2021, organul competent de desemnare este Biroul Permanent Central al partidului. În acest sens, atragem atenția că semnătura domnului Ilan Șor nu se regăsește în Anexa la procesul-verbal nr. ALN3 al Biroului Permanent Central din 22 octombrie 2021, prin care s-a decis desemnarea candidatului la funcția de primar al mun. Bălți.

Menționăm că CECEM Bălți, la adoptarea hotărârii, s-a bazat pe actele prezentate ce sunt prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. a), c) – f), h) – k) din Codul electoral în vederea înregistrării în calitate de concurent electoral.

Mai mult ca atât, art. 75 alin. (5) din Codul electoral stabilește exhaustiv temeiurile de anulare a înregistrării concurentului electoral, după cum urmează:

a) folosirea de către concurentul electoral a fondurilor financiare și materiale nedeclarate sau depășirea cheltuielilor peste plafonul mijloacelor din fondul electoral;

b) utilizarea de către concurentul electoral a mijloacelor financiare din străinătate;

c) nesuspendarea din funcție de către candidatul care are această obligație;

d) încălcarea de către concurentul electoral a prevederilor art. 52 alin. (3) din același cod.

Astfel, numai dacă se constată existența unuia dintre cazurile enumerate mai sus, consiliul electoral de circumscripție (în cazul alegerilor locale) este în drept să adreseze instanței de judecată, în a cărei rază teritorială se află, cererea privind anularea înregistrării candidatului propus la funcția de primar.

Notăm că, în conformitate cu prevederile art. 71 alin. (1) şi art. 72 alin. (1) din Codul electoral, alegătorii și concurenții electorali pot contesta la organul electoral ierarhic superior acțiunile/inacțiunile și hotărârile organelor electorale, în termen de 3 zile calendaristice de la data săvârșirii acțiunii/identificării inacțiunii sau adoptării hotărârii, dar nu mai târziu de ziua alegerilor. Termenul de depunere se calculează începând cu ziua următoare zilei în care a fost săvârșită acțiunea, a fost identificată inacțiunea sau a fost adoptată hotărârea.

Având în vedere că actele contestate au fost adoptate la 25 octombrie 2021, iar contestația a fost depusă pe data de 11 noiembrie 2021, adică peste termenul de prescripție de 3 zile stabilit de art. 72 alin. (1) din Codul electoral, se constată tardivitatea acesteia, fapt pentru care urmează a fi respinsă.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 18, art. 26, art. 73 alin. (2) din Codul electoral nr. 1381/1997 și în conformitate cu Regulamentul privind procedura de examinare și soluționare a contestațiilor de către organele electorale în perioada electorală, aprobat prin hotărârea CEC nr.3353/2010, cu modificările ulterioare, Comisia Electorală Centrală hotărăște:

1. Se respinge ca fiind tardivă contestația nr. CEC-7/685 din 12 noiembrie depusă de domnul Vladimir Dachi, președintele Partidului Politic „NOI”.

2. Se menține hotărârea nr. 28 din 25 octombrie 2021 a Consiliului electoral al circumscripției electorale municipale Bălți nr.2.

3. Hotărârea nr.28 din 25 octombrie 2021 a Consiliului electoral al circumscripției electorale municipale Bălți nr.2 poate fi atacată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării prezentei hotărâri la Judecătoria Bălți (adresa: mun. Bălți, str. Hotinului, nr. 43).

4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                     Angelica CARAMAN

 

 

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                                      Alexandr BERLINSCHII

 

Chișinău, 16 noiembrie 2021

Nr. 151