Nr. 090 - cu privire la contestația nr.CEC-9/8 din 23 octombrie 2021 a Partidului Politic ”NOI”

  • 26.10.2021
  • 306
  • 0

HOTĂRÂRE

cu privire la contestația nr.CEC-9/8 din 23 octombrie 2021

a Partidului Politic ”NOI”

 

            La 23 octombrie 2021, domnul Vladimir Dachi, președintele Partidului Politic ”NOI”, și domnul Mihai Cristian au depus la Comisia Electorală Centrală o contestație, înregistrată sub nr. nr.CEC-9/8 din 23 octombrie 2021, prin care solicită:

1. Anularea hotărârii nr.26 din 22 octombrie 2021 a Consiliului electoral al circumscripției electorale municipale Bălți nr.2 (în continuare – CECEM Bălți) cu privire la demersul de înregistrare a domnului Mihai Cristian în calitate de concurent electoral pentru funcția de primar al mun. Bălți la alegerile locale noi din 21 noiembrie 2021, desemnat de Partidul Politic ”NOI” și de confirmare a reprezentantului cu drept de vot consultativ în CECEM Bălți.

2. Obligarea CECEM Bălți la admiterea demersului de înregistrare a domnului Mihai Cristian în calitate de concurent electoral pentru funcția de primar al mun. Bălți la alegerile locale noi din 21 noiembrie 2021, desemnat de Partidul Politic ”NOI” și de confirmare a reprezentantului cu drept de vot consultativ în CECEM Bălți din 18 octombrie 2021 și la înregistrarea domnului Mihai Cristian în calitate de concurent electoral pentru funcția de primar al mun. Bălți la alegerile locale noi din 21 noiembrie 2021, desemnat de Partidul Politic ”NOI”.

 

În motivarea solicitărilor înaintate, contestatarii își exprimă dezacordul față de actul administrativ individual defavorabil emis de CECEM Bălți, bazat pe faptul că persoana înaintată de Partidul Politic ”NOI” (în continuare – PPN) nu deține cetățenia Republicii Moldova, aducând drept argument faptul că instanțele naționale nu s-au pronunțat definitiv pe marginea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 1823-VIII din 2 noiembrie 2020 prin care domnului Mihai Cristian  i-a fost retrasă cetățenia.

CECEM Bălți, prin referința depusă la Comisie și înregistrată sub nr. CEC-7/407 din 25 octombrie 2021, a calificat contestația ca fiind neîntemeiată, fapt pentru care Comisia se va pronunța asupra legalității acesteia în condițiile Codului administrativ și ale prevederilor Codului electoral, aplicabile speței.

 

Astfel, analizând materialele cauzei, se constată că, la data de 18 octombrie 2021, PPN a depus la CECEM Bălți setul de documente în vederea înregistrării domnului Mihai Cristian în calitate de candidat la funcția de primar al mun. Bălți și confirmării reprezentantului cu drept de vot consultativ în CECEM Bălți.

Prin  hotărârea nr.26 din 22 octombrie 2021, CECEM Bălți a respins demersul de înregistrare a candidatului și de confirmare a reprezentantului cu drept de vot consultativ.

În motivarea soluției date, CECEM Bălți a relevat, făcând trimitere la răspunsul Agenției Servicii Publice nr.01/8159 din 20 octombrie 2021, că prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1823-VIII din 2 noiembrie 2020, domnului Mihai Cristian, născut la 12 aprilie 1969, i s-a retras cetățenia Republicii Moldova în temeiul prevederilor art. 23 alin. (1) lit. a) din Legea cetățeniei Republicii Moldova nr.1024/2000, actul în cauză fiind executat, buletinul de identitate al persoanei vizate a devenit nevalabil la data de 3 noiembrie 2020.

Astfel, CECEM Bălți a reținut că la data emiterii hotărârii contestate, domnul Mihai Cristian nu deținea cetățenia Republicii Moldova, ceea ce duce la neîntrunirea condiției de deținere a cetățeniei Republicii Moldova stabilite de art.12 din Codul electoral pentru a candida la funcția electivă.

 

Comisia relevă că problema abordată de contestatari s-a examinat în cadrul alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, iar prin hotărârea Curții de Apel Chișinău din 6 iulie 2021 (dosarul nr.3-106/2021), devenită irevocabilă în baza încheierii Curții Supreme de Justiție din 8 iulie 2021 (dosarul nr.3ra-777/21), s-a stabilit lipsa dreptului domnului Mihai Cristian, fără a deține cetățenia Republicii Moldova, de a candida la funcția electivă.

 

În motivarea deciziei sale, instanța de fond a stabilit următoarele:

1. În corespundere cu art. 38 alin. (3)  din Constituție și art. 82 din Codul electoral, candidații la funcția de deputat în Parlament pot fi persoanele cu drept de vot care au împlinit, inclusiv în ziua alegerilor, vârsta de 18 ani, dețin cetățenia Republicii Moldova, nu cad sub incidența art. 2 alin. (61) din Legea nr. 39/1994 despre statutul deputatului în Parlament și întrunesc alte condiții prevăzute de lege.

Prin urmare, instanța de judecată a reținut că „persoana care nu dispune de cetățenia Republicii Moldova nu este îndreptățită de a pretinde alegerea sa în Parlamentul Republicii Moldova”, ori instanța a constatat că reclamantul Mihai Cristian nu deținea la data emiterii hotărârii contestate a Comisiei Electorale Centrale cetățenia Republicii Moldova, respectiv nu putea fi inclus în lista candidaților la funcția de deputat din partea unui concurent electoral.

2. Instanța a apreciat ca fiind nefondat argumentul reclamantului referitor la faptul că decretul șefului statului nu conține suficiente date pentru a-l identifica pe domnul Mihai Cristian, deoarece acțiunile acestuia denotă contrariul, or anume acesta s-a adresat instanței de judecată cu o acțiune prin care a contestat decretul, precum și acțiunile Agenției Servicii Publice privind anularea cetățeniei și a actului de identitate, iar acceptarea acestor acțiuni pe rol arată că Mihai Cristian pretinde încălcarea dreptului său, dar nu al terților.

3. Instanța de judecată a respins și argumentul reclamantului referitor la faptul că necomunicarea de către Agenția Servicii Publice a faptului că Mihai Cristian a contestat în instanță acțiunile autorității respective, întrucât la dosar au fost prezentate probe care atestă că, la data emiterii hotărârii CEC, actele contestate de reclamant prin acțiunile împotriva Președintelui Republicii Moldova și ale Agenției Servicii Publice nu erau suspendate și nici anulate, motive pentru care simplul fapt al înaintării acțiunilor respective nu este opozabil Comisiei Electorale Centrale și nu produce pentru aceasta efecte juridice ce ar determina adoptarea soluției pozitive pentru reclamant.

De asemenea, dobândirea valorii de lucru decis a unui act administrativ individual nu determină și caracterul executoriu al actului, or acesta devine executoriu în momentul obligativității lui, iar obligativitatea – din momentul comunicării actului.

În conformitate cu articolele 171, 172 și 214 din Codul administrativ, actul administrativ executat produce efecte până la suspendarea acestuia și dispunerea întoarcerii executării, condiții inexistente în cazul de față.

4. Instanța de judecată a reținut că deținerea în natură de către domnul Mihai Cristian a buletinului de identitate și a permisului de conducere nu este determinantă, în contextul în care Agenția Servicii Publice a anunțat Comisia Electorală Centrală despre pierderea din 3 noiembrie 2020 a valabilității actelor de identitate eliberate pe numele lui Mihai Cristian.

Mai mult ca atât, instanța menționează că la data emiterii hotărârii CEC (contestate) decretul șefului statului privind retragerea cetățeniei domnului Mihai Cristian producea efecte juridice și era obligatoriu pentru toate autoritățile, inclusiv pentru Comisia Electorală Centrală.

5. Instanța de judecată a respins și argumentul reclamantului cu trimitere la scrisoarea Aparatului Președintelui Republicii Moldova din 9 februarie 2021, potrivit căruia asupra legalității decretului șefului statului urmează să se pronunțe instanța de judecată, motivând prin faptul că verificarea legalității decretului de către instanța de judecată nu produce efecte juridice asupra caracterului executoriu al acestuia în condițiile respingerii cererii înaintate de Mihai Cristian privind suspendarea executării acestuia, iar decretul respectiv a fost deja executat de către Agenția Servicii Publice.

6. Instanța de judecată a constatat că faptul pierderii valabilității buletinului de identitate al domnului Mihai Cristian se confirmă chiar și prin acțiunile pertinente ale acestuia, care a înaintat o acțiune împotriva Agenției Servicii Publice privind restabilirea valabilității actelor de identitate emise pe numele lui Mihai Cristian, astfel încât este cert că Mihai Cristian cunoaște despre nevalabilitatea actelor sale de identitate.

În acest context, instanța a reținut prevederile art. 5 alin. (1) lit. e) din Legea privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte, care stabilește că se consideră nevalabile actele de identitate ce nu corespund statutului juridic al titularului, ori statutul executoriu (din 3 noiembrie 2020) al decretului privind retragerea cetățeniei atrage nevalabilitatea actelor de identitate eliberate pe numele lui Mihai Cristian, aceste efecte nefiind suspendate în ordinea stabilită de lege.

 

Comisia Electorală Centrală notează că, potrivit practicii judiciare, efectele puterii lucrului judecat (exclusivitatea, incontestabilitatea, executorialitatea, prejudicialitatea, obligativitatea), stările de fapt subiective civile consacrate în hotărârile judecătorești irevocabile (învestite cu putere de lucru judecat) se bucură de o anumită siguranță, stabilitate și certitudine, or, partea care a pierdut procesul nu poate să repună în discuție fapte recunoscute prin acea hotărâre. În lumina principiului autorității de lucru judecat, Comisia relevă că o hotărâre judecătorească, prin care s-au stabilit faptele enunţate, precum şi constatările reţinute în mod irevocabil, se bucură de prezumţia absolută de adevăr.

De asemenea, Comisia menționează că, la data de 22 octombrie 2021, PPN a depus la CECEM Bălți setul de documente în vederea înregistrării domnului Vladimir Dachi, președintele PPN, în calitate de candidat pentru funcția de primar al mun. Bălți la alegerile locale noi din 21 noiembrie 2021, înaintat de Consiliul Național al PPN la data de 21 octombrie 2021, adică până la data examinării cererii de înregistrare în aceeași calitate de candidat la funcția de primar al mun. Bălți a lui Mihai Cristian.

Conform prevederilor art.137 alin.(4) din Codul electoral, ”Partidele, alte organizaţii social-politice şi blocurile electorale pot propune câte o singură candidatură pentru funcţia de primar în fiecare circumscripţie electorală”.

Astfel, în condițiile reglementării sus-enunțate, se atestă lipsa dreptului de a pretinde la înregistrare în calitate de candidat la o funcție electivă în momentul în care entitatea abilitată cu acest drept înaintează o altă persoană până la emiterea unui act executoriu pe marginea cererii precedente, candidatul fiind substituit, iar entitatea în cauză nu are dreptul de a înainta mai mulți candidați, ceea ce duce implicit la lipsa dreptului lezat și caracterul inadmisibil al revendicărilor înaintate în lumina prevederilor art.17 din Codul administrativ. 

 

Astfel, atestând că actul contestat de contestatari este legal și că nu există temeiuri de fapt și de drept pentru anularea acestuia, în temeiul art.17, art.168 alin.(1), art.196 alin.(1) din Codul administrativ, art.12, art.18 alin. (2) și (4), art. 26 alin.(1) lit. m), art. 73 alin. (2) din Codul electoral, precum și în conformitate cu pct. 26 lit. b) din Regulamentul privind procedura de examinare și soluționare a contestațiilor de către organele electorale în perioada electorală, aprobat prin hotărârea CEC nr. 3353/2010, cu modificările ulterioare, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e:

 

1. Se respinge contestația nr.CEC-9/8 din 23 octombrie 2021 a Partidului Politic ”NOI” ca neîntemeiată.

2. Se menține hotărârea nr. 26 din 22 octombrie 2021 a Consiliului electoral al circumscripției electorale municipale Bălți nr.2.

3. Hotărârea nr.26 din 22 octombrie 2021 a Consiliului electoral al circumscripției electorale municipale Bălți nr.2 poate fi atacată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării prezentei hotărâri la Judecătoria Bălți (adresa: mun. Bălți, str. Hotinului, nr. 43).

4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                     Angelica CARAMAN

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                               Alexandr BERLINSCHII

 

Chișinău, 26 octombrie 2021

Nr. 90