Nr. 4301 - cu privire la organizarea secțiilor de votare pentru alegătorii din localitățile din stânga Nistrului (Transnistria), municipiul Bender şi unele localități ale raionului Căușeni în cadrul alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 1 noiembrie 2020

  • 26.09.2020
  • 6837
  • 0
H O T Ă R Â R E
cu privire la organizarea secțiilor de votare pentru alegătorii
din localitățile din stânga Nistrului (Transnistria), municipiul Bender şi unele localități ale raionului Căușeni
în cadrul alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 1 noiembrie 2020
 
Prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 65 din 21 mai 2020 „Cu privire la  stabilirea datei alegerilor Președintelui Republicii Moldova”, în vigoare din 15 august  (Monitorul Oficial, 2020, nr. 124-125, art. 225), alegerile Președintelui Republicii Moldova au fost stabilite pentru data de 1 noiembrie 2020.
În scopul punerii în aplicare a hotărârii menționate, Comisia Electorală Centrală a aprobat, prin hotărârea sa nr. 4103 din 15 august 2020, Programul calendaristic pentru realizarea acțiunilor de organizare şi desfășurare a alegerilor pentru funcţia de Președinte al Republicii Moldova din 1 noiembrie 2020 (Monitorul Oficial,  2020, nr. 221-225, art. 757).
Conform art. 30 din Codul electoral, secțiile de votare se constituie cu cel puțin 35 de zile înainte de data alegerilor, acest termen fiind reflectat în punctul 10 al Programului calendaristic, care stabilește că termenul limită pentru constituirea şi organizarea secţiilor de votare în străinătate este data de 26 septembrie inclusiv.
Particularitățile constituirii şi funcţionarii secţiilor de votare din străinătate sunt stipulate în art. 32 din Codul electoral, care prevede următoarele:
„(1) În cazul alegerilor parlamentare, al alegerilor prezidenţiale şi al referendumurilor republicane, pentru alegătorii localităților din stînga Nistrului (Transnistria), Comisia Electorală Centrală, cu cel puţin 35 de zile înainte de data alegerilor, organizează mai multe secţii de votare cu sediul pe teritoriul Republicii Moldova aflat sub jurisdicția constituțională a autorităților publice centrale. La formarea respectivelor secţii de votare, Comisia Electorală Centrală va ține cont de propunerile Biroului politici de reintegrare. Biroul politici de reintegrare, la elaborarea propunerilor menționate, va ține cont de organizarea administrativ-teritorială, de specificul căilor de acces și comunicare, de asemenea va contribui la asigurarea accesului alegătorilor la procesul electoral şi la organele electorale respective.
(2) Organul electoral responsabil va forma secții de votare distincte pentru alegătorii din localitățile din stânga Nistrului (Transnistria), care aparţin circumscripţiei electorale respective formate de Comisia Electorală Centrală în baza regulamentului aprobat. Secțiile de votare în cauză se subordonează consiliului electoral format în conformitate cu prevederile art. 28.
(3) La deschiderea secțiilor de votare pentru alegătorii din localitățile din stânga Nistrului (Transnistria) se vor respecta, în particular, următoarele criterii:
a) secțiile de votare se vor deschide în unitățile administrativ-teritoriale aflate sub control constituțional al autorităților Republicii Moldova, atât de pe malul stâng, cât și de pe malul drept al Nistrului;
b) pentru localitățile din stânga Nistrului vor fi deschise secții de votare distincte în baza datelor din Registrul de stat al alegătorilor, inclusiv în baza înregistrării prealabile, conform procedurii stabilite prin regulamentul aprobat de Comisia Electorală Centrală;
c) la deschiderea secțiilor de votare se va ține cont de numărul alegătorilor care au participat la scrutinele precedente, conform datelor din Registrul de stat al alegătorilor, inclusiv conform înregistrării prealabile.”
Având în vedere că în toamna anului 2020 urmează să se desfășoare alegerile Președintelui Republicii Moldova și în scopul realizării dispozițiilor art. 31 al Codului electoral, Comisia Electorală Centrală a întreprins din timp acțiuni de pregătire, după cum urmează:
I. Comisia Electorală Centrală a organizat la data de 19 februarie 2020 o ședință de lucru cu reprezentanți ai delegației Republicii Moldova în Comisia Unificată de Control, ai Biroului politici de reintegrare din cadrul Cancelariei de Stat, precum și ai Inspectoratului General al Poliției. În cadrul ședinței s-a convenit asupra constituirii unui grup de lucru interinstituțional care să aprobe un plan de acțiune în acest sens. 
II. La data de 20 februarie, Comisia Electorală Centrală a solicitat autorităților sus-menționate să-și desemneze reprezentați în grupul de lucru interinstituțional. Ulterior, grupul a fost constituit din 11 persoane: șase din partea Comisiei Electorale Centrale, două din partea delegației Republicii Moldova în Comisia Unificată de Control, două din partea Biroului politici de reintegrare din cadrul Cancelariei de Stat și o persoană din partea Inspectoratului General al Poliției.
III. Pe 10 iunie, a fost elaborat proiectul Planului de acțiune și transmis spre coordonare reprezentanților grupului de lucru, acesta fiind aprobat și semnat de toți membrii acestuia.
IV. În ziua de 17 iunie, Comisia Electorală Centrală s-a adresat președinților celor 10 raioane limitrofe râului Nistru (raioanele Soroca, Florești, Șoldănești, Rezina, Orhei, Criuleni, Dubăsari, Anenii Noi, Căușeni și Ștefan Vodă), solicitându-le să prezinte informația referitoare la căile de comunicație ce se utilizează pentru deplasare între ambele maluri ale Nistrului.
V. Pe 24 iunie, a avut loc o ședință în format de videoconferință în regim online la care au participat reprezentanți ai Comisiei Electorale Centrale, ai delegației Republicii Moldova în Comisia Unificată de Control, ai Biroului politici de reintegrare din cadrul Cancelariei de Stat, ai Inspectoratului General al Poliției, precum și președinții celor 10 raioane. În cadrul videoconferinței au fost dezbătute subiecte în legătură cu organizarea secțiilor de votare pentru alegătorii din localitățile din stânga Nistrului (Transnistria), municipiul Bender şi unele localități ale raionului Căușeni, de asemenea probleme vizavi de căile de comunicație utilizate pentru deplasare între ambele maluri ale Nistrului.
VI. La data de 24 iunie, în urma informațiilor prezentate de președinții raioanelor, s-a constatat că trei din cele 10 raioane nu au căi de comunicație între malurile Nistrului, acestea fiind raioanele Orhei, Soroca și Șoldănești.
VII. Pe 25 iunie, Comisia Electorală Centrală a prezentat președinților celor șapte raioane, ce dispun de căi de comunicație între ambele maluri (Florești, Rezina, Criuleni, Dubăsari, Anenii Noi, Căușeni, Ștefan Vodă), lista prealabilă a secțiilor de votare pe care intenționează să le organizeze în localitățile din aceste unități administrativ-teritoriale, solicitându-le totodată asistența pentru informarea primarilor localităților respective în vederea demarării procedurilor de amenajare a sediilor unde vor fi găzduite secțiile.
VIII. În 25 iunie, Comisia Electorală Centrală a transmis această listă prealabilă, spre examinare și expunerea opiniei, Biroului politici de reintegrare din cadrul Cancelariei de Stat.
IX. La 26 iunie, lista a fost transmisă primarului general al municipiului Chișinău și primarului municipiului Bălți, întrucât secții cu această destinație urmează a fi organizate în hotarele acestor municipii.
X. Pe 1 iulie, Biroul politici de reintegrare din cadrul Cancelariei de Stat a informat Comisia despre lipsa obiecțiilor și comentariilor la lista prealabilă.
XI. Ulterior, la 30 iulie, lista prealabilă cu locațiile sediilor a fost transmisă primarilor localităților în care Comisia Electorală Centrală intenționează să organizeze secții de votare distincte pentru alegătorii din stânga Nistrului (Transnistria).
XII. La 11 și 23 septembrie, Comisia Electorală Centrală a solicitat Biroului politici de reintegrare din cadrul Cancelariei de Stat prezentarea propunerilor în vederea organizării secțiilor de votare pentru cei 247 609 de alegători domiciliați în localitățile din stânga Nistrului (Transnistria), municipiul Bender şi unele localități ale raionului Căușeni, aflate provizoriu în afara controlului suveran al autorităților constituționale ale Republicii Moldova.
XIII. În răspunsurile sale, Biroul politici de reintegrare din cadrul Cancelariei de Stat a înaintat următoarele propuneri și recomandări:
  1. Se vor respecta criteriile prevăzute la art. 32 alin. (3) din Codul electoral, precum și se vor lua în calcul tendințele evoluției pandemiei de COVID-19;
  2. Se va ține cont de situația de facto din Zona de Securitate și regiunea transnistreană unde din luna martie 2020 sunt instalate de către autoritățile neconstituționale de la Tiraspol posturi ilegale unilaterale care restricționează libera circulație, având în vedere că această perioadă poate fi extinsă în mod impredictibil de către aceste autorități;
  3. Se va ține cont că nu toate căile de acces și comunicație prezentate de președinții de raioane sunt funcționale la etapa actuală în sensul restricționării liberei circulații de către autoritățile neconstituționale de la Tiraspol. În această ordine de idei, ultima verificare în teren a fost efectuată de către Misiunea OSCE, care atestă 12 posturi fixe și mobile ilegale în Zona de Securitate.
Totodată, Biroul politici de reintegrare din cadrul Cancelariei de Stat a reiterat lipsa obiecțiilor și comentariilor în privința listei prealabile a secțiilor de votare pe care Comisia Electorală Centrală intenționează să le deschidă.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 29 lit. b) art. 32 alin. (1) și alin. (3), art. 108 din Codul electoral nr. 1381/1997 și în conformitate cu pct. 4, pct. 12 şi pct. 13 din Regulamentul privind particularitățile constituirii și funcționării secțiilor de votare pentru alegătorii Republicii Moldova domiciliați în unitățile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului (Transnistria), municipiul Bender şi unele localități ale raionului Căușeni, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1567/2018, precum și în urma răspunsurilor prezentate de autoritățile publice locale, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. Se constituie, în cadrul alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 1 noiembrie 2020, secțiile de votare pentru alegătorii din localitățile din stânga Nistrului (Transnistria), municipiul Bender şi unele localități ale raionului Căușeni (conform anexei).
2. Consiliul electoral al circumscripției electorale pentru localităţile din stânga Nistrului nr. 37 va constitui secțiile de votare și birourile electorale ale acestora.
3. Ministerul Afacerilor Interne, în baza atribuțiilor ce îi revin conform prevederilor Codului electoral, va întreprinde toate măsurile necesare privind menținerea ordinii publice în localitățile unde își au sediul secțiile de votare enumerate în anexa la prezenta hotărâre.
4. În scopul garantării securității procesului de votare la secțiile de votare din localitățile aflate în Zona de Securitate, Comisia Electorală Centrală face apel către observatorii naționali, internaționali şi Comisia Unificată de Control în vederea monitorizării desfășurării pașnice a procesului electoral în cadrul secţiilor de votare menționate.
5. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).
 
Președintele
Comisiei Electorale Centrale                                                                                     Dorin CIMIL
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                                  Maxim LEBEDINSCHI
 
Chișinău, 26 septembrie 2020
Nr. 4301