Nr. 4123 - pentru modificarea Regulamentului privind activitatea birourilor electorale ale secțiilor de votare, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1734/2018

  • 19.08.2020
  • 3107
  • 0

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Regulamentului privind activitatea birourilor electorale

ale secțiilor de votare, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1734/2018

 

            În temeiul art. 18, art. 22 alin. (1) lit. c) din Codul electoral nr. 1381/1997, art. 14 alin. (1) din Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional și art. 62 alin. (1) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e:

 

            1. Regulamentul privind activitatea birourilor electorale ale secțiilor de votare, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1734/2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 336-346, art. 1336) se modifică, după cum urmează:

            1) în tot textul regulamentului și al anexelor la regulament, litera „î”, în corpul cuvintelor, se substituie prin litera „â”, iar cuvântul „sînt” se substituie prin cuvântul „sunt”, conform normelor ortografice de scriere a lui „â” și „sunt”.

2) la punctul 12, după cuvintele „care aleg” se introduce textul „ , prin vot deschis, ”;

            3) punctele 18 și 19 vor avea următorul cuprins:

            „18. Persoanelor degrevate din unitățile bugetare li se menține salariul la locul de muncă permanent. Pentru activitatea în perioada electorală, persoanele degrevate din instituțiile bugetare, persoanele degrevate din alte unități și cele convocate beneficiază de o indemnizație, calculată în baza salariului mediu pe economie pentru anul precedent.

            19. Pentru activitatea în perioada electorală, inclusiv în ziua alegerilor, membrilor organelor electorale nedegrevați și celor neconvocați, precum și funcționarilor aparatelor birourilor electorale li se stabilește o indemnizație în mărime de 20 la sută din salariul mediu pe economie pentru anul precedent.”;

            4) la punctul 21, cuvântul „recompensei” se substituie prin cuvântul „îndemnizației”;

5) regulamentul se completează cu punctul 251 cu următorul cuprins:

„251. În caz de deces al membrului organului electoral, biroul electoral informează despre aceasta organul (autoritatea) care l-a desemnat, iar acesta din urmă va înainta un demers către organul electoral care a constituit biroul electoral respectiv, prin care va solicita înlocuirea membrului decedat cu o altă persoană, atașând la demers copia autentificată a certificatului de deces.”;

            6) la punctul 36, după cuvintele „un program de lucru” se introduce textul „(conform anexei nr. 14)”;

            7)  la punctul 49, cuvântul „candidații” se substituie prin textul „informația despre candidați”;

            8) la punctul 50, textul „în hotărârea organului electoral cu privire la înregistrarea concurentului” se substituie prin textul „în materialele afișate conform pct. 49”;

            9) la punctul 51, cuvântul „candidat” se substituie prin cuvântul „concurent”;

            10) regulamentul se completează cu punctul 561 cu următorul cuprins:

            „561. În ziua votării, înainte de ora 07.00, președintele biroului electoral al secției de votare împreună cu operatorul desemnat, asigură fixarea și activarea camerei, în scopul înregistrării video a operațiunilor electorale preparatorii privind deschiderea secției de votare. Amplasarea și modul de utilizare a sistemului de înregistrare video se desfășoară în conformitate cu Regulamentul privind funcționarea Sistemului de înregistrare video în secțiile de votare, aprobat prin hotărârea CEC nr. 2265/2019, cu modificările ulterioare.”;

            11) la punctul 74, textul „și dispune închiderea secției de votare” se substituie prin textul „ , dispune închiderea secției de votare și activarea sistemului de înregistrare video, care va fi oprită după finalizarea procedurilor de numărare și totalizare a voturilor de către membrii biroului electoral al secției de votare”;

            12) regulamentul se completează cu anexa nr. 14 cu următorul cuprins:

 

 

                                                                                                                                        „Anexa nr. 14

la Regulamentul privind activitatea biroului electoral al secției de votare,

aprobat prin hotărârea CEC nr. 1734/2018

 

Modelul hotărârii cu privire la stabilirea programului de activitate și comunicarea

datelor de contact ale biroului electoral al secției de votare

 

COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ

A REPUBLICII MOLDOVA

 

BIROUL ELECTORAL AL SECȚIEI DE VOTARE

_____________________________________ nr. _____

 

_________________________________________________

(tipul scrutinului)

______ ____________________ 20_____

(data desfășurării scrutinului)

 

HOTĂRÂRE

cu privire la stabilirea programului de lucru și comunicarea datelor de contact

ale Biroului electoral al secției de votare

_______________________________________ nr._____________

 

din „____”______________20_____                                                                                  nr. ______

 

            În temeiul art. 30 alin. (11) din Codul electoral nr. 1381/1997, Biroul electoral al secției de votare _______________________________ nr. _________, h o t ă r ă ș t e:

 

            1. Se stabilește următorul program de lucru al Biroului electoral al secției de voatre __________________________________ nr. ______________:

Luni – Vineri, între orele ______ _______, pauza de masă _____________;

            Sâmbătă – Duminică, între orele ______ _______, pauza de masă _________________.

           

            2. Biroul electoral al secției de votare __________________________ nr. ______ are următoarele date de contact:

 

            adresa sediului: ____________________________________________________________.

                         (denumirea sediului, strada, numărul, denumirea raionului/municipiului, orașului/satului/comunei)

 

            telefon: ____________, fax:_______________, email:_____________________________.

 

            3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării și se aduce la cunoștința publică la sediul organului electoral.

 

Președintele biroului electoral

al secției de votare                                      ___________________                     ___________________

                                                                           semnătura                                               numele, prenumele

 

L.Ș.

 

Secretarul biroului electoral

al secției de votare                                  ____________________                 ____________________

                                                                            semnătura                                               numele, prenumele     

           

2. Prezenta hotărâre se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și va intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                           Dorin CIMIL

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                          Maxim LEBEDINSCHI

 

Chișinău, 19 august 2020

Nr. 4123