Nr. 4190 - pentru modificarea Instrucțiunii privind modul de sistematizare, împachetare, sigilare și transmitere a documentelor și materialelor electorale după închiderea secțiilor de votare la alegerile prezidențiale și referendumul republican, aprobată prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 322/2016

  • 09.09.2020
  • 2204
  • 0

H O T Ă R Â R E

pentru modificarea Instrucțiunii privind modul de sistematizare, împachetare, sigilare

și transmitere a documentelor și materialelor electorale după închiderea secțiilor de votare

la alegerile prezidențiale și referendumul republican, aprobată prin hotărârea

Comisiei Electorale Centrale nr. 322/2016

 

În temeiul art.18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. c) din Codul electoral nr. 1381/1997, art. 62 alin. (1) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative și art. 14 alin. (1) din Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:

 

1. Instrucțiunea privind modul de sistematizare, împachetare, sigilare și transmitere a documentelor și materialelor electorale după închiderea secțiilor de votare la alegerile prezidențiale și referendumul republican, aprobată prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 322/2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 405-414, art. 2014), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1) la punctul 2, cuvântul „predă” se substituie prin cuvântul „transmite”, iar cuvintele „anunțarea închiderii” se substituie prin cuvântul „închiderea”;

2) la punctul 6, după cuvântul dintre paranteze „prezența” se introduce cuvântul „tuturor”;

3) punctul 8 se completează la final cu cuvântul „vizat”;

4) la punctul 9 subpunctul 1) lit. c):

în prima propoziție, textul „după caz,” se exclude;

propoziția a doua va avea următorul cuprins:

„În preziua alegerilor, după ce va număra buletinele de vot recepționate, biroul electoral al secției de votare va întocmi actul de constatare a numărului de buletine vot.”;

5) punctul 10:

în subpunctul 1):

la lit. a), textul dintre paranteze „1 exemplar pentru Primăria mun. Chișinău sau Bălți” se substituie prin textul „Primăriei mun. Chișinău sau Bălți, 1 exemplar pentru afișarea la sediul consiliului electoral”;

la lit. b), textul dintre paranteze „ , după caz, de” se substituie prin cuvântul „și”;

în subpunctul 2):

la lit. a), textul dintre paranteze „1 exemplar pentru Primăria mun. Chișinău sau Bălți” se substituie prin textul „Primăriei mun. Chișinău sau Bălți”;

la lit. b), după textul CECE se introduce cifra romană „II”;

la subpunctul 3), lit. b) va avea următorul cuprins:

„b) alte hotărâri ale consiliului electoral de nivelul II cu anexele la ele.”;

subpunctul 4) va avea următorul cuprins:

„4) Mapa CECE II nr. 4 va conține procesele-verbale ale ședințelor consiliului electoral de nivelul II și documentele anexate.”;

6) punctul 15 lit. a):

după textul „cîte un exemplar, în original, al procesului-verbal prevăzut la pct.9 sbp. 1) lit. a),” cuvintele „precum și” se exclud;

după textul „al raportului biroului electoral prevăzut la pct. 9 sbp. 2) lit. a),” se introduce  textul „precum și mapele BESV nr. 3 și 4 prevăzute la pct. 9,”;

7) punctul 16:

la lit. a), textul „sbp. 2 lit. a) și b), sbp. 3) și sbp. 4,” se substituie prin textul „sbp. 2 lit. a), b) și c) și sbp. 3 lit. a),”;

la lit. c), cuvintele „precum și” se exclud, iar după cuvintele „consiliului electoral de nivelul II” se introduce textul „precum și Mapele CECE II nr. 3 și nr. 4 prevăzute la pct. 10;”;

8) în anexa nr. 2:

modelul actului de predare-recepționare a documentelor electorale se completează cu două puncte noi, 21) și 22), cu următorul cuprins:

„21) Procesele-verbale (în total ____ file) ale ședințelor biroului electoral al secției de votare şi documentele anexate (în total ____ file);

22) Hotărârile (altele decât cele asupra contestațiilor) adoptate de biroul electoral (în total ____ file) şi documentele anexate (în total ____ file);

9) în anexa nr. 3:

la punctul 1) din modelul actului de  predare-recepționare a documentelor electorale, după textul „Procesul-verbal privind rezultatele numărării voturilor întocmit de biroul electoral (în total ___ file)” cuvântul „și” se substituie prin virgulă, iar cuvintele „după caz” după textul „formularul special (în total ____ file),” se substituie prin cuvântul „și”;

punctele 5) și 6) din modelul actului de  predare-recepționare a documentelor electorale se exclud;

la punctul 15) din modelul actului de  predare-recepționare a documentelor electorale, după textul dintre paranteze „____ de activitate,” textul  „___ metalică,” se exclude;

10) în anexa nr. 4:

la punctul 2) din modelul actului de  predare-recepționare a documentelor electorale, după textul „Procesele-verbale privind rezultatele numărării voturilor întocmite de birourile electorale (în total ___ exemplare)” cuvântul „și” se substituie prin virgulă, iar cuvintele „după caz” după textul „formularele speciale (în total ____ exemplare),” se substituie prin cuvântul „și”;

la punctul 4) din modelul actului de  predare-recepționare a documentelor electorale,  după textul dintre paranteze „____ de activitate,” textul  „___ metalică,” se exclude;

modelul actului de  predare-recepționare a documentelor electorale, după textul „______________________________”, se completează cu textul „L.Ș.”

(numele, prenumele membrului/reprezentantului

Comisiei Electorale Centrale)

 

2. Prezenta hotărâre se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și va intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                       Dorin CIMIL

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                          Maxim LEBEDINSCHI

 

Chișinău, 9 septembrie 2020

Nr. 4190