Nr. 2592 - pentru modificarea Regulamentului privind modul de întocmire, prezentare și  verificare a listelor de subscripție, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale  nr. 1730 din 3 iulie 2018

  • 28.08.2019
  • 2177
  • 0

H O T Ă R Î R E

 pentru modificarea Regulamentului privind modul de întocmire, prezentare și  verificare a listelor de subscripție, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale  nr. 1730 din 3 iulie 2018

 

În temeiul art. 18, art. 22 alin. (1) lit. c) din Codul electoral nr. 1381/1997, art. 62 alin. (1) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, art. 14 alin. (1) din Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:

 

1. Regulamentul privind modul de întocmire, prezentare și verificare a listelor de subscripție, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1730 din 3 iulie 2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 321-332, art. 1302) se modifică, după cum urmează:

1) punctul 10 va avea următorul cuprins:

„10. Pentru a-i fi eliberate liste de subscripție, candidatul, inclusiv cel independent, va depune o cerere la organul electoral, conform modelului din Anexa nr. 1 la prezentul regulament.”;

2) la punctul 13 litera a), cuvintele „persoanele împuternicite de aceștia” se substituie prin textul „ /sau membrii grupului de inițiativă care îi susțin”;

3) la punctul 16, litera d) se completează la final cu textul „și alegerilor locale”;

4) la punctul 18:

   - litera j) va avea următorul cuprins:

„j) rubrica „Notă” în care se înscriu motivele pentru care datele despre susținător sînt completate de către candidatul la alegeri, de către membrul grupului de inițiativă sau de către reprezentantul susținătorului.”;

 - în ultima frază cuvintele „membrul grupului de inițiativă sau de o altă persoană împuternicită să colecteze semnăturile” se substituie prin cuvîntul „colector”; 

            5) la punctul 22, litera j) va avea următorul cuprins:

 „j) rubrica „Notă” în care se înscriu motivele pentru care datele despre susținător sînt completate de către membrul grupului de inițiativă sau de către reprezentantul susținătorului.”

6) la punctul 34, în prima propoziție cuvintele „Comisia de recepționare” se substituie prin cuvintele „Grupul de lucru pentru recepționarea și verificarea documentelor”;

7) la punctul 39, anul „2015” se substituie prin anul „2016”;

8) după punctul 40, regulamentul se completează cu punctele 401 și 402 cu următorul cuprins:

„401. Pentru verificarea listelor de subscripție, organul competent (organul electoral, consiliul local sau autoritatea reprezentativă a unității administrativ-teritoriale cu statut special, judecătoria) va utiliza, după caz, Aplicația „Liste de subscripție” – bloc de funcții al Sistemului informațional automatizat de stat „Alegeri”.

402. Persoanele responsabile (operatori) de verificarea datelor din listele de subscripție se desemnează prin dispoziția președintelui/conducătorului organului respectiv. Informația despre persoanele desemnate se aduce la cunoștința Comisiei Electorale Centrale care creează pentru acestea accesul securizat la aplicația „Liste de subscripție” conform procedurilor interne stabilite.”;

9) la punctul 42, cuvintele „la funcția de Președinte al Republicii Moldova” se substituie prin textul „ , inclusiv a celui independent”;

10) punctul 43 subpunctul 1):

     - la litera c), cuvintele „sau cu semne de rectificare” se exclud;

     - la litera d), cuvintele „sau de către persoanele împuternicite de către acesta” se exclud;

     - litera e) va avea următorul cuprins:

„e) care conține semnătura colectorului considerată ca fiind falsă;”

      -litera h) se exclude;

11) punctul 44 se completează la final cu textul „în termen de 24 ore după perfectarea notei”;

12) la punctul 48, după sintagma „colectează semnăturile” se introduce textul „nu vor dubla formularele listelor de subscripție prin fotocopiere și”;

13)  Anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:

 

Anexa nr. 1

la Regulamentul privind modul de întocmire,

 prezentare şi verificare a listelor de subscripţie

 

                              _______________________________

                                                                                                                                     (se indică organul electoral)

 

CERERE

 

Subsemnatul(a)________________________________________________, domiciliat(ă)

 

(numele, prenumele)

 

pe adresa_____________________________________________________________________ , în legătură cu faptul că intenționez să candidez la funcția de ______________________________

 

______________________________________________________________________________

                                                                  (se indică funcția electivă și tipul alegerilor)

 

rog să-mi eliberați liste de subscripție pentru colectarea a ______ semnături.

 

 

 

____  _____________________20__                                    _________________________

                                 (data, luna)                                                                                                                        (semnătura)      

”;

14) în Anexa nr. 2:

    - litera a) după cuvintele „la funcția de Președinte al Republicii Moldova” se completează cu textul „ , primar sau consilier”, iar la tipul scrutinului cu textul „alegeri locale”;

   - litera b) se exclude;

15) Anexa nr. 3 (formularul listei de subscripție), după textul „Apartenența politică” se completează prin bară cu textul „Desemnat de către”.

 

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

 

Preşedintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                    Dorin CIMIL

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                  Maxim LEBEDINSCHI

 

Chişinău, 28 august 2019

Nr. 2592