Nr. 4235 - cu privire la cererea de înregistrare a domnului Andrei Năstase în calitate de candidat la funcția de Președinte al Republicii Moldova, desemnat de Partidul Politic „Platforma Demnitate și Adevăr”, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanţe (trezorierul)

  • 13.09.2020
  • 3151
  • 0

HOTĂRÂRE

cu privire la cererea de înregistrare a domnului Andrei Năstase în calitate de candidat la funcția de Președinte al Republicii Moldova, desemnat de Partidul Politic „Platforma Demnitate și Adevăr”,

a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanţe (trezorierul)

 

          La 7 septembrie 2020, domnul Andrei Năstase, candidatul la funcţia de Președinte al Republicii Moldova, desemnat de Partidul Politic „Platforma Demnitate și Adevăr”, a depus la Comisia Electorală Centrală demersul de înregistrare în calitate de candidat la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie 2020, cu următoarele documente anexate:

a) listele de subscripție numerotate și sistematizate;

b) datele biografice ale candidatului;

            c) declarația candidatului privind consimțământul său de a candida la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova, conținând şi declarația pe propria răspundere despre lipsa interdicțiilor legale/judecătorești de a candida;

d) declarația pe propria răspundere privind inexistența restricțiilor legale/judecătorești de a candida sau de a ocupa funcții publice și inexistența actelor de constatare rămase definitive referitoare la regimul declarării averilor şi intereselor personale, la stările de incompatibilitate şi la confiscarea averii nejustificate, acte care nu sunt prescrise;

e) declarația de avere şi interese personale a candidatului pentru ultimii 2 ani anteriori anului în care se desfășoară alegerile, în conformitate cu Legea privind declararea averii şi a intereselor personale;

f) certificatul de sănătate al candidatului pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova, eliberat de instituția medicală la care acesta se află în evidență;

g) copia de pe actul de identitate al candidatului, cu fișa de însoțire (ambele părți – recto şi verso);

h) simbolul electoral în variantă electronică şi pe hârtie;

i) demersul privind desemnarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanţe (trezorierul).

       Comisia constată că declarația despre suspendarea, pe durata campaniei electorale, a funcţiilor deţinute pentru persoanele care cad sub incidența art. 13 alin. (3) din Codul electoral nu trebuie să fie depusă, deoarece funcția de consilier local, deținută la moment de domnul Andrei Năstase, nu cade sub incidența acestor prevederi legale.

         La setul de documente prezentat Comisiei este anexat simbolul electoral al candidatului Andrei Năstase în vederea imprimării în buletinul de vot care reprezintă semnul permanent al Partidului Politic ,,Platforma Demnitate și Adevăr” format din cuvântul ,,PLATFORMA” – primul cuvânt din denumirea partidului, scris cu litere mari, bold, poziționat în partea superioară a semnului permanent și cuvântul ,,DA” – acronimul denumirii Partidului Politic ,,Demnitate și Adevăr” amplasat pe mijlocul semnului, scris cu litere mari, bold, pe fundal în formă de dreptunghi.

        În calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ al candidatului în Comisia Electorală Centrală a fost desemnat domnul Botnarenco Ion,  pentru care s-a anexat actul ce atestă deținerea studiilor superioare juridice, iar în calitate de persoană responsabilă de finanțele candidatului (trezorierul) doamna Ionela Țurcanu.

        Materialele depuse au fost verificate şi s-a constatat că acestea corespund cerințelor Codului electoral.

         Conform actului de predare-recepționare a documentelor și listelor de subscripție prezentate de domnul Andrei Năstase, Comisia Electorală Centrală a recepționat spre verificare 925 de liste de subscripție cu 25000 de semnături ale susținătorilor domnului Andrei Năstase în calitate de candidat la funcția de Președinte al Republicii Moldova, numeric declarate de candidat, colectate din 32 de unități administrativ-teritoriale de nivelul al doilea. Totodată, Comisia reține că au fost restituite 14 liste fără a fi supuse verificării și 33 liste necompletate, iar 28 de liste nu au fost restituite Comisiei.

În urma verificării autenticității datelor din cele 838 de liste de subscripție, conținând 20886 semnături, 3517 semnături au fost declarate nule și neavenite. Totodată, s-a stabilit că din totalul de semnături procesate, 17369 semnături se consideră valabile și întrunesc cerințele legale pentru susținerea candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova, încadrându-se în limita cerințelor stabilite la art. 113 alin. (1) și (2) din Codul electoral. În aceste condiții, grupul de lucru a decis sistarea procesului de verificare a listelor de subscripție, întrucât cerințele minime stabilite de lege au fost întrunite.

Pornind de la faptul că prevederile legale ce țin de desemnarea și înregistrarea candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova au fost respectate, în temeiul art. 12, 15, 18 alin.(2), 41 alin.(2) lit. a), 46 alin.(2) lit. a), 47-49, 113 alin.(1) și (2) din Codul electoral nr.1381/1997 și în conformitate cu pct.52 din Regulamentul privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 113/2016 și pct.33 lit. a), 40 lit. a) și 44 din Regulamentul privind modul de întocmire, prezentare şi verificare a listelor de subscripţie, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr.1730/2018, Comisia Electorală Centrală hotărăște:

 

1.  Se înregistrează domnul Andrei Năstase în calitate de candidat la funcţia de Președinte al Republicii Moldova din partea Partidului Politic „Platforma Demnitate și Adevăr” pentru alegerile prezidențiale din 1 noiembrie 2020.

2. Se înregistrează simbolul electoral pentru imprimare în buletinul de vot la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din 1 noiembrie 2020 care reprezintă semnul permanent al Partidului Politic ,,Platforma Demnitate și Adevăr” format din cuvântul ,,PLATFORMA” – primul cuvânt din denumirea partidului, scris cu litere mari, bold, poziționat în partea superioară a semnului permanent și cuvântul ,,DA” – acronimul denumirii Partidului Politic ,,Demnitate și Adevăr” amplasat pe mijlocul semnului, scris cu litere mari, bold, pe fundal în formă de dreptunghi.  

3. Se confirmă în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală pentru perioada campaniei electorale domnul Botnarenco Ion.

4. Se confirmă în calitate de persoană responsabilă de finanţe (trezorier) doamna Ionela Țurcanu.

5. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, și poate fi contestată  în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).

 

Președintele
Comisiei Electorale Centrale                                                                                                 Dorin CIMIL

 

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                                               Maxim LEBEDINSCHI

 

Chișinău, 13 septembrie 2020

Nr. 4235