Nr. 2296 - cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanțe (trezorier) din partea Partidului Politic „VICTORIE”

  • 23.02.2024
  • 339
  • 0
HOTĂRÂRE
cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanțe (trezorier)
din partea Partidului Politic „VICTORIE”
 
Potrivit art. 26 alin. (1) lit. a) din Codul electoral nr. 325/2022, în calitate de organ independent de supraveghere și control privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale, Comisia Electorală Centrală elaborează și adoptă actele administrative necesare pentru aplicarea și respectarea legislației cu privire la finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale.
În corespundere cu art. 25 alin. (3) din Legea nr. 294/2007 privind partidele politice coroborat cu art. 55 alin. (3) din Codul electoral nr. 325/2022, partidele politice organizează și țin evidența contabilă în conformitate cu Legea contabilității și raportării financiare nr. 287/2017, cu standardele naționale de contabilitate și cu ordinele ministrului finanțelor. Persoana responsabilă de finanțele partidului (trezorierul) este confirmată prin hotărâre a Comisiei Electorale Centrale cu condiția prezentării de către partidul politic a actelor ce atestă că persoana desemnată în această calitate are studii în domeniile economice sau contabile specializate și nu deține funcții de demnitate publică.
Conform art. 29 alin. (7) din Legea nr. 294/2007 privind partidele politice, raportul privind gestiunea financiară se semnează de către trezorierul și conducătorul partidului politic/persoana care asigură interimatul, fapt confirmat de Agenția Servicii Publice. Ambii poartă răspundere pentru corectitudinea, autenticitatea și actualitatea datelor și a informațiilor prezentate, precum și pentru neprezentarea acestora.
Partidul Politic „VICTORIE”, prin adresa înregistrată la Comisia Electorală Centrală sub nr. CEC-7/12797 din 21 februarie 2024, a solicitat confirmarea doamnei Grozavu Marina în calitate de persoană responsabilă de finanțe (trezorier) din partea Partidului Politic „VICTORIE” și a transmis actele necesare.
Examinând actele prezentate, Comisia constată că acestea îndeplinesc condițiile de admisibilitate, fapt pentru care persoana desemnată urmează a fi confirmată în calitate de trezorier.
În temeiul art. 26 alin. (1) lit. a), 32 și 55 alin. (3) din Codul electoral nr. 325/2022, art. 10 alin. (1), 164 alin. (1) și 165 alin. (1) din Codul administrativ nr. 116/2018, art. 25 alin. (3) din Legea nr. 294/2007 privind partidele politice, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. Se confirmă doamna Grozavu Marina în calitate de persoană responsabilă de finanțe (trezorier) din partea Partidului Politic „VICTORIE”.
2. Hotărârea se comunică Partidului Politic „VICTORIE” și persoanei vizate în conformitate cu prevederile Codului administrativ.
3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresă: Republica Moldova, MD-2012, mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119, e-mail: info@cec.md).
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                                      Alexandr BERLINSCHII
 
Chișinău, 23 februarie 2024
Nr. 2296