Nr. 2237 - cu privire la contestaţia nr. CEC-10AP/38 din 1 februarie 2019 a domnului Vasile Colța, pretendent la calitatea de candidat independent pentru funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova în circumscripția uninominală nr. 39, com. Sărata-Galbenă

  • 04.02.2019
  • 977
  • 0

 

H O T Ă R Î R E

cu privire la contestaţia nr. CEC-10AP/38 din 1 februarie 2019 a domnului Vasile Colța, pretendent la calitatea de candidat independent pentru funcția de deputat în Parlamentul

Republicii Moldova în circumscripția uninominală nr. 39, com. Sărata-Galbenă

 

Pe data de 1 februarie 2019, domnul Vasile Colța, pretendentul la calitatea de candidat independent pentru funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova în circumscripția uninominală nr. 39, com. Sărata-Galbenă, a depus la Comisia Electorală Centrală o contestaţie, înregistrată sub nr. CEC-10AP/38, prin care solicită:

1) anularea hotărîrii nr.19 din 29 ianuarie 2019 a Consiliului electoral al circumscripției electorale uninominale nr. 39, com. Sărata-Galbenă (în continuare – CECEU nr. 39);

2) reexaminarea cererii de înregistrare a domnului Vasile Colța în calitate de candidat independent la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova în circumscripția uninominală nr. 39, com. Sărata-Galbenă;

3) constatarea că documentele depuse la CECEU nr. 39 pentru înregistrarea domnului Vasile Colța în calitate de candidat independent la funcția de deputat corespund rigorilor Codului Electoral;

4) dispunerea admiterii spre înregistrare a  domnului Vasile Colța în calitate de candidat independent la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova în circumscripția uninominală nr. 39, com. Sărata-Galbenă.

 

În motivarea contestației autorul arată că, prin hotărîrea nr.19 din 29 ianuarie 2019, CECEU nr. 39 a refuzat înregistrarea acestuia în calitate de candidat independent la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova în circumscripția uninominală nr. 39, com. Sărata-Galbenă, declarînd nule 198 de semnături din cele 686 prezentate, fiind rămase valabile 488 de semnături, adică mai puțin decît minimul necesar de 500 de semnături, stabilit de art.86 alin.(1) din Codul electoral.

Contestatarul își exprimă dezacordul față de constatările CECEU nr. 39 referitoare la nulitatea celor 198 de semnături. Susține că temeiuri precum: „Act de identitate incorect”, „Circumscripția de domiciliu incorectă”, „Date personale incorecte/incomplete”, „Susţinătorul se repetă în alte circumscripții” nu sunt prevăzute în Codul electoral, fiind o invenție contrară normelor legale.

De asemenea, susține că listele și semnăturile nu au nimic vicios, fapt pentru care contestația urmează a fi admisă.

 

CECEU nr. 39, prin referința depusă, solicită respingerea contestației, invocînd următoarele argumente de fapt și de drept.

Listele de subscripție prezentate au fost supuse verificării în conformitate cu prevederile Regulamentului privind modul de întocmire, prezentare şi verificare a listelor de subscripție, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 1730 din 3 iulie 2018.

CECEU nr. 39 susține că a acționat în conformitate cu prevederile articolelor 47, 48, 86 din Codul electoral al Republicii Moldova, precum și în condițiile pct. 43 al regulamentului menționat, fiind prevăzute expres cazurile de nulitate a listelor de subscripție, precum și cazurile cînd pot fi declarate nevalabile și neautentice semnăturile susținătorilor de pe aceste liste.

De asemenea, în urma verificării listelor de subscripţie, CECEU nr. 39 a constatat următoarele încălcări ale prevederilor Codului electoral și ale Regulamentului privind modul de întocmire, prezentare și verificare a listelor de subscripţie, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 1730 din 3 iulie 2018, după cum urmează:

„Liste de subscripţie nule și neavenite - 1.

-           Formular neaprobat - 1

Semnăturile susţinătorilor nevalabile şi neautentice:

-           Act de identitate incorect – 76

-           Circumscripţia de domiciliu incorectă – 37

-           Date personale incorecte/incomplete – 55

-           Regiunea de domiciliu incorectă – 52

-           Susţinătorul are statut de decedat – 1

-           Susţinătorul se repetă în alte circumscripții – 26

-           Susţinătorul se repetă în alte întrebări – 3

-           Susţinătorul se repetă pe aceeași întrebare – 28

-           Susţinătorul se repetă pe aceeași listă – 12”.

 

             În urma verificării CECEU nr. 39 a identificat 198 de semnături nule ale susținătorilor.

 De asemenea, CECEU nr. 39 menționează că numărul de erori este mai mare decît numărul de susținători ale căror semnături au fost excluse, deoarece au fost atestate cazuri de descalificare după mai multe criterii simultan.

La referință a fost anexat și procesul-verbal nr.12 al ședinței CECEU nr. 39 din 29 ianuarie 2019 în cadrul căreia a fost examinată cererea de înregistrare a domnului Vasile Colța în calitate de candidat independent la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova în circumscripția uninominală nr. 39, com. Sărata-Galbenă.

Astfel, potrivit procesului-verbal în cauză, consiliului i-au fost prezentate 2 fotocopii ale listei de subscripție nr.023020, fără original. Întrucît sistemul electronic (modulul „Liste de subscripție” parte componentă a Sistemului Informațional Automatizat de Stat „Alegeri”) nu a permis introducerea repetată a unei liste cu același număr, a fost acceptată numai o listă în copie.

 

Analizînd materialele cauzei, Comisia relevă următoarele.

Contestatarul își bazează pretențiile pe faptul că temeiuri precum „Act de identitate incorect”, „Circumscripţia de domiciliu incorectă”, „Date personale incorecte/incomplete”, „Susţinătorul se repetă în alte circumscripții” nu sunt prevăzute de Codul electoral, fiind o invenție contrară normelor legale.

Comisia notează că, în vederea minimizării factorului uman și automatizării procedurii de procesare a listelor de subscripție, datele din liste se introduc în modulul „Liste de subscripție”, parte componentă a SIAS „Alegeri”, care activează în baza Legii nr. 101 din 15 mai 2008 cu privire la Concepţia Sistemului informaţional automatizat de stat „Alegeri”.

Prin introducerea datelor din liste în sistem, acestea se contrapun cu datele din SIAS „Alegeri” pentru stabilirea identității susținătorului (dacă coincide cu informația din listă) și pentru verificarea dacă domiciliul corespunde cu raza circumscripției electorale.

Prin urmare, în cazul în care se atestă necorespunderi, de exemplu în privința actului de identitate  ori s-a depistat că susținătorul deja a mai semnat pe altă listă sau domiciliul este din altă circumscripție etc., sistemul grupează aceste abateri sub o denumire convențională ce reflectă temeiurile de invalidare prevăzute în Codul electoral și, respectiv, în regulamentul în cauză.

Criteriile de invalidare se regăsesc în Anexa nr.5 la Regulamentul privind modul de întocmire, prezentare şi verificare a listelor de subscripţie, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1730 din 3 iulie 2018, unde este prezentat modelul Notei informative la hotărîrea privind examinarea cererii de înregistrare în calitate de candidat la alegeri, fiind bazată pe prevederile pct.43 din regulamentul menționat, care stabilesc temeiurile pentru declararea nulității semnăturilor și a listelor.

Prin urmare, Comisia constată că, la examinarea cererii de înregistrare a contestatarului, CECEU nr. 39 a acționat conform procedurii stabilite utilizînd instrumente automatizate puse la dispoziție de către CEC, iar obiecțiile contestatarului sînt declarative, lipsite de temei legal.

În ceea ce privește prezentarea formularelor în fotocopie, fiind neconforme cerințelor pct.43 alin.1) lit.a) din regulamentul vizat, Comisia reține că CECEU nr. 39 urma să nu accepte nici o listă în copie. Totodată, se atestă faptul că admiterea unei liste în copie nu a influențat rezultatul final.

 

De asemenea, Comisia menționează că solicitările contestatarului privind reexaminarea dosarului și admiterea înregistrării acestuia în calitate de candidat independent în circumscripția uninominală sînt improprii competențelor funcționale ale Comisiei Electorale Centrale, dreptul de examinare și reexaminare în fond a actelor prezentate pentru înregistrarea candidaților în circumscripții uninominale, și eventual înregistrarea acestora, aparține exclusiv consiliilor electorale în condițiile art.86 alin.(1) din Codul electoral.  

 

Pentru motivele arătate și în temeiul art.18 alin.(2), art.48 alin.(3), art.49 alin.(1) lit.b), art.71 alin.(5), art.72 alin.(1), art.86 alin.(1) din Codul electoral și al pct.26 lit.b) din Regulamentul privind procedura de examinare şi soluţionare a contestaţiilor de către organele electorale în perioada electorală, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.3353 din 20 iulie 2010, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:

 

1. Se respinge contestația CEC-10AP/38 din 1 februarie 2019 a domnului Vasile Colța, pretendent la calitatea de candidat independent pentru funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova în circumscripția uninominală nr. 39, com. Sărata-Galbenă.

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

Preşedintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                     Alina RUSSU

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                   Veaceslav AGRIGOROAE

 

Chişinău, 04 februarie 2019

Nr. 2237