Nr. 2238 - cu privire la contestaţia nr. CEC-10AP/40 din 1 februarie 2019 a doamnei Nazarenco Inna, pretendentă la calitatea de candidat pentru funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic „Șor” în circumscripția uninominală nr. 48, orașul Slobozia, municipiile Tiraspol și Bender

  • 04.02.2019
  • 1148
  • 0

H O T Ă R Î R E

cu privire la contestaţia nr. CEC-10AP/40 din 1 februarie 2019 a doamnei Nazarenco Inna, pretendentă la calitatea de candidat pentru funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic „Șor” în circumscripția uninominală nr. 48, orașul Slobozia, municipiile Tiraspol și Bender

 

La 1 februarie 2019, doamna Nazarenco Inna, pretendent la calitatea de candidat pentru funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic „Șor” în circumscripția uninominală nr. 48, orașul Slobozia, municipiile Tiraspol și Bender, a depus la Comisia Electorală Centrală o contestaţie, înregistrată sub nr. CEC-10AP/40, prin care solicită:

1) admiterea acesteia;

2) abrogarea hotărîrii nr. 54 din 29 ianuarie 2019 a Consiliului electoral al circumscripției uninominale nr. 48, orașul Slobozia, municipiile Tiraspol și Bender (în continuare – CECEU nr. 48);

2) emiterea unei hotărîri noi prin care CECEU nr. 48 să reexamineze demersul de înregistrare a doamnei Nazarenco Inna în calitate de candidat pentru funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic „Șor” în circumscripția electorală uninominală nr. 48, orașul Slobozia, municipiile Tiraspol și Bender și să verifice repetat autenticitatea semnăturilor din 12 liste de subscripție.

 

În motivarea contestaţiei, autorul arată că, la 29 ianuarie 2019, CECEU nr. 48 a adoptat hotărîrea nr. 54, prin care a refuzat să o înregistreze pe doamna Nazarenco Inna în calitate de candidat la funcția de deputat din partea Partidului Politic „Șor” în circumscripția electorală uninominală nr. 48, orașul Slobozia, municipiile Tiraspol și Bender.

În ceea ce privește Nota informativă privind rezultatele verificării listelor de subscripție, autorul contestației menționează că a luat cunoștință de aceasta la 28 ianuarie 2019 și a constatat că din 516 de semnături verificate, CECEU nr. 48 a declarat nevalabile și neautentice 359 de semnături, considerînd valabile 157 de semnături. Totodată, 12 liste de subscripție (nr. 028396 – 028400, nr. 028402, 028404, 028405, 038602-038604, 038606) care conțin 306 de semnături au fost considerate nule și neavenite.

Contestatarul își exprimă dezacordul cu hotărîrea menționată și Nota informativă privind rezultatele verificării listelor de subscripție, întocmită de CECEU nr. 48, în privința declarării nulității celor 12 liste de subscripție. Autorul contestației consideră că hotărîrea CECEU nr. 48 este emisă contrar prevederilor legale, ceea ce îi îngrădește dreptul de a fi înregistrată în calitate de candidat pentru funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, întrucît:

- în prevederile legale nu se regăsește noțiunea de semnătură necorespunzătoare;

- nu este indicat în care anume listă de subscripție s-au depistat rectificări, astfel nu este cert cîte semnături au fost declarate nevalabile și neautentice pe motiv că lista de subscripție are rectificări în semnătura colectorului;

- în nota informativă lipsește informația cu privire la verificarea autenticității semnăturilor celor 306 de susținători, nefiind introduse datele acestora în aplicația SIASA, fapt ce denotă că semnăturile respective au fost declarate autentice și nevalabile din start, deși concluzia cu privire la autenticitatea lor putea fi trasă doar după verificarea nemijlocită a acestora.

Pe data de 3 februarie 2019, contestatarul a suplinit contestația cu declarații pe propria răspundere ale colectorilor listelor de subscripție litigioase, prin care aceștia susțin autenticitatea semnăturilor sale de pe listele de subscripție.

CECEU nr.48, prin referința depusă, a solicitat respingerea contestației, susținînd că semnăturile din cele 12 liste de subscripție sînt altele decît cele ale membrilor grupului de inițiativă înregistrat de CECEU nr.48 prin hotărîrea nr.19 din 7 ianuarie 2019.

Prin urmare, CECEU nr.48 susține că semnăturile colectorilor (membrilor grupului de inițiativă) nu sînt autentice, fapt care duce la nulitatea listei de subscripție în întregime în condițiile pct.43 alin.1) lit.e) din Regulamentul privind modul de întocmire, prezentare și verificare a listelor de subscripție, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 1730 din 3 iulie 2018, potrivit căruia „se consideră nule și neavenite listele de subscripție care au fost semnate de persoane altele decît membrii grupului de inițiativă sau candidații la alegeri/persoane împuternicite, precum și în cazul constatării semnelor vădite de falsificare a semnăturii sau semnătura aplicată conține semne de rectificare”.

Astfel, CECEU nr.48 a invalidat 359 de semnături (inclusiv 306 din listele contestate), considerînd valabile 157 de semnături, sub minimul pragului necesar de 250 de semnături pentru candidatul femeie în condițiile art.86 alin.(1) din Codul electoral.

 

Analizînd materialele cauzei, Comisia relevă următoarele.

Cele 12 liste conțin un număr mai mare de semnături decît minimul necesar pentru înregistrarea în calitate de candidat la funcția de deputat pe circumscripția uninominală. CECEU nr.48 a anulat aceste liste în întregime, fără a supune verificării datele conținute în acestea.

Astfel, avînd în vedere faptul că persoanele care au colectat semnături pe listele contestate au depus declarații pe propria răspundere, conform cărora semnăturile pe care le-au pus pe liste sînt veridice și autentice, iar numărul de semnături conținute în aceste liste este unul decisiv în vederea înregistrării în calitatea solicitată, Comisia ajunge la concluzia privind necesitatea reexaminării acestora de către  CECEU nr.48 pentru a exclude orice dubii privind dreptul constituțional al solicitantului de a fi ales.

Pentru motivele arătate și în temeiul art.18 alin.(2), art.71 alin.(5), art.72 alin.(1), art.86 alin.(1) și (2) din Codul electoral și al pct.26 lit.a) din Regulamentul privind procedura de examinare şi soluţionare a contestaţiilor de către organele electorale în perioada electorală, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.3353 din 20 iulie 2010, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:

 

  1. Se admite contestația nr. CEC-10AP/40 din 1 februarie 2019 a doamnei Nazarenco Inna, pretendentă la calitatea de candidat pentru funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic „Șor” în circumscripția uninominală nr. 48, orașul Slobozia, municipiile Tiraspol și Bender
  2. Se anulează integral hotărîrea 54 din 29 ianuarie 2019 a Consiliului electoral al circumscripției uninominale nr. 48, orașul Slobozia, municipiile Tiraspol și Bender.
  3. Consiliul electoral al circumscripției uninominale nr. 48, orașul Slobozia, municipiile Tiraspol și Bender va reexamina, în termen de 3 zile, cererea privind înregistrarea doamnei Nazarenco Inna în calitate de candidat pentru funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic „Șor” în circumscripția uninominală nr. 48, orașul Slobozia, municipiile Tiraspol și Bender, luînd în considerare recomandările descrise în partea motivantă a prezentei hotărîri.
  4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

Preşedintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                        Alina RUSSU

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                   Veaceslav AGRIGOROAE

 

Chişinău, 04 februarie 2019

Nr. 2238