Nr. 2250 - cu privire la contestaţia nr. CEC-10AP/46 din 2 februarie 2019 a domnului Chirilov Haralampie, candidat pentru funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova în circumscripția uninominală nr. 16, orașul Ungheni

  • 05.02.2019
  • 713
  • 0

H O T Ă R Î R E

cu privire la contestaţia nr. CEC-10AP/46 din 2 februarie 2019 a domnului

Chirilov Haralampie, candidat pentru funcția de deputat în Parlamentul

Republicii Moldova din partea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova

în circumscripția uninominală nr. 16, orașul Ungheni

 

La 30 ianuarie 2019, domnul Chirilov Haralampie, candidat pentru funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova în circumscripția uninominală nr. 16, orașul Ungheni, a depus la Consiliul electoral al circumscripției electorale uninominale nr. 16, orașul Ungheni (în continuare – CECEU nr. 16) o contestație, înregistrată la consiliu sub nr. 3-C, prin care solicită:

1) anularea hotărîrii nr. 14 din 10 ianuarie 2019 a CECEU nr. 16;

2) rectificarea ordinii de înscriere în buletinul de vot.

Prin hotărîrea nr. 40 din 1 februarie 2019, CECEU nr. 16 a decis să transmită contestația și materialele anexate spre examinare organului electoral ierarhic superior.

La Comisia Electorală Centrală contestația a parvenit la 2 februarie 2019, fiind înregistrată sub nr. CEC-10 AP/46.

În motivarea contestaţiei, autorul arată că la 5 ianuarie 2019, zi de sîmbătă, CECEU nr. 16 a refuzat neîntemeiat să recepționeze setul de documente pentru înregistrarea în calitate de candidat pentru funcția de deputat din partea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova în circumscripția electorală uninominală nr. 16, orașul Ungheni, fapt care l-a determinat să-l depună luni, la 7 ianuarie 2019.

În aceeași zi, contestatarul a participat la tragerea la sorți în vederea determinării ordinii de înscriere în buletinul de vot și a extras biletul cu nr. 4.

  Autorul contestației consideră că în acest mod CECEU nr. 16 l-a indus în eroare și a tergiversat intenționat să-l înregistreze în calitate de candidat. În opinia sa, trebuia să fie înregistrat sîmbăta, la 5 ianuarie 2019, cu nr. 3, deoarece tot într-o zi de sîmbătă, 29 decembrie 2018, a fost înregistrat un alt candidat pentru funcția de deputat în circumscripția electorală uninominală nr. 16, orașul Ungheni.

Examinînd documentele prezentate, Comisia constată următoarele.

Prin hotărîrea nr. 14 din 10 ianuarie 2019, CECEU nr. 16 l-a înregistrat pe contestatar în calitate de candidat pentru funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova în circumscripția electorală uninominală nr. 16, orașul Ungheni.

În conformitate cu art. 72 alin. (1) din Codul electoral, hotărîrile consiliului electoral de circumscripție pot fi contestate la organul electoral ierarhic superior în termen de 3 zile de la adoptarea hotărîrii. Termenul de depunere se calculează începînd cu ziua următoare zilei în care a fost adoptată hotărîrea.

Autorul, punînd la îndoială corectitudinea înregistrării sale în calitate de candidat pentru funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, de fapt contestă legalitatea hotărîrii CECEU nr. 16 din 10 ianuarie 2019 prin care consiliul s-a pronunțat asupra setului de documente prezentat.

Termenul de prescripție de 3 zile prevăzut la art. 72 alin. (1) din Codul electoral este stabilit în vederea garantării stabilității raporturilor juridice ce decurg din exercitarea dreptului constituțional de a fi ales într-o perioadă restrînsă de timp, după cum este perioada electorală, fiind opozabil de a fi respectat în materie de contestații atît de concurenții electorali, cît și de organele electorale.

Prin urmare, contestația nr. CEC-10AP/46 din 2 februarie 2019 este depusă în afara termenului de prescripție prevăzut la art. 72 alin. (1) din Codul electoral. În această situație, contestația nu poate fi examinată în fond, respectiv intervenind irelevanța solicitării poziției pe acest subiect a CECEU nr. 16, iar contestația este pasibilă de a fi respinsă ca tardivă

Pentru motivele arătate și în temeiul art.18 alin. (2), art. 72 alin. (1) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, pct. 26 lit. b) din Regulamentul privind procedura de examinare şi soluţionare a contestaţiilor de către organele electorale în perioada electorală, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 3353 din 20 iulie 2010, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:

 

1. Se respinge ca tardivă contestația nr. CEC-10AP/46 din 2 februarie 2019 a domnului Chirilov Haralampie, candidat pentru funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova în circumscripția uninominală nr. 16, orașul Ungheni.

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

Preşedintele
Comisiei Electorale Centrale                                                                                   Alina RUSSU

 

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                            Veaceslav AGRIGOROAE

 

Chişinău, 05 februarie 2019

Nr. 2250