Nr. 4129 - cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi ale primarului  satului Corlăteni, raionul Râșcani

  • 25.08.2020
  • 2718
  • 0

H O T Ă R Â R E
cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi ale primarului

 satului Corlăteni, raionul Râșcani

 

Pe 20 august 2020, Comisia Electorală Centrală a fost informată despre încetarea înainte de termen a mandatului de primar al domnului Baciu Anatolie, primarul satului Corlăteni, raionul Râșcani, în legătură cu decesul acestuia.

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 26 alin. (1) lit. o) şi art. 150 alin. (1) lit. b), alin. (3), alin. (4) din Codul electoral nr. 1381/1997, art. 28 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală, art. 5 alin. (4) lit. f) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local şi prin derogare de la prevederile pct.1 al hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr. 706/2011 ,,Cu privire la desfășurarea alegerilor locale noi”, cu modificările ulterioare, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:

 

1. Se ia act de vacanța mandatului de primar al satului Corlăteni, raionul Râșcani.

2. Se stabilește pentru data de 1 noiembrie 2020 desfășurarea alegerilor locale noi pentru funcția de primar al satului Corlăteni, raionul Râșcani.

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată  în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).

 

Preşedintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                         Dorin CIMIL

 

Secretarul                                                                                              

Comisiei Electorale Centrale                                                                        Maxim LEBEDINSCHI

 

Chişinău, 25 august 2020

Nr. 4129