Nr. 551 - pentru modificarea hotărârii nr. 261/2021 „Cu privire la aprobarea efectivului-limită, structurii organizatorice şi organigramei Comisiei Electorale Centrale”

  • 14.06.2022
  • 2037
  • 0
HOTĂRÂRE
pentru modificarea hotărârii nr. 261/2021
„Cu privire la aprobarea efectivului-limită, structurii organizatorice
şi organigramei Comisiei Electorale Centrale”
 
Prin hotărârea nr. 261 din 30 decembrie 2021, Comisia Electorală Centrală a aprobat o nouă structură a Comisiei Electorale Centrale și a Aparatului Comisiei Electorale Centrale, cu un efectiv-limită de 60 de unități, dintre care 3 unități sunt membri ai Comisiei Electorale Centrale cu statut permanent și 57 unități sunt funcționari publici ai Aparatului CEC, fiind aprobată și organigrama Comisiei Electorale Centrale.
Noul stat de personal a fost transmis Cancelariei de Stat spre avizare prin scrisoarea nr. CEC-8/643 din 22 februarie 2022. În cuprinsul acesteia au fost prezentate argumentele pentru care a fost necesară reorganizarea structurii și majorarea efectivului-limită. Angajarea efectivului specializat și calificat pentru realizarea eficientă a atribuțiilor instituționale prevăzute de lege, precum și realizarea noilor obiective strategice de perfecționare și modernizare a proceselor electorale fiind principalele argumente menționate.
Cancelaria de Stat, prin răspunsul nr.16-104-3198 din 28 martie 2022, în baza scrisorii Ministerului Finanțelor nr. 0843-143/333 din 22 martie 2022, a solicitat racordarea hotărârii nr. 26l/2021 la mijloacele financiare aferente numărului de unități alocate pentru anul 2022, cu respectarea limitei de 6 unități în contextul majorării efectivului-limită. În același timp, Ministerul Finanțelor, prin răspunsul nr. 08-06-225 din 6 aprilie 2022, notează că acceptă majorarea efectivului cu alte 2 unități de personal, cu încadrarea în limita mijloacelor aprobate la compartimentul ,,cheltuieli de personal”.
Respectiv, numărul de 8 unități de personal acceptate de Ministerul Finanțelor și Cancelaria de Stat ar acoperi necesitățile instituției doar pe segmentul creării subdiviziunii de exercitare a atribuțiilor de supraveghere și control privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale. Fără acoperire financiară și implicit acordul instituțiilor menționate rămân unitățile de personal preconizate pentru domeniile tehnologiilor informaționale, achizițiilor publice și managementului resurselor umane din cadrul Aparatului Comisiei Electorale Centrale.
Prin corespondența continuă, inclusiv prin scrisorile nr. CEC-8/777 din 7 aprilie, nr. CEC-8/796 din 13 aprilie 2022 și nr. CEC-8/867 din 6 mai 2022 cu Ministerul Finanțelor și Cancelaria de Stat, întrevederea cu reprezentanții acestor instituții au fost depuse eforturi pentru prezentarea argumentelor de fapt și de drept în vederea acceptării și avizării statelor de personal. Pe de altă parte, la corespondența oficială menționată este atestată lipsa unui răspuns la argumentele suplimentare prezentate de Comisia Electorală Centrală.
În consecință, în scopul demarării procedurii de creare a noii direcții de exercitare a atribuțiilor de supraveghere și control privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale care reiese din necesitatea realizării atribuțiilor stabilite de lege și activitățile strategice planificate, Comisia consideră justificat de a modifica efectivul-limită și organigrama aprobate prin hotărârea nr. 261/2021.
În temeiul art. 18 alin. (2) și (4) şi art. 23 alin. (1) din Codul electoral nr. 1381/1997 și în corespundere cu prevederile pct. 24 din Regulamentul cu privire la activitatea Comisiei Electorale Centrale, aprobat prin hotărârea nr. 137/2006, cu modificările ulterioare, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:
 
1. Hotărârea nr. 261/2021 „Cu privire la aprobarea efectivului-limită, structurii organizatorice şi organigramei Comisiei Electorale Centrale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 45-52, art. 179 ) se modifică după cum urmează:
1) la punctul 1, cifra „60” se substituie prin cifra „56”;
2) Anexele nr. 1 și nr. 2 se expun într-o nouă redacție, conform Anexelor nr. 1 și nr. 2 la prezenta hotărâre.
2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
 
Președinta
Comisiei Electorale Centrale                                                                      Angelica CARAMAN
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                                Alexandr BERLINSCHII
 
Chișinău, 14 iunie 2022
Nr. 551