Nr. 4956 - privind demersul de înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic „Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei”, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)

 • 04.06.2021
 • 852
 • 0

 

H O T Ă R Â R E

privind demersul de înregistrare a candidaților la funcția de deputat

în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic „Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei”, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului

cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală

şi a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)

 

La 28 mai 2021, președintele Partidului Politic „Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei” a depus la Comisia Electorală Centrală un demers prin care solicită înregistrarea listei de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic „Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei” (în continuare – lista de candidați), cu următoarele documente anexate:

 1. Procesul-verbal nr. 1 al ședinței Biroului Executiv Central al Partidului Politic „Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei” din 27 mai 2021, în cadrul căreia s-a propus Consiliului Politic Național al Partidului Politic „Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei”, aprobarea listei candidaților la funcția de deputat în Parlament pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021;
 2. Procesul-verbal nr. 4 al ședinței Consiliului Politic Național al Partidului Politic „Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei” din 27 mai 2021, în cadrul căreia s-a aprobat lista celor 101 candidați la funcția de deputat în Parlament pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021;
 3. Lista candidaților la funcția de deputat în Parlament pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, inclusiv versiunea electronică a listei;
 4. Datele biografice ale candidaților;
 5. Declarațiile candidaților privind consimțământul de a candida la aceste alegeri, conținând și declarația pe propria răspundere despre lipsa interdicțiilor legale/judecătorești de a candida;
 6. Declarațiile privind lipsa interdicțiilor stabilite la art. 2 alin. (61) din Legea nr. 39/1994 despre statutul deputatului în Parlament;
 7. Declarațiile de avere și interese personale ale candidaților pentru ultimii 2 ani anteriori anului în care se desfășoară alegerile, inclusiv versiunea electronică a declarațiilor ce nu conține datele personale cu acces limitat;
 8. Declarațiile pe propria răspundere privind inexistența restricțiilor legale/judecătorești de a candida sau ocupa funcții publice și inexistența actelor de constatare rămase definitive referitoare la regimul declarării averilor și intereselor personale, la stările de incompatibilitate și la confiscarea averii nejustificate, acte care nu sunt prescrise;
 9. Declarația (una) despre suspendarea, pe durata campaniei electorale, a funcțiilor deținute pentru persoanele care cad sub incidența art. 13 alin. (3) din Codul electoral;
 10. Copiile de pe buletinele de identitate ale candidaților;
 11. Demersul privind confirmarea domnului Valeriu Stoicev în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală pe durata campaniei electorale. La demers sunt anexate copiile diplomelor ce atestă deținerea de către acesta a titlurilor de licențiat și master în drept;
 12. Demersul privind confirmarea domnului Mitrofanschi Dumitru în calitate de persoană responsabilă de finanțe (trezorier).

Totodată, a fost prezentat simbolul electoral pentru imprimare în buletinul de vot – imaginea grafică a unei case, la temelia căreia stă inscripția ,,PDCM”, subliniată cu o linie pe toată lungimea inscripției, acoperișul este reprezentat sub formă de săgeată.

La data de 3 iunie 2021, Comisia Electorală Centrală a recepționat și înregistrat sub numărul CEC-7/12849 o cerere, prin care se solicită modificarea listei cu excluderea persoanelor de la pozițiile 40, 46 și 69 și includerea altor trei persoane. Cererea este însoțită de Procesul-verbal nr. 2 al Biroului Executiv Central al Partidului Politic „Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei” din 2 iunie 2021, conform căruia s-a propus Consiliului Politic Național al Partidului Politic „Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei” aprobarea listei candidaților la funcția de deputat în Parlament pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 în varianta modificată, precum și de Procesul-verbal nr. 5 al Consiliului Politic Național al Partidului Politic „Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei” din 2 iunie 2021 prin care a fost aprobată modificarea listei candidaților.

 

La examinarea documentelor prezentate, s-a constatat că acestea corespund prevederilor Codului electoral și ale Regulamentului privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4827 din 7 mai 2021, iar lista de candidați a fost întocmită cu respectarea cotei minime de reprezentare de 40 la sută pentru ambele sexe.

În conformitate cu art. 13, art. 15, art.18 alin. (2), art. 26, art. 41 alin. (2) lit. a), art. 46, art. 49, art. 53 alin. (4), art. 75 alin. (5) lit. c), art. 84 și art. 85 din Codul electoral nr.1381/1997, pct. 36 și pct. 38 din Regulamentul privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4827 din 7 mai 2021, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:

 

 1. Se înregistrează 101 candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pe lista Partidului Politic „Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei” pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, conform anexei nr. 1.
 2. Se înregistrează simbolul electoral pentru imprimare în buletinul de vot la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, conform anexei nr. 2.

3. Se confirmă în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală, pe durata campaniei electorale, domnul Valeriu Stoicev.

4. Se confirmă în calitate de persoană responsabilă de finanțe (trezorier) domnul Mitrofanschi Dumitru.

5. Candidații înregistrați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, care cad sub incidența prevederilor art. 13 alin. (3) din Codul electoral, își vor suspenda activitatea din funcția pe care o dețin pe durata campaniei electorale. Nesuspendarea din funcție va duce la anularea înregistrării și excluderea candidatului respectiv din lista concurentului electoral.

6. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                           Dorin CIMIL

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                        Maxim LEBEDINSCHI

 

Chișinău, 4 iunie 2021

Nr. 4956