Nr. 5037 - privind demersul de înregistrare a domnului Ion Stegărescu în calitate de candidat independent la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, a simbolului electoral şi de confirmare a reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)

 • 18.06.2021
 • 230
 • 0

H O T Ă R Â R E

privind demersul de înregistrare a domnului Ion Stegărescu în calitate de candidat independent la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova,

a simbolului electoral şi de confirmare a reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)

 

La data de 11 iunie 2021, domnul Ion Stegărescu, candidatul independent la funcția de deputat în Parlament, a depus la Comisia Electorală Centrală demersul de înregistrare în calitate de candidat la  alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, cu următoarele documente anexate:

a) Listele de subscripție numerotate și sistematizate;

b) Datele biografice ale candidatului;

c) Declarația candidatului privind consimțământul de a candida la aceste alegeri, conținând și declarația pe propria răspundere despre lipsa interdicțiilor legale/judecătorești de a candida;

d) Declarația privind lipsa interdicțiilor stabilite la art. 2 alin. (61) din Legea nr. 39/1994 despre statutul deputatului în Parlament;

e) Declarația de avere și interese personale ale candidatului pentru ultimii 2 ani anteriori anului în care se desfășoară alegerile, inclusiv versiunea electronică a declarației care nu conține datele personale cu acces limitat;

f) Declarația pe propria răspundere privind inexistența restricțiilor legale/judecătorești de a candida sau ocupa funcții publice și inexistența actelor de constatare rămase definitive referitoare la regimul declarării averilor și intereselor personale, la stările de incompatibilitate și la confiscarea averii nejustificate, acte care nu sunt prescrise;

g) Copia de pe actul de identitate al candidatului;

Ulterior, prin demersul înregistrat la Comisie sub nr. CEC-7/13191 din 12 iunie 2021, candidatul s-a desemnat în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală pe durata campaniei electorale și în calitate de persoană responsabilă de finanțe (trezorier). Prin același demers a fost prezentat simbolul electoral pentru imprimare în buletinul de vot.

Conform actului de predare-recepționare a documentelor și listelor de subscripție prezentate de domnul Ion Stegărescu, Comisia Electorală Centrală a recepționat spre verificare 92 de liste de subscripție cu 1 870 de semnături ale susținătorilor.

Comisia a verificat autenticitatea datelor din listele de subscripție prezentate și a constatat că din cele 1 870 semnături conținute în liste, 400 sunt nule și neavenite, după cum urmează:

 1. Lipsesc seria și/sau numărul actului de identitate ale susținătorilor – 61 de cazuri;
 2. Lipsește data semnării în lista de subscripție – 47 de cazuri;
 3. Lipsesc semnăturile susținătorilor – 2 cazuri;
 4. Data semnării în listele de subscripție este în afara perioadei de colectare – 7 cazuri;
 5. Datele de pe actul de identitate sunt incorecte – 196 de cazuri;
 6. Datele personale ale susținătorilor sunt incorecte și/sau incomplete – 84 de cazuri;
 7. In lista de subscripție au fost incluși susținători care nu domiciliază în localitatea din care au fost colectate semnăturile – 119 cazuri;
 8. Susținătorul se repetă pe listele de subscripție ale candidatului – 5 cazuri;
 9. Susținătorul se repetă pe aceeași listă de subscripție a candidatului – 4 cazuri;
 10. Susținătorul are statut de decedat – 3 cazuri.

             Potrivit pct. 44 din Regulamentul privind modul de întocmire, prezentare și verificare a listelor de subscripție, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1730/2018, cu modificările ulterioare, după verificarea listelor de subscripție, organul respectiv întocmește o notă informativă privind rezultatele verificării listelor de subscripție pentru susținerea candidatului la alegeri, conform anexei nr. 5 la regulament. 

            La data de 15 iunie 2021, domnului Ion Stegărescu i-a fost prezentată sub semnătură nota informativă privind rezultatele verificării listelor de subscripție, precum și rezultatele verificării setului de documente prezentat. Astfel, conform rezultatelor verificării celor 1870 de semnături de pe listele de subscripție, s-a confirmat valabilitatea a 1470 de semnături.

Potrivit art. 86 alin. (2) din Codul electoral, pentru a fi înregistrat de Comisia Electorală Centrală, candidatul independent prezintă liste de subscripție care conțin cel puțin 2000 și cel mult 2500 de susținători cu drept de vot. Astfel, numărul semnăturilor prezentate de domnul Ion Stegărescu nu se încadrează în limitele stabilite de legislație.

Suplimentar, prin aceeași notă informativă, domnului Ion Stegărescu i-au fost comunicate următoarele deficiențe privind setul de documente depus în vederea înregistrării: declarația de avere și interese personale a candidatului, inclusiv copia declarației care nu conține date personale cu acces limitat, nu sunt completate cu informația solicitată; iar referitor la demersul înregistrat la Comisie sub nr. CEC-7/13191 din 12 iunie 2021, prin care domnul Ion Stegărescu s-a desemnat în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală și în calitate de persoană responsabilă de finanțe (trezorier), i-a fost notificat că, potrivit art. 41 alin. (2) lit. a) și art. 49 alin. (5) din Codul electoral nr. 1381/1997, candidatul în alegeri nu poate fi desemnat în calitate de trezorier și nu poate desfășura activități în cadrul unui organ electoral.

Ulterior, domnul Ion Stegărescu a înaintat un demers, înregistrat la Comisie sub nr. CEC-7/13337 din 16 iunie 2021, prin care se desemnează domnul Pavel Rotari în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ la Comisia Electorală Centrală și în calitate de persoană responsabilă de finanțe (trezorier), fiind anexată copia de pe actul de identitate și copia de pe actul de studii ce atestă studiile în științe economice ale persoanei vizate. Prin același demers, au fost prezentate declarația de avere și interese personale, inclusiv copia declarației ce nu conține date personale cu acces limitat.

Prin urmare, în urma verificării documentelor electorale, inclusiv a celor prezentate suplimentar, se constată că persoana desemnată în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ nu deține studii superioare juridice sau în administrație publică, ceea ce contravine prevederilor pct. 2 din Regulamentul cu privire la activitatea reprezentanților cu drept de vot consultativ ai concurenților electorali, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 383/2006, cu modificările ulterioare.

 Materialele  indicate la lit. b) –g) au fost verificate și s-a constatat că acestea corespund cerințelor Codului electoral nr.1381/1997.

Prin demersul înregistrat la Comisie sub nr. CEC-7/13366 din 17 iunie 2021, domnul Ion Stegărescu solicită înregistrarea sa în calitate de candidat la funcția de deputat în Parlament, invocând respectarea principiilor nediscriminării și asigurării egalității, pornind de la derogarea de la art. 86 alin. (2) din Codul electoral, care prevede că un candidat femeie poate fi înregistrat dacă prezintă semnăturile a cel puțin 1 000 și cel mult 2 500 de susținători cu drept de vot.

În contextul prevederilor art. 86 alin.(4) din Codul electoral și în baza rezultatelor recepționării și verificării listelor de subscripție, Comisia Electorală Centrală constată că nu a fost prezentat numărul necesar de semnături conform plafonului minim prevăzut la art. 86 alin. (2) din Codul electoral, fapt pentru care se propune refuzarea înregistrării domnului Ion Stegărescu în calitate de candidat independent la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. 

În conformitate cu art. 13, art. 15, art.18 alin. (2), art. 26, art. 41 alin. (2) lit. a), art. 46, art. 49, art. 53 alin. (4), art. 75 alin. (5) lit. c), art. 85 și art. 86 din Codul electoral nr.1381/1997, pct. 48 și pct. 50 din Regulamentul privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4827/2021, și prevederile Regulamentului privind modul de întocmire, prezentare și verificare a listelor de subscripție, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1730/2018, cu modificările ulterioare, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:

 

1. Se respinge cererea de înregistrare a domnului Ion Stegărescu în calitate de candidat independent la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, a simbolului electoral și de confirmare a reprezentantului cu drept de vot consultativ și a persoanei responsabile de finanțe (trezorier).

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                               Dorin CIMIL

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                              Maxim LEBEDINSCHI

 

Chișinău, 18 iunie 2021

Nr. 5037