Autorizarea efectuării sondajelor de opinie și a exit-pollurilor

În perioada electorală pentru orice tip de alegeri sau referendumuri, au dreptul de a realiza sondaje de opinie și exit-polluri persoanele juridice de cercetare/sondare și/sau asociațiile obștești de profil înregistrate în Republica Moldova, care au obținut o autorizare din partea Comisiei Electorale Centrale.

Sondajele de opinie inițiate în afara perioadei electorale, însă care vor fi desfășurate și/sau publicate inclusiv în perioada electorală, se autorizează în aceleași condiții.

Sunt abilitați cu dreptul de a comanda și/sau finanța sondaje de opinie și exit-polluri următorii subiecți:

  1. competitorii electorali;
  2. persoanele juridice înregistrate în Republica Moldova;
  3. cetățenii Republici Moldova.

Cererile pentru autorizarea sondajelor de opinie pot fi depuse la Comisia Electorală Centrală cel târziu cu 10 zile înainte de ziua alegerilor. În cazul alegerilor locale generale din acest an, până la 25 octombrie 2023.

În cazul exit-pollurilor, cererea se depune cel târziu cu 7 zile până în ziua alegerilor.

Difuzarea și reflectarea rezultatelor sondajelor de opinii neautorizate se sancționează conform legislației.

Cererea prin care se solicită autorizarea efectuării sondajelor de opinie privind preferințele politice ale alegătorilor trebuie să conțină următoarele:

1) denumirea, datele de contact ale organizației care a comandat și a finanțat efectuarea sondajului, precum și numele conducătorului organizației;

2) extrasul din Registrul de stat al unităților de drept, eliberat cu cel mult 3 luni până la depunerea cererii la Comisia Electorală Centrală și/sau actele de înregistrare a organizației implicate în organizarea și desfășurarea sondajului;

3) lista completă a întrebărilor din chestionar. În cazul în care vor suferi modificări, după adoptarea hotărârii Comisiei Electorale Centrale privind autorizarea desfășurării sondajului, solicitantul va prezenta versiunea actualizată a acestora, înainte ca acestea să fie utilizate în sondare;

4) denumirea, datele de contact și forma juridică de organizare ale organizației care va efectua sondajul;

5) numele și datele de contact ale reprezentantului organizației responsabile de desfășurarea sondajului;

6) datele privind dispunerea de capacități tehnice, umane, calificare și experiență în realizarea sondajelor de opinie (inclusiv numărul de operatori de interviuri antrenați, numărul de sondaje similare desfășurate anterior, numărul de ani de activitate în domeniu etc.);

7) perioada exactă de timp planificată pentru colectarea datelor sau desfășurarea intervievării alegătorilor;

8) data/perioada planificată pentru publicarea rezultatelor sondajului;

9) copia contractului sau acordului încheiat dintre subiecții prevăzuți la pct. 3 și 4, cu indicarea sumei ce urmează să fie achitată/virată pentru realizarea și publicarea sondajului de opinie.

Cererea pentru autorizarea desfășurării exit-pollului, pe lângă informațiile și datele de mai sus, trebuie să conțină numărul total pe țară și pe fiecare circumscripție electorală de nivelul II al secțiilor de votare unde se va efectua exit-pollul și lista operatorilor de interviu la secțiile de votare, inclusiv în formă electronică, conform anexei nr.1, însoțită de copiile buletinelor de identitate valabile ale operatorilor de interviu la secțiile de votare.

Regulamentul privind organizarea şi desfășurarea sondajelor de opinie și a exit-pollurilor în perioada electorală poate fi văzut aici.