Nr. 571 - cu privire la aprobarea avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea Codului electoral nr. 1381-XIII din 21.11.1997 (inițiativa legislativă nr. 229 din 9 iunie 2022)

  • 24.06.2022
  • 3254
  • 0
HOTĂRÂRE
cu privire la aprobarea avizului asupra proiectului de lege
pentru modificarea și completarea Codului electoral nr. 1381-XIII din 21.11.1997
(inițiativa legislativă nr. 229 din 9 iunie 2022)
 
Prin adresa Cancelariei de Stat nr. 31-06-5830 din 10 iunie, înregistrată la Comisie sub nr. CEC-7/2654 din 10 iunie, și adresa Comisiei juridice, numiri și imunități a Parlamentului Republicii Moldova CJ-04 nr. 116 din 16 iunie 2022, înregistrată la Comisie sub nr. CEC-7/2689 din 17 iunie 2022, Comisiei Electorale Centrale se solicită opinia asupra proiectului de lege nr. 229 din 9 iunie 2022 pentru modificarea și completarea Codului electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, inițiativă legislativă a Adunării Populare a Găgăuziei.
Examinând proiectul de lege nr. 229 din  9 iunie 2022, se constată că acesta este identic cu proiectul de lege nr. 531 din 28 decembrie 2020, asupra căruia Comisia Electorală Centrală s-a pronunțat prin aviz, aprobat prin hotărârea nr. 4640 din 9 februarie 2021 (publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2021, nr. 57-65, art. 237).
În acest context, Comisia reține art. 47 alin. (12) din Legea nr. 797/1996 pentru aprobarea Regulamentului Parlamentului, conform căruia, dacă după înregistrare în Parlament, proiectul de act legislativ nu a fost examinat în decursul legislaturii în care a fost înregistrat, inițiativa legislativă devine nulă. Astfel, menționăm că, în urma alegerilor parlamentare din 11 iulie 2021, a fost ales Parlamentul de legislatura a XI-a, iar faptul că proiectul de lege nr. 531 din 28 decembrie 2020 a fost înaintat în decursul legislaturii a X-a duce la nulitatea acestuia.
La elaborarea și definitivarea proiectului nou, în conformitate cu art. 39 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, autorul studiază obiecțiile și propunerile prezentate în cadrul avizării și al expertizelor, recomandările recepționate în urma consultării publice și, după caz, obiecțiile și propunerile expertizei de compatibilitate cu legislația Uniunii Europene și decide asupra acceptării sau respingerii motivate a acestora. Propunerile și recomandările acceptate sunt luate în considerare în procesul de definitivare a proiectului actului normativ și de întocmire a versiunii finale a acestuia. Definitivarea proiectului se efectuează fără a afecta compatibilitatea proiectului cu legislația Uniunii Europene. În cazul atestării unor divergențe conceptuale, autorul proiectului actului normativ organizează o dezbatere cu participarea reprezentanților autorităților publice și ai instituțiilor interesate, ai societății civile pentru identificarea soluțiilor privind remedierea divergențelor. Dacă asemenea soluții nu sunt identificate, în versiunea finală a proiectului este reflectat punctul de vedere al autorității publice responsabile de elaborarea proiectului, iar decizia finală va fi luată de către autoritatea publică cu competență de adoptare, aprobare sau emitere a actului normativ.
Prin urmare, se constată că, la elaborarea proiectului de lege nr. 229 din  9 iunie 2022, autorul proiectului nu a ținut cont de recomandările și de punctul de vedere formulate în avizul aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4640 din 9 februarie 2021, fapt incompatibil cu normele aferente procesului de elaborare a actelor normative.
Astfel, având în vedere că proiectul inițial nu a suferit modificări, Comisia își menține și reiterează punctul de vedere anterior.
Suplimentar, menționăm că, prin hotărârea nr. 550 din 14 iunie 2022 „Cu privire la înaintarea propunerilor de modificare a Codului electoral și a legislației conexe”, Comisia a aprobat propunerile de amendare complexă a Codului electoral și legislației conexe. Sub acest aspect, relevăm că propunerile înaintate prin proiectul prezentat spre avizare nu se încadrează echilibrat în conceptul Comisiei de reformare a legislației electorale și conexe.
Subsidiar, atragem atenția că propunerile formulate de Comisie vizează micșorarea pragului de accedere a candidaților independenți în Parlamentul Republicii Moldova (până la 1%). Micșorarea pragului va oferi posibilități sporite inclusiv pentru minoritățile etnice de a fi efectiv reprezentate în Parlament. Astfel, micșorarea pragului, propusă de Comisie, reprezintă de fapt o alternativă complementară în vederea atingerii scopului formulat prin proiectul de lege al Adunării Populare a Găgăuziei, adică reprezentarea minorităților etnice.
În temeiul art. 18 alin. (2) din Codul electoral nr. 1381/1997 și art. 32 alin. (1) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:
 
1. Se menține avizul aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4640 din 9 februarie 2021 „Cu privire la aprobarea avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea Codului electoral nr. 1381-XIII din 21.11.1997 (inițiativa legislativă nr. 531 din 28 decembrie 2020)” (se anexează).
2. Prezenta hotărâre întră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
 
Președinta
Comisiei Electorale Centrale                                                                Angelica CARAMAN
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                          Alexandr BERLINSCHII
 
Chișinău, 24 iunie 2022
Nr. 571