Nr. 983 - cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanțe (trezorier) din partea Partidului Politic „Bugeacul Nostru”

  • 14.03.2023
  • 1511
  • 0
HOTĂRÂRE
cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanțe (trezorier)
din partea Partidului Politic „Bugeacul Nostru”
 
Potrivit art. 26 alin. (1) lit. a) din Codul electoral nr. 325/2022, Comisia Electorală Centrală, în calitate de organ independent de supraveghere și control privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale, elaborează și adoptă actele administrative necesare pentru aplicarea și respectarea legislației cu privire la finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale.
În corespundere cu art. 25 alin. (3) din Legea nr. 294/2007 privind partidele politice coroborat cu art. 55 alin. (3) din Codul electoral, partidele politice organizează și țin evidența contabilă în conformitate cu Legea contabilității și raportării financiare nr. 287/2017, cu standardele naționale de contabilitate și cu ordinele ministrului finanțelor. Persoana responsabilă de finanțele partidului (trezorierul) este confirmată prin hotărâre a Comisiei Electorale Centrale cu condiția prezentării de către partidul politic a actelor ce atestă studii în domeniile economice sau contabile specializate și nu deține funcția de demnitate publică.
Conform art. 29 alin. (7) din Legea nr. 294/2007 privind partidele politice, raportul privind gestiunea financiară se semnează de către trezorierul și conducătorul partidului politic/persoana care asigură interimatul, fapt confirmat de Agenția Servicii Publice. Ambii poartă răspundere pentru corectitudinea, autenticitatea și actualitatea datelor și a informațiilor prezentate, precum și pentru neprezentarea acestora.
În vederea realizării atribuțiilor, Comisia Electorală Centrală a solicitat partidelor politice prezentarea informației privind datele generale actualizate pentru anul 2023, inclusiv informațiile relevante în vederea confirmării trezorierilor.
Partidul Politic „Bugeacul Nostru” a dat curs solicitării și a transmis, cu adresa înregistrată la Comisie sub nr. CEC-7/4234 din 14 februarie 2023, actele necesare. De asemenea, partidul a informat că persoană responsabilă de finanțe (trezorier) este desemnat domnul Grecu Mihail.
Examinând actele prezentate, Comisia constată că acestea întrunesc condițiile de admisibilitate, fapt pentru care persoana desemnată urmează a fi confirmată în calitate de trezorier.
În temeiul art. 26 alin. (1) lit. a), art. 32, art. 55 alin. (3) din Codul electoral nr. 325/2022, art. 10 alin. (1), art. 164 alin. (1) și art. 165 alin. (1) din Codul administrativ și art. 25 alin. (3) din Legea nr. 294/2007 privind partidele politice, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. Se confirmă Grecu Mihail în calitate de persoană responsabilă de finanțe (trezorier) din partea Partidului Politic „Bugeacul Nostru”.
2. Hotărârea se aduce la cunoștință destinatarilor în conformitate cu prevederile Codului administrativ.
3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresă: Republica Moldova, MD-2012, mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119, e-mail: info@cec.md).
 
Președinta
Comisiei Electorale Centrale                                                                 Angelica CARAMAN
 
Chișinău, 14 martie 2023
Nr. 983