Nr. 2834 - cu privire la contestația nr. CEC-10ALG/29 din 7 octombrie 2019 a domnului Grigore Palii, candidat pentru funcția de primar al satului Pelinia  din partea Partidului Democrat din Moldova

  • 22.10.2019
  • 2662
  • 0

H O T Ă R Â R E

cu privire la contestația nr. CEC-10ALG/29 din 7 octombrie 2019

a domnului Grigore Palii, candidat pentru funcția de primar al satului Pelinia

 din partea Partidului Democrat din Moldova

 

            La 7 octombrie 2019, domnul Grigore Palii, candidat pentru funcția de primar al satului Pelinia din partea Partidului Democrat din Moldova, a depus la Comisia Electorală Centrală o contestație, înregistrată sub nr. CEC-10ALG/29, privind încălcarea legislației de către domnul Titus Sărăteanu, candidat pentru funcția de primar al satului Pelinia din partea Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS”, solicitând:

            1) examinarea contestației;

            2) să fie luat act de circumstanțele de fapt și de drept descrise în contestație;

            3) adoptarea unei hotărâri prin care consiliul electoral de circumscripție va solicita instanței de judecată anularea înregistrării concurentului electoral Titus Sărăteanu.

             

            Contestatarul susține că domnul Titus Sărăteanu, candidat pentru funcția de primar al  satului Pelinia din partea Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS”, precum și persoanele sale de încredere distribuie materiale de agitație electorală fără indicarea tirajului, datei de tipărire, denumirii tipografiei și informația privind achitarea din fondul electoral.

            Astfel, potrivit art. 70 alin. (6) din Codul electoral, răspunderea pentru conținutul materialelor electorale publicitare, difuzate sau publicate, o poartă concurentul electoral. Fiecare material publicitar trebuie să includă denumirea concurentului electoral, data tipăririi, tirajul materialului și denumirea tipografiei care l-a tipărit.

În opinia contestatarului, confecționarea acestor materiale electorale nu a fost achitată din contul bancar cu mențiunea „Fond electoral”.

            În acest context, contestatarul face trimitere prevederile art. 41 alin. (2) și alin. (3) lit. f) din Codul electoral, potrivit cărora ”finanțarea campaniei electorale se efectuează cu respectarea următoarelor condiții:

            - concurentul electoral deschide la bancă un cont cu mențiunea „Fond electoral”, transferînd în el mijloace financiare proprii, precum și alte mijloace bănești primite în condițiile legii de la persoane fizice cetățeni ai Republicii Moldova ori de la persoane juridice din țară și anunță Comisia Electorală Centrală despre persoana responsabilă de finanțele sale (trezorierul);

            - contul cu mențiunea „Fond electoral” poate fi deschis și pînă la înregistrarea concurentului electoral, cu condiția ca orice încasări și cheltuieli de pe acest cont să se facă doar după înregistrarea concurentului electoral;

            - mijloacele financiare din fondul electoral pot fi utilizate numai după declararea lor la Comisia Electorală Centrală sau la consiliul electoral de circumscripție, în cazul candidaților independenți în alegerile locale.

            Se interzice finanțarea ori susținerea materială sub orice formă a activității partidelor politice, grupurilor de inițiativă, a campaniilor electorale/concurenților electorali de către persoanele anonime sau în numele unor terți”.

            În contestație se menționează că, potrivit art. 43 din Codul electoral, concurentul electoral este obligat să prezinte rapoartele financiare cu indicarea tuturor veniturilor și cheltuielilor efectuate în campania electorală, inclusiv pentru materiale de agitație electorală.  

  Totodată, contestatarul face trimitere și la art. 75  alin. (2) din Codul electoral, care prevede că pentru încălcarea legislației electorale se aplică sancțiunea sub formă de anulare a înregistrării, iar potrivit alin. (5) lit. a) al aceluiași articol ”anularea înregistrării se aplică la solicitarea Comisiei Electorale Centrale, iar în cazul alegerilor locale – și la solicitarea consiliului electoral de circumscripție, prin hotărîre judecătorească definitivă care constată folosirea de către concurentul electoral a fondurilor financiare și materiale nedeclarate sau depășirea cheltuielilor peste plafonul mijloacelor din fondul electoral”.

 

            Prin referința înregistrată la Comisie sub nr. CEC-10ALG/29/R din 17 octombrie 2019, se solicită respingerea integrală a contestației ca fiind neîntemeiată.

            În motivarea solicitării, autorul referinței relevă că la data de 23 septembrie 2019 a fost întocmit un act de donație prin care domnul Titus Sărăteanu a transmis benevol și cu titlu gratuit Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS” 3.000 de pliante A4, tipărite personal de donator pentru perioada campaniei electorale. Valoarea bunurilor a fost estimată la suma de 3.000 de lei.

            Autorul referinței mai menționează că, din cauza unei erori tehnice, donația domnului Titus Sărăteanu nu a fost reflectată în raportul privind finanțarea campaniei electorale a concurentului electoral pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019, Săptămâna a 2-a, anexa „Donațiile în mărfuri, obiecte, lucrări sau servicii pentru perioada de raportare 21 septembrie 2019 – 27 septembrie 2019”.  

            Astfel, pe 10 octombrie 2019 la Comisie a fost depus un demers privind corectarea anexei sus-menționate.

 

            În contextul argumentelor invocate de părți, Comisia relevă următoarele.

În conformitate cu art. 43 alin. (10) din Codul electoral, serviciile și acțiunile privind confecționarea materialelor promoționale, prestate gratuit de persoane fizice sau juridice, precum și toate acțiunile  de voluntariat în perioada campaniei electorale în favoarea candidatului sau concurentului electoral se evaluează de către concurentul electoral și se indică obligatoriu în raportul financiar conform procedurii stabilite prin regulamentul aprobat de Comisia Electorală Centrală.

Astfel, în sensul normei sus-menționate, Comisia admite posibilitatea unui concurent electoral de a beneficia de donații sub formă de bunuri, inclusiv materiale de agitație electorală, sau de alte servicii prestate cu titlu gratuit de către persoane fizice sau juridice în vederea confecționării materialelor de agitație electorală, cu respectarea cumulativă a următoarelor condiții:

1) evaluarea în bani a echivalentului sumei bunurilor donate sau serviciilor prestate cu titlu gratuit;

2) reflectarea sumei evaluate în rapoartele privind finanțarea campaniei electorale prezentate la organul electoral.

Cu referire la acest aspect, Comisia reține că acțiunile prin care o persoană fizică oferă unui  concurent electoral materiale de agitație electorală confecționate personal prin diferite mijloace tehnice (imprimate, fotocopiate, desenate sau produse prin alte modalități) urmează a fi calificate ca prestate cu titlu gratuit, obligatorii de a fi evaluate și raportate în condițiile art. 43 alin. (10) în coroborare cu alin. (8) lit. c) al aceluiași articol din Codul electoral.

Într-o altă ordine de idei, trebuie apreciate critic situațiile când o persoană donează unui concurent electoral materiale de agitație electorală, confecționate de către un terț, inclusiv agent economic, în baza unor condiții contractuale, cheltuielile suportate în acest sens nefiind virate prin intermediul contului bancar cu mențiunea „Fond electoral”.

În acest caz, donația efectuată urmează a fi calificată drept o formă de eludare a cadrului legal ce vizează cheltuielile suportate de un concurent electoral, or, potrivit art. 41 alin. (3) lit. f) din Codul electoral, se interzice finanțarea campaniilor electorale de către persoane anonime sau în numele unor terți, iar art. 41 alin. (2) stabilește condiții obligatorii de finanțare a campaniilor electorale, printre care deschiderea la bancă a contului bancar cu mențiunea „Fond electoral” și efectuarea tuturor cheltuielile pentru campania electorală prin intermediul contului respectiv.

La caz, examinând probele anexate la contestație, precum și explicațiile contestatarului, Comisia conchide că pliantele respective reprezintă niște materiale de agitație electorală imprimate la un echipament de tipar neprofesional în condiții casnice, neavând caracteristicile unor materiale confecționate la tipografie sau prin alte mijloace de imprimare specializată.  

Mai mult, pliantele conțin mențiunea „Tipărit conform actului de donație din 23 septembrie 2019, persoană fizică, tiraj 3.000 buc.”, iar conform pct. 1.1. al actului de donație rezultă că donatorul a transmis benevol și cu titlu gratuit  Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS” pliante A4, tipărite la un echipament de tipar neprofesional.

Astfel, Comisia constată că acțiunile donatului întrunesc condițiile rezultate din art. 43 alin. (10) din Codul electoral, după cum urmează:

1) conform pct. 1.1 din actul de donație din 23 septembrie 2019, valoarea bunurilor transmise cu titlu gratuit au fost evaluate la suma de 3.000 de lei;

2) suma respectivă a fost reflectată în raportul privind finanțarea campaniei electorale a concurentului electoral Blocul electoral „ACUM Platforma DA și PAS”, Săptămâna a 2-a,  la Anexa „Donațiile în mărfuri, obiecte sau servicii pentru perioada de raportare 21 septembrie 2019 – 23 septembrie 2019”, poziția a 5-a.

 

Potrivit art. 41 alin. (2) lit. f) din Codul electoral, mijloacele financiare din fondul electoral pot fi utilizate numai după declararea lor la Comisia Electorală Centrală sau la consiliul electoral de circumscripție, în cazul candidaților independenți în alegerile locale.

Cu referire la acest aspect, Comisia reține că donațiile în mărfuri, obiecte sau servicii se supun aceluiași regim juridic ca și donațiile în bani, în sensul obligativității declarării prealabile a acestora prin rapoartele prezentate la organul electoral.

La caz, concurentul electoral Blocul electoral „ACUM Platforma DA și PAS” a primit donația sub formă de bunuri (3.000 de pliante A4) la data de 23 septembrie 2019, însă din conținutul referinței rezultă că donația respectivă a fost declarată la Comisia Electorală Centrală la data de 10 octombrie 2019 printr-un demers, înregistrat sub nr. CEC-04/246.

            În context, suplimentar la cerințele contestatarului, Comisia constată că Blocul electoral „ACUM Platforma DA și PAS” nu a declarat la timp donația acceptată la data de 23 septembrie 2019, căci, în conformitate cu prevederile pct. 24 subpct. 1) din Regulamentul privind finanțarea campaniilor electorale ale concurenților electorali, aprobat prin hotărârea CEC nr. 2704 din 17 septembrie 2019, cu modificările ulterioare, ”în cazul alegerilor locale, partidele politice și blocurile electorale sînt obligate să prezinte Comisiei Electorale Centrale, săptămînal, rapoarte care vor conține informații despre veniturile acumulate și cheltuielile efectuate”, iar potrivit pct. 26 lit. c) din același regulament, ”raportul financiar, prezentat săptămînal, reprezintă o informație totalizatoare pentru o anumită perioadă, care cuprinde inclusiv  borderoul donațiilor oferite în mărfuri, obiecte, lucruri sau servicii”.

            Având în vedere cele sus-menționate, Comisia atenționează Blocul electoral „ACUM Platforma DA și PAS” asupra necesității respectării cu strictețe a prevederilor privind finanțarea campaniilor electorale, inclusiv obligativitatea declarării la timp, în rapoartele financiare, a tuturor veniturilor acumulate și cheltuielilor efectuate în campania electorală.

 

Pentru motivele arătate și în temeiul art. 18 alin. (2) și (5), art. 22 alin. (2) lit. e), art. 71 alin. (1) și (6) și art. 75 alin. (2) lit. a) din Codul electoral nr. 1381/1997 și pct. 26 din Regulamentul privind procedura de examinare și soluționare a contestațiilor de către organele electorale în perioada electorală, aprobat prin hotărârea CEC nr. 3353 din 20 iulie 2010, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e:

 

1. Se respinge ca neîntemeiată contestația nr. CEC-10ALG/29 din 7 octombrie 2019 a domnului Grigore Palii, candidat pentru funcția de primar al satului Pelinia din partea Partidului Democrat din Moldova.

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                              Dorin CIMIL

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                  Maxim LEBEDINSCHI

 

Chișinău, 22 octombrie 2019

Nr. 2834