Nr. 2847 - cu privire la contestația nr. CEC-10ALG/32 din 10 octombrie 2019 a Partidului Politic „Partidul Nostru” și demersul Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS” nr. CEC-7/4659 din 10 octombrie 2019

  • 29.10.2019
  • 2665
  • 0
HOTĂRÂRE
cu privire la contestația nr. CEC-10ALG/32 din 10 octombrie 2019
a Partidului Politic „Partidul Nostru” și demersul Blocului electoral
„ACUM Platforma DA și PAS” nr. CEC-7/4659 din 10 octombrie 2019
           
La data de 10 octombrie 2019, Partidul Politic „Partidul Nostru” (în continuare – PPPN) a depus la Comisia Electorală Centrală (CEC) o contestație, înregistrată sub nr. CEC-10ALG/32, prin care solicită:
- constatarea încălcării art. 41 alin.(2) lit. e) din Codul electoral de către Blocul electoral „ACUM Platforma DA și PAS” (în continuare – BEAPDP) și aplicarea unei sancțiuni prevăzute de art. 75 din Codul electoral;
- încasarea de la BEAPDP în bugetul de stat a sumei de 126.300 lei.
În motivarea celor solicitate, contestatarul arată că, în urma analizei raportului privind finanțarea campaniei electorale pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019, prezentat Comisiei de către BEAPDP la 7 octombrie 2019, a constatat că la 1 octombrie 2019 acesta a primit o donație de la SRL EDIT-PRIM în sumă de 200.000 lei.
Contestatarul face trimitere la art. 41 alin.(2) lit. e) din Codul electoral, conform căruia plafonul donațiilor pentru o campanie electorală din partea persoanelor juridice constituie 12 salarii medii pe economie pe anul respectiv, un salariu mediu fiind egal cu 6.975 lei, respectiv donația nu putea depăși suma de 73.700 lei, fapt pentru care BEAPDP urmează a fi sancționat conform prevederilor legale.  
Tot pe 10 octombrie 2019, BEAPDP a depus la Comisie un demers, înregistrat sub nr. CEC-7/4659, prin care informează Comisia despre returnarea sumei în mărime de 116.300 lei către SRL EDIT-PRIM, sumă ce depășește plafonul stabilit pentru donațiile din partea persoanelor juridice.
Prin referința înregistrată la Comisie sub nr. CEC-10ALG/32/R din 17 octombrie 2019, BEAPDP relevă caracterul netemeinic al contestației, motiv pentru care solicită respingerea integrală a acesteia.
În susținerea poziției sale, BEAPDP invocă faptul că participă atât la alegerile locale generale din 20 octombrie 2019, cât și la cele parlamentare noi stabilite pentru aceeași zi, prin urmare deține și 2 conturi „Fond electoral” separate pentru ambele tipuri de scrutine.
Deci, BEAPDP susține că SRL EDIT-PRIM, din neștiință că Regulamentul privind finanțarea campaniilor electorale, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 3352 din 4 mai 2015, care la pct. 6 stabilește pentru donațiile din partea persoanelor juridice plafonul de 100 salarii medii lunare pe economie, este aplicabil doar pentru alegerile parlamentare noi, a virat suma de 200.000 lei în contul destinat alegerilor locale generale.
Imediat după ce a fost depistată eroarea de către trezorier la data de 8 octombrie 2019, BEAPDP a rambursat donatorului SRL EDIT-PRIM, prin ordinul de plată cu nr. 39, suma de 116.300 lei ce depășește plafonul stabilit de Regulamentul privind finanțarea campaniilor electorale ale concurenților electorali, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2704 din 17 septembrie 2019, informând despre acest fapt Comisia prin demersul din 10 octombrie 2019.
Analizând materialele cauzei în corelație cu prevederile legale conexe, Comisia conchide următoarele.
Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 21 din 18 ianuarie 2019 „Privind aprobarea cuantumului salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2019”, cuantumul acestuia este în mărime de 6.975 lei.
Prin Legea nr. 113/2019 s-au modificat prevederile Codului electoral și cele ale Legii nr. 294 din 21 decembrie 2007 privind partidele politice, fiind stabilite și plafoanele donațiilor ce pot fi făcute de către persoanele juridice în favoarea partidelor politice și a concurenților electorali în mărime de 12 salarii medii pe economie pe anul respectiv.
Este de remarcat că modificările referitoare la  cuantumul de 12 salarii medii lunare pe economie au fost introduse nu numai în Codul electoral, ci și în Legea privind partidele politice, fapt care denotă obligativitatea respectării acestui cuantum, indiferent de tipul alegerilor, or, la caz, donația s-a efectuat în fondul electoral destinat alegerilor locale.
Astfel, Comisia apreciază critic argumentul BEAPDP, precum că SRL EDIT-PRIM, din eroare, a donat suma de 200.000 lei în contul destinat alegerilor locale, întrucât agentul economic în cauză nu a efectuat vreun virament în contul destinat alegerilor parlamentare noi, de unde rezultă clar intenția de a susține anume alegerile locale, fiind păstrată suma conformă pe contul respectiv.
Subsidiar Comisia observă că, în referință, BEAPDP nu invocă în apărarea sa necunoașterea prevederilor legale aferente limitelor donațiilor, ci o impută donatorului, ceea ce prezumă că BEAPDP a cunoscut despre astfel de limite, însă nu și-a onorat obligațiile legale.
Deci, potrivit pct. 18 din Regulamentul privind finanțarea campaniilor electorale ale concurenților electorali „Persoanele juridice pot face donații doar prin virament direct în contul „Fond electoral”, depunînd și o Declarație pe propria răspundere privind inexistența cotei de stat, străine sau mixte în capitalul social și lipsa restricțiilor prevăzute la pct. 23 subpct. 1) lit. e), g) și h) din prezentul Regulament, al cărui model este dat în Anexa nr. 2”.
La rândul său, în Anexa nr. 2 din regulamentul vizat (modelul Declarației pe propria răspundere despre inexistența cotei de stat, străine sau mixte în capitalul social  și privind lipsa restricțiilor) există rubrica „Acceptat primirea mijloacelor financiare” unde semnează trezorierul.
Prin urmare, orice încasare a donației se efectuează numai cu acceptul concurentului electoral prin intermediul trezorierului desemnat, ceea ce, la caz, denotă culpa directă a trezorierului pentru admiterea unei donații contrare cadrului legal, fiind o încălcare în acest sens, fapt pentru care concurentul urmează să fie atenționat.
Totodată, este de menționat că, potrivit ordinului de plată nr. 39 din 8 octombrie 2019, precum și conform Raportului BC „Moldova-Agroindbank” S.A. privind fluxul mijloacelor bănești în contul „Fond electoral” al concurentului BEAPDP, înregistrat la Comisie sub nr. CEC-04/237 din 9 octombrie 2019, se atestă faptul că pe 8 octombrie 2019, adică cu două zile până la depunerea contestației, suma ce depășea limitele stabilite a fost rambursată către SRL EDIT-PRIM. În această privință Comisia reține că BEAPDP s-a autosesizat asupra propriei încălcări, reparându-și greșeala, fără a se produce prejudicii actorilor implicați în campania electorală, și a informat Comisia în acest sens.
Astfel, analizând circumstanțele cauzei în corelație cu acțiunile părții ale cărei acțiuni se contestă, ținând cont de faptul că BEAPDP nu a acționat cu rea-credință, benevol și din proprie inițiativă a reparat eroarea admisă, până a fi sesizată Comisia despre aceasta și fără să se fi produs efecte prejudiciabile, Comisia ajunge la concluzia că aplicarea sancțiunii ca instrument de disciplinare este una excesivă în acest caz, însă concurentul electoral urmează a fi atenționat în vederea neadmiterii unor asemenea abateri pe viitor. Totodată, având în vedere că, la data depunerii, contestația nu mai reflecta situația de fapt și contravenea realității, Comisa consideră că aceasta urmează a fi respinsă.
În contextul considerentelor expuse supra şi în temeiul art. 18 alin. (2), art. 26 alin. (1) lit. b), art. 41 alin.(2) lit.e), art. 71 alin. (1) și (6), art. 72 (1) din Codul electoral nr. 1381/1997 și pct. 26 din Regulamentul privind procedura de examinare şi soluționare a contestațiilor de către organele electorale în perioada electorală, aprobat prin hotărârea CEC nr. 3353 din 20 iulie 2010, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:
 
  1. Se respinge contestația nr. CEC-10ALG/32 din 10 octombrie 2019 a Partidului Politic „Partidul Nostru”.
  2. Se ia act de demersul Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS” nr. CEC-7/4659 din 10 octombrie 2019.
  3. Se  atenționează Blocul electoral „ACUM Platforma DA și PAS” privind obligativitatea respectării întocmai a cadrului legal în vederea desfășurării alegerilor libere și corecte.
  4. Se pune în sarcina Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS” să comunice prezenta hotărâre persoanelor cu funcții de răspundere pentru neadmiterea abaterilor pe viitor.
  5. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).
 
Președintele
Comisiei Electorale Centrale                                                                                   Dorin CIMIL
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                                      Maxim LEBEDINSCHI
 
Chişinău, 29 octombrie 2019
Nr. 2847