Nr. 2750 - cu privire la contestația nr. CEC-10ALG/6 din 26 septembrie 2019 a domnului Oleg Brega, pretendent la calitatea de candidat independent pentru funcția de consilier în Consiliul municipal Chișinău la alegerile locale generale din 20 octombrie 2019

  • 30.09.2019
  • 1248
  • 0

H O T Ă R Î R E

cu privire la contestația nr. CEC-10ALG/6 din 26 septembrie 2019 a domnului

Oleg Brega, pretendent la calitatea de candidat independent pentru funcția de

consilier în Consiliul municipal Chișinău la alegerile locale generale din 20 octombrie 2019

 

La data de 26 septembrie 2019, domnul Oleg Brega, pretendent la calitatea de candidat independent pentru funcția de consilier în Consiliul municipal Chișinău, a depus la Comisia Electorală Centrală o contestație, înregistrată sub nr. CEC-10ALG/6, prin care solicită:

1) anularea hotărîrii nr. 88 din 24 septembrie 2019 adoptată de Consiliul electoral al circumscripției electorale municipale Chișinău, nr. 1 (în continuare – CECEM Chișinău nr. 1);

2) verificarea repetată a semnăturilor considerate eronate;

3) înregistrarea sa în calitate de candidat independent pentru funcția de consilier în Consiliul municipal Chișinău la alegerile locale generale din 20 octombrie 2019.

Autorul contestației arată că la data de 25 septembrie 2019 i-a fost comunicată hotărîrea nr. 88 a CECEM Chișinău nr. 1 privind refuzul înregistrării sale în calitate de candidat independent pentru funcția de consilier, pe motiv că s-a constatat un număr insuficient de semnături în susținerea acestuia, și anume: din 310 de semnături colectate, un număr de 219 de semnături sînt valabile, iar alte 91 de semnături au fost declarate „eronate”.

Contestatarul consideră hotărîrea CECEM Chișinău nr. 1 nemotivată și neîntemeiată din următoarele considerente.

În tabelul privind statistica erorilor în procesul de verificare a listelor de subscripție pentru fiecare etapă de lucru, apar rubrici derutante, ca de exemplu pe lîngă rubrica „Circumscripția de domiciliu incorectă” mai este și rubrica „Regiunea de domiciliu incorectă”, la ultima fiind plasate 70 de semnături.

Cu referire la aceste semnături, contestatarul s-a adresat unui funcționar electoral din cadrul consiliului electoral și acesta i-a explicat verbal că semnatarii ale căror semnături au fost invalidate au domiciliul în suburbii, dar apar în liste ca fiind din capitală.

În opinia contestatarului, chiar dacă unii susținători cu domiciliul în suburbii au semnat într-o listă de subscripție pentru or. Chișinău, acest fapt nu constituie  temei de a declara semnăturile acestora nevalabile, deoarece acești alegători vor participa la alegerea Consiliului municipal, iar localitățile în care susținătorii își au domiciliul fac parte din municipiul Chișinău. 

Totodată, contestatarul consideră că persoanele care au înregistrare la domiciliu în alte raioane sau municipii, dar locuiesc de facto în Chișinău, ar putea participa la alegeri în capitală, pentru că mai au la dispoziție o lună ca să-și înregistreze domiciliul sau reședința în buletinul de identitate.

În opinia sa, chiar și persoanele care nu aveau 18 ani la momentul semnării în lista de subscripție, dar vor împlini această vîrstă pînă în ziua alegerilor, la fel au dreptul de a susține un candidat, însă consiliul electoral a exclus două semnături în baza acestui criteriu.

Astfel, contestatarul subliniază că a respectat toate cerințele legii și a coordonat acțiunile de colectare a semnăturilor cu funcționarii electorali, care au verificat autenticitatea semnăturilor.

CECEM Chișinău nr. 1, în referința depusă la Comisie pe data de 29 septembrie 2019 și înregistrată sub nr. CEC-10ALG/6/R, relevă următoarele.

La data de 24 septembrie 2019, CECEM Chișinău nr. 1 a adoptat hotărîrea nr. 88, prin care a refuzat înregistrarea domnului Oleg Brega în calitate de candidat independent pentru funcția de consilier în Consiliul municipal Chișinău la alegerile locale generale din 20 octombrie 2019.

Drept temei de refuz pentru înregistrarea acestuia au servit următoarele circumstanțe de fapt și de drept.

La data de 2 septembrie 2019, domnul Oleg Brega a depus la CECEM Chișinău nr. 1 o cerere prin care a solicitat să-i fie eliberate liste de subscripție în vederea colectării semnăturilor pentru susținerea acestuia în calitate de candidat independent la funcția de consilier municipal. Listele de subscripție i-au fost eliberate la data de 6 septembrie 2019 din motivul aflării domnului Oleg Brega peste hotarele țării.

La data de 19 septembrie 2019, domnul Oleg Brega a depus la CECEM Chișinău nr. 1 un demers prin care a solicitat să fie înregistrat în calitate de candidat independent pentru funcția de consilier municipal, anexînd documentele necesare, printre care și 12 liste de subscripție, care conțineau un număr de 310 de semnături ale susținătorilor. Semnăturile au fost colectate personal de către domnul Oleg Brega, fără implicarea altor persoane.

În urma verificării listelor de subscripție, s-a stabilit că din numărul total de semnături prezentate de către domnul Oleg Brega, un număr de 91 de semnături ale susținătorilor sînt eronate, fiind acceptate doar 219 de semnături, nefiind astfel întrunit pragul minim de 250 de semnături ale susținătorilor, prevăzut la  pct. 15 lit. a) din Regulamentul privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la alegerile locale, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 2584 din 20 august 2019.

Potrivit pct. 46 din regulamentul menționat, în cazul în care documentele prezentate nu corespund cerințelor stabilite de Codul electoral, de Regulamentul privind modul de întocmire, prezentare și verificare a listelor de subscripție, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 1730 din 3 iulie 2018, consiliul electoral de circumscripție refuză înregistrarea în calitate de concurent electoral, adoptînd în acest sens o hotărîre motivată.

Totodată, Consiliul reține că similar celorlalte drepturi constituționale, dreptul de a fi ales nu comportă un caracter absolut, respectiv acesta poate fi limitat în baza unor reglementări naționale.

Ținînd cont de cele expuse în referință, CECEM Chișinău nr. 1 solicită Comisiei Electorale Centrale examinarea contestației conform competenței și adoptarea unei soluții în acest sens.

Examinînd argumentele invocate de părți, precum și probele prezentate, Comisia constată următoarele.

Potrivit art. 72 alin. (1) din Codul electoral, hotărîrile consiliului electoral de circumscripție pot fi atacate la organul electoral ierarhic superior în termen de 3 zile de la adoptarea hotărîrii.

Astfel, Comisia atestă că termenul legal de depunere a contestației a fost respectat de contestatar, iar contestația corespunde tuturor cerințelor de formă și de fond.

Conform art. 71 alin. (5) din Codul electoral, în cazul contestării hotărîrii organului electoral, sarcina probării legalității revine acestui organ.

Prin urmare, din materialele prezentate de către CECEM Chișinău nr. 1, rezultă că pe data de 19 septembrie 2019, la organul electoral au fost depuse 12 liste de subscripție pentru susținerea domnului Oleg Brega în calitate de candidat independent la funcția de consilier în Consiliul municipal Chișinău, ce conțineau un număr de 310 de semnături ale susținătorilor.

În conformitate cu art. 48 alin. (1) din Codul electoral, după primirea listelor de subscripție, organul electoral respectiv începe verificarea: dacă semnăturile de pe liste sînt autentice, dacă persoanele semnatare au drept de vot, precum și adresa de domiciliu a acestora. Verificarea listelor de subscripție se efectuează în decursul a 5 zile de la data primirii listelor.

Astfel, în urma introducerii datelor celor 310 de semnături ale susținătorilor în aplicația SIASA – Verificare Liste de Subscripție, a fost generat un tabel cu rezultatele verificărilor, conform cărora 91 de semnături au fost invalidate după mai mule criterii, printre care:

1) act de identitate incorect – 9 semnături;

2) circumscripția de domiciliu incorectă – 11 semnături;

3) date personale incorecte/incomplete – 6 semnături;

4) regiunea de domiciliu incorectă – 70 de semnături; 

5) susținătorul nu are 18 ani – 2 semnături.

În acest sens, Comisia precizează că numărul de erori poate fi mai mare decît numărul de semnături invalidate, deoarece o semnătură poate fi invalidată după mai multe criterii simultan.

În consecință, prin prisma prevederilor art. 138 din Codul electoral, CECEM Chișinău nr. 1 a constatat că numărul semnăturilor valabile nu permit înregistrarea domnului Oleg Brega în calitate de candidat independent pentru funcția de consilier în Consiliul municipal Chișinău la alegerile locale generale din 20 octombrie 2019.

Cu referire la argumentul contestatarului privind invalidarea a 70 de semnături potrivit criteriului „Regiunea de domiciliu incorectă”, Comisia reține că, potrivit art. 47 alin. (3) din Codul electoral, lista de subscripție va conține numai semnături ale susținătorilor care domiciliază într-o singură localitate, or potrivit pct. 43 subpct. 2) lit. f) din Regulamentul privind modul de întocmire, prezentare și verificare a listelor de subscripție, aprobat prin hotîrîrea CEC nr. 1730 din 3 iulie 2018, cu modificările ulterioare, se consideră nevalabile și neautentice semnăturile susținătorilor care își au domiciliul într-o altă localitate decît cea pe teritoriul căreia au fost colectate semnăturile.

Cît privește alte 2 semnături menționate de contestatar ca fiind invalidate potrivit criteriului „Susținătorul nu are 18 ani”, Comisia reține că, potrivit pct. 43 subpct. 2) lit. c) din același regulament, se consideră nevalabile și neautentice semnăturile susținătorilor care nu au împlinit vîrsta de 18 ani la data semnării listei de subscripție. 

Totodată, informația conform criteriilor respective este generată de aplicația SIASA – Verificare Liste de Subscripție în mod automatizat, fiind exclus totalmente factorul uman, respectiv, procesarea/verificarea repetată a datelor susținătorilor prin intermediul modulului „Liste de subscripție”, parte componentă a SIAS „Alegeri”, nu va genera un alt rezultat.

Mai mult, în conformitate cu art. 48 alin. (3) din Codul electoral, persoanele care colectează semnăturile în listele de subscripție sînt responsabile de asigurarea autenticității datelor din acestea.

Totodată, potrivit art. 71 alin. (1) din Codul electoral, depunerea cererii în instanța de judecată trebuie precedată de contestarea prealabilă în organul ierarhic superior organului al cărui act se contestă. În aceeași ordine de idei, art. 208 alin. (1) din Codul administrativ prevede că, pînă la înaintarea acțiunii în contencios administrativ, se va respecta procedura prealabilă.

Astfel, avînd în vedere că prin depunerea prezentei contestații la Comisia Electorală Centrală a fost respectată procedura prealabilă de contestare a hotărîrii CECEM Chișinău nr. 1, autorul contestației este în drept să înainteze o acțiune în contencios administrativ direct în instanța de judecată competentă, și anume la Judecătoria Chișinău sediul Rîșcani.

Pentru motivele arătate și în temeiul art. 18 alin. (2), art. 47, art. 48, art. 71 alin. (5), art.72 alin. (1), art. 138 din Codul electoral nr. 1381/1997 și pct. 26 lit. a) din Regulamentul privind procedura de examinare și soluționare a contestațiilor de către organele electorale în perioada electorală, aprobat prin hotăîrea CEC nr. 3353 din 20 iulie 2010, cu modificările ulterioare, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e:

 

1. Se respinge contestația nr. CEC-10ALG/6 din 26 septembrie 2019 a domnului Oleg Brega, pretendent la calitatea de candidat independent pentru funcția de consilier în Consiliul municipal Chișinău la alegerile locale generale din 20 octombrie 2019.

2. Se menține hotărîrea nr. 88 din 24 septembrie 2019 adoptată de Consiliul electoral al circumscripției electorale municipale Chișinău nr. 1, prin care s-a respins cererea domnului Oleg Brega privind înregistrarea în calitate de candidat independent pentru funcția de consilier în Consiliul municipal Chișinău la alegerile locale generale din 20 octombrie 2019.

3. Hotărîrea nr. 88 din 24 septembrie 2019 adoptată de Consiliul electoral al circumscripției electorale municipale Chișinău nr. 1 poate fi contestată în termen de 3 zile calendaristice de la adoptarea prezentei hotărîri la Judecătoria Chișinău sediul Rîșcani (str. Kiev, nr. 3, mun. Chișinău).

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la datat adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                       Dorin CIMIL

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                           Maxim LEBEDINSCHI

 

Chișinău, 30 septembrie 2019

Nr. 2750