Nr. 2236 - cu privire la contestația nr. CEC-10AP/36 din 1 februarie 2019 a doamnei Erica Zucec, pretendentă la calitatea de candidat independent pentru funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova în circumscripția uninominală nr. 29, mun. Chișinău

  • 04.02.2019
  • 1047
  • 0

HOTĂRÎRE

cu privire la contestația nr. CEC-10AP/36 din 1 februarie 2019 a doamnei Erica Zucec, pretendentă la calitatea de candidat independent pentru funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova în circumscripția uninominală nr. 29, mun. Chișinău

 

          La data de 1 februarie 2019, doamna Erica Zucec, pretendentă la calitatea de candidat independent pentru funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova în circumscripția uninominală nr. 29, mun. Chișinău, a depus la Comisia Electorală Centrală o contestație, înregistrată sub nr. CEC-10AP/36, prin care solicită:

         1) recunoașterea semnăturilor susținătorilor din listele de subscripție prezentate de Erica Zucec în data de 24 ianuarie 2019 la Consiliul electoral al circumscripției uninominale nr. 29, mun. Chișinău (în continuare – CECEU nr. 29);

         2) anularea hotărîrii CECEU nr. 29 din 31 ianuarie 2019 cu privire la înregistrarea candidatului la funcția de deputat la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019;

         3) pronunțarea unei noi hotărîri cu privire la înregistrarea candidatului la funcția de deputat la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019;

         4) înregistrarea doamnei Erica Zucec în calitate de candidat independent pentru funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019, din partea circumscripției uninominale nr. 29, mun. Chișinău.

          Contestatarul, în motivarea contestației, susține că la data de 24 ianuarie 2019 a prezentat la CECEU nr. 29 un număr de 11 liste de subscripție, care conțin 283 de semnături ale susținătorilor. În urma verificării listelor, CECEU nr. 29 a declarat nule 60 de semnături ale susținătorilor, fapt ce nu a permis înregistrarea doamnei Erica Zucec în calitate de candidat pentru funcția de deputat la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019.

         Rezultatul examinării listelor a fost expus în Nota informativă din data de 28 ianuarie 2019, învocîndu-se drept temei juridic art. 42, art. 43, art. 78, art. 127 din Codul electoral. În acest sens, contestatarul menționează că articolele respective nu au nici o relevanță asupra speței în cauză și aplicarea lor de către CECEU nr. 29 în materie de verificare a listelor este greșită.

         Totodată, contestatarul susține că toate 11 liste de subscripție au fost întocmite cu respectarea strictă a prevederilor art. 47 și art. 48 din Codul electoral. Listele respective au fost completate în prezența pretendentului, iar unele liste de subscripție, din motive obiective, au fost completate personal de colector, care a făcut o mențiune în acest sens la rubrica „Notă”.

         Semnăturile au fost colectate cu respectarea strictă a prevederilor art. 47 alin. (1) din Codul electoral, care prevede că semnăturile se colectează numai în circumscripțiile în care candidează concurenții electorali. Astfel, semnăturile au fost colectate prin exercițiul numit „de la ușă la ușă” – direct de la ușa susținătorilor, în raza circumscripției în care candidează concurentului electoral, cu respectarea strictă a art. 47 alin. (4) din Codul electoral.

         În același context, contestatarul menționează că listele de subscripție au fost completate la ușa susținătorului. Astfel, luînd în considerare dimensiunile listei de subscripție, incomode pentru completarea în picioare, unele date completate nu neapărat au fost încadrate în listele de subscripție corect, caligrafic și citeț. Prin urmare, în opinia contestatarului, circumstanțele descrise nu pot servi drept temei pentru „anularea voinței și încrederii susținătorilor, exprimate prin semnăturile lor pe listele de subscripție”.

           Avînd în vedere cele expuse, contestatarul consideră neîntemeiată anularea semnăturilor în susținerea acestuia în calitate de candidat independent, pe criteriile „act de identitate incorect” și „circumscripția de domiciliu incorectă”.

           CECEU nr. 29, în referința depusă la Comisie pe data de 2 februarie 2019 și înregistrată sub nr. CEC-10AP/36/R, relevă următoarele.

          La data de 24 ianuarie 2019, doamna Erica Zucec a depus la CECEU nr. 29 demersul privind înregistrarea acesteia în calitate de candidat la funcția de deputat în circumscripția electorală uninominală nr. 29, mun. Chișinău pentru alegerile parlamentare din 24 februarie 2019, anexînd și 11 liste de subscripție completate.          

          Examinînd listele de subscripție prezentate de doamna Erica Zucec, CECEU nr. 29 a constatat încălcări ale Codului electoral și ale Regulamentului privind modul de întocmire, prezentare și verificare a listelor de subscripție, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 1730 din 3 iulie 2018, după cum urmează:

       - act de identitate incorect – 30 de semnături ale susținătorilor;

       - circumscripția de domiciliu incorectă – 21 de semnături ale susținătorilor;

       - data semnării este în afara perioadei de colectare – 1 semnătură;

       - date personale incomplete/incorecte – 14 semnături ale susținătorilor;

       - susținătorii se repetă în alte circumscripții – 2 cazuri;

       - susținătorul se repetă pe aceeași listă – 2 cazuri;

       - susținători se repetă pe alte întrebări – 2 cazuri.

          Din totalul de 283 de semnături ale susținătorilor, 223 au fost validate, iar considerate nule și neavenite - 60.

          Astfel, avînd în vedere că listele de subscripție nu conțin numărul minim de semnături valabile, prevăzut de art. 86 alin. (1) din Codul electoral, doamnei Erica Zucec i-a fost refuzată înregistrarea în calitate de candidat la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova în circumscripția uninominală nr. 29, mun. Chișinău.

          Cu referire la argumentul contestatarului potrivit căruia hotărîrea contestată este arbitrară, cu interpretarea eronată a prevederilor legale, CECEU nr. 29 menționează că art. 86 alin. (1) din Codul electoral prevede că pentru a fi înregistrat de consiliul electoral de circumscripție, candidatul pentru circumscripția uninominală prezintă, în condițiile art. 47 și art. 48, liste de subscripție care conțin semnăturile a cel puțin 500 și cel mult 1000 de susținători cu drept de vot din circumscripția uninominală unde intenționează să candideze. Prin derogare de la prezentul alineat, un candidat femeie poate fi înregistrat dacă prezintă semnăturile a cel puțin 250 și cel mult 500 de susținători cu drept de vot din circumscripția unde candidează.

          Analizînd alegațiile contestatarului în raport cu cele enunțate în hotărîrea de neînregistrare a pretendentului la funcția de candidat la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, CECEU nr. 29 constată că pretendentul nu a obținut plafonul minim de semnături pentru a fi înregistrat în calitate de candidat la funcția de deputat.

           Astfel, CECEU nr. 29 consideră că la adoptarea hotărîrii au fost respectate prevederile legislației, fiindu-i respectat pretendentului dreptul de a candida la funcția de deputat.

          Suplimentar, CECEU nr. 29 menționează că la verificarea listelor de subscripție prezentate de doamna Erica Zucec a fost exclus totalmente factorul uman, rezultatul furnizat fiind în exclusivitate un rezultat al prelucrării automatizate a datelor.

          În asemenea circumstanțe, CECEU nr. 29 solicită respingerea contestației depuse de către doamna Erica Zucec la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova cu menținerea hotărîrii nr. 54 din 31 ianuarie 2019, emisă de către CECEU nr. 29.

          Examinînd materialele prezentate, Comisia constată următoarele.

          Conform art. 72 alin. (1) din Codul electoral, hotărîrile consiliului electoral de circumscripție pot fi atacate la organul electoral ierarhic superior în termen de 3 zile de la adoptarea hotărîrii.

          Astfel, Comisia atestă că termenul legal de depunere a contestației a fost respectat de contestatar, iar contestația corespunde tuturor cerințelor de formă și de fond.

          Potrivit art. 71 alin. (5) din Codul electoral, în cazul contestării hotărîrii organului electoral, sarcina probării legalității revine acestui organ.

          Din materialele prezentate de către CECEU nr. 29, rezultă că pe 24 ianuarie 2019 la organul electoral au fost depuse 11 de liste de subscripție pentru susținerea doamnei Erica Zucec în calitate de candidat pentru funcția de deputat la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019, ce conțineau un număr de 283 de semnături.

           În conformitate cu prevederile art. 48 alin. (1) din Codul electoral, după primirea listelor de subscripție, organul electoral respectiv începe verificarea: dacă semnăturile de pe liste sînt autentice, dacă persoanele semnatare au drept de vot, precum și adresa de domiciliu a acestora. Verificarea listelor de subscripție se efectuează în decursul a 5 zile de la data primirii listelor.

           Prin urmare, în urma introducerii datelor celor 283 de semnatari în aplicația SIASA – Verificare Liste de Subscripție a fost generat un tabel cu rezultatele verificărilor conform cărora 60 de semnături au fost invalidate după mai multe criterii, printre care:

     1) act de identitate incorect – 30 de semnături;

     2) circumscripția de domiciliu incorectă – 21 de semnături.

           În acest sens, Comisia precizează că informația conform criteriilor „Act de identitate incorect” și „Circumscripția de domiciliu incorectă” este generată de aplicația SIASA – Verificare Liste de Subscripție în mod automatizat, excluzîndu-se factorul uman.

           Totodată, în conformitate cu art. 48 alin. (3) din Codul electoral, persoanele care colectează semnăturile în listele de subscripție sînt responsabile de asigurarea autenticității datelor din acestea. 

           Pentru motivele arătate și în temeiul art. 18 alin. (2), art. 48 alin. (1) și (3), art. 71 alin. (1), art. 72 alin. (1), art. 86 alin. (1) din Codul electoral și pct. 26 lit. b) din Regulamentul privind procedura de examinare și soluționare a contestațiilor de către organele electorale în perioada electorală, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3353 din 20 iulie 2010, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e:

 

1. Se respinge contestația nr. CEC-10AP/36 din 1 februarie 2019 a doamnei Erica Zucec, pretendentă la calitatea de candidat independent pentru funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova în circumscripția uninominală nr. 29, mun. Chișinău.

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                   Alina RUSSU

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                     Veaceslav AGRIGOROAE

 

Chișinău, 04 februarie 2019

Nr. 2236