Nr. 2552 - cu privire la responsabilităţile suplimentare ale unor autorităţi ale administraţiei publice centrale, ale autorităților administrației publice locale, precum şi ale unor instituţii, ce ţin de asigurarea desfăşurării în bune condiţii a alegerilor parlamentare noi din 20 octombrie 2019 în unele circumscripții electorale uninominale

  • 06.08.2019
  • 1501
  • 0
H O T Ă R Î R E
cu privire la responsabilităţile suplimentare ale unor autorităţi ale administraţiei
publice centrale, ale autorităților administrației publice locale, precum şi ale unor instituţii, ce ţin de asigurarea desfăşurării în bune condiţii a alegerilor parlamentare noi din 20 octombrie 2019
în unele circumscripții electorale uninominale
 
În scopul asigurării condiţiilor pentru buna desfăşurare a alegerilor parlamentare noi din 20 octombrie 2019 în unele circumscripții electorale uninominale şi în temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. g) şi art. 26 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:
 
1. Se stabilesc responsabilități suplimentare, conform domeniului de activitate, pentru unele autorități ale administrației publice centrale și pentru autoritățile administrației publice locale, precum și pentru unele instituții, în perioada electorală a alegerilor parlamentare noi din 20 octombrie 2019 în unele circumscripții electorale uninominale, după cum urmează:
Ministerul Economiei și Infrastructurii:
a) asigură monitorizarea alimentării fără întrerupere cu energie electrică a tuturor sediilor organelor electorale;
b) asigurarea căilor de acces către secțiile de votare;
c) acordarea, în caz de necesitate, la solicitarea autorităților administrației publice locale și/sau organelor electorale, a asistenței informaționale privind antrenarea agenților transportatori din teritoriu la efectuarea transporturilor;
Ministerul Afacerilor Interne:
a) asigurarea securității tuturor persoanelor care participă la alegeri;
b) asigurarea securității și ordinii publice în locurile și localurile de desfășurare a întîlnirilor concurenților electorali cu alegătorii în teritoriu;
c) acordarea asistenței organelor electorale și autorităților administrației publice locale în vederea păstrării bunurilor materiale la consiliile și birourile electorale, escortării transportării buletinelor de vot și asigurării integrității acestora și a altei documentații electorale;
d) prevenirea, contracararea și constatarea contravențiilor și infracțiunilor în procesul electoral;
e) acordarea asistenței președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare la asigurarea ordinii publice în ziua alegerilor, în localul de votare și pe o rază de 100 de metri de la localul votării;
f) desfășurarea instructajelor cu funcționarii electorali privind măsurile de apărare împotriva incendiilor și acțiunile ce urmează a fi întreprinse în caz de incendiu;
g) asigurarea capacității de intervenție a forțelor și mijloacelor din subordine pentru reacționare operativă în caz de incendiu și/sau în alte situații de urgență;
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene:
a) acordarea asistenţei necesare, în limitele competenței și a cadrului legal corespunzător, la organizarea şi desfăşurarea alegerilor în secţiile de votare constituite în străinătate;
b) asigurarea cu personalul necesar şi acordarea asistenţei logistice în procesul de constituire şi funcţionare a organelor electorale din străinătate;
c) coordonarea procesului de organizare şi funcţionare a birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate;
d) colaborarea în vederea acreditării mass-media din străinătate pentru reflectarea procesului electoral din circumscripțiile electorale uninominale;
e) coordonarea procesului de transportare, transmitere şi returnare de la birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate a buletinelor de vot, precum şi a tuturor materialelor electorale ce ţin de organizarea şi desfăşurarea alegerilor;
Serviciul de Informaţii şi Securitate:
a) asigurarea securității acțiunilor ce țin de confecționarea matriței buletinelor de vot, tipărirea și distribuirea buletinelor de vot, precum și lichidarea matriței;
b) neadmiterea accesului neautorizat la mijloacele tehnice, inclusiv la tipărirea buletinelor de vot și la alte documentații electorale;
c) în limita competenței și cadrului legal existent, asigurarea securității informaționale a conexiunilor în cadrul Sistemului informațional automatizat de stat „Alegeri” (SIAS „Alegeri”), inclusiv securitatea cibernetică a activității Comisiei Electorale Centrale de organizare și desfășurare a alegerilor;
Agenția Servicii Publice:
a) actualizarea datelor despre cetățeni din Registrul de Stat al Populației;
b) la solicitarea cetăţenilor Republicii Moldova, eliberarea, în termen rezonabil, dar nu mai tîrziu de ziua alegerilor, a actelor de identitate necesare votării;
Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei – supravegherea funcționării rețelelor de comunicații mobile și fixe în perimetrul sediilor consiliilor electorale și  birourilor electorale ale secțiilor de votare;
Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică:
a) asigurarea conexiunii securizate în cadrul rețelei informaționale, parte componentă a SIAS „Alegeri”;
b) asigurarea securității cibernetice a sistemului informațional în sediul Comisiei Electorale Centrale în limitele sistemului de telecomunicații al autorităților administrației publice;
Î.S. „Radiocomunicații” – asigurarea difuzării neîntrerupte a programelor radio şi de televiziune naționale conform legislaţiei în vigoare;
            SA „Moldtelecom”:
a) la solicitarea autorităților administrației publice locale, întreprinderilor, instituțiilor și organizațiilor, funcționarilor electorali, asigurarea conectării (inclusiv mutarea rețelelor), conform posibilităților tehnice, a rețelelor de telefonie fixă și Internet în sediile consiliilor electorale și ale birourilor electorale ale secțiilor de votare, în bază de contract;
b) asigurarea funcționării fără întrerupere a rețelelor de telefonie fixă, în special în sediile consiliilor electorale și ale birourilor electorale ale secțiilor de votare;
S.A „RED-Nord” și Î.C.S. „RED Union Fenosa” S.A. – asigurarea fără întrerupere cu energie electrică a tuturor sediilor consiliilor electorale și ale birourilor secțiilor de votare, potrivit zonelor teritoriale de activitate;
Autoritățile administrației publice locale:
a) asigurarea actualizării dispozițiilor privind desemnarea persoanelor responsabile de listele electorale din cadrul autorităților administrației publice locale;
b) asigurarea actualizării listelor electorale de către persoanele desemnate în acest scop;
c) adoptarea deciziilor privind stabilirea și garantarea unui minim de locuri speciale de afișaj electoral și asigurarea unui minim de localuri pentru desfășurarea întîlnirilor cu alegătorii, cu punerea lor la dispoziție conform termenului stabilit în programul calendaristic aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2550 din 31 iulie 2019;
d) asigurarea respectării principiului egalității între femei și bărbați în procesul de desemnare a persoanelor în componența organelor electorale;
e) în limita competenței, asigurarea accesului în localurile destinate secțiilor de votare pentru persoanele cu dizabilități;
f) asigurarea, la nivel local, a căilor de acces către secțiile de votare;
g) examinarea, în comun cu reprezentanții Agenției pentru Supravegherea Tehnică, a stării de apărare împotriva incendiilor la obiectivele unde vor fi amplasate secțiile de votare și desfășurate întîlnirile cu alegătorii, cu asigurarea respectării cerințelor legale de securitate la incendiu și protecție civilă.
2. Se recomandă consiliilor electorale de circumscripție, birourilor electorale ale secțiilor de votare și concurenţilor electorali, în scopul executării prevederilor sus-menţionate, să conlucreze cu persoanele responsabile din cadrul autorităţilor administrației publice centrale şi instituţiilor menționate la punctul 1, conform anexei.
3. Despre executarea prezentei hotărîri, organele menționate la punctul 1, cu excepția autorităților administrației publice locale, vor informa Comisia Electorală Centrală o dată la 10 zile, pe tot parcursul perioadei electorale.
4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).
 
Preşedintele                                                                
Comisiei Electorale Centrale                                                                                                            Dorin CIMIL
 
Secretarul                                                                        
Comisiei Electorale Centrale                                                                                             Maxim LEBEDINSCHI
 
Chişinău, 06 august 2019
Nr. 2552