Nr. 3834 - H O T Ă R Â R E cu privire la documentele prezentate de către un grup de cetăţeni pentru iniţierea referendumului republican constituţional

  • 16.11.2010
  • 1836
  • 0

H O T Ă R Â R E

cu privire la documentele prezentate de către un grup de cetăţeni

pentru iniţierea referendumului republican constituţional

Pe data de 29 septembrie 2010 la Comisia Electorală Centrală au fost depuse de către un grup de cetăţeni de 494 de persoane documentele pentru iniţierea referendumului republican constituţional privind revizuirea Constituţieiscopul acordării limbii ruse statutul de a doua limbă de stat.

Prin demersul semnat de către dl Igori Tuleanţev se solicită înregistrarea grupului de iniţiativa constituit din 494 de persoane pentru colectarea semnăturilorvederea iniţierii referendumului republican constituţional.

La demers au fost anexate următoarele documente: lista participanţilor la adunarea cetăţenilor pentru iniţierea referendumului, procesul-verbal al adunării cetăţenilor din data de 24 septembrie 2010; întrebarea formulată pentru supunerea referendumului, procesul-verbal al şedinţei grupului de iniţiativă, alescadrul adunării cetăţenilor, din data de 24 septembrie 2010, declaraţiile celor 494 de cetăţeni din cadrul grupului de iniţiativă.

Analizănd aceste documente Comisia Electorală Centrală constată următoarele.

Norme procedurale care vizează revizuirea Constituţiei de către cetăţeni se conţin atătreglementările din Codul electoral adoptat prin Legea nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, căt şiLegea nr.387-XV din 19 iulie 2001 cu privire la iniţiativa populară de revizuire a Constituţiei. Ambele legi sunt organice, prin urmare deţin aceeaşi forţă juridică.

Potrivit art.6 din Legea nr.780 din 27 decembrie 2001 privind actele legislative,dependenţă de caracterul normelor cuprinse, actele legislative se ămpartacte legislative generale, speciale şi de excepţie. Actul legislativ general cuprinde norme juridice aplicabile tuturor raporturilor sociale sau subiectelor de drept ori unor anumite categorii de raporturi sau de subiecte, fără a-şi pierde caracterul de generalitate. Actul legislativ special cuprinde norme juridice aplicabileexclusivitate unor categorii de raporturi sociale sau subiecte strict determinate prin derogare de la regula generală. În caz de divergenţă între o normă a actului legislativ general şi o normă a actului legislativ special cu aceeaşi forţă juridică, se aplică norma actului legislativ special.

Pe de altă parte, prin prisma prevederilor Codului electoral, se sesizează asupra problemei de necesitate a efectuării expertizei juridice preliminare asupra proiectului de legecazul iniţierii referendumului republican de către cetăţeni. Or, Codul electoral nu reglementează procedura de expertizare juridică a proiectului de lege privind revizuirea Constituţiei, nu stabileşte organul competent să efectueze o astfel de expertiză sau să avizeze proiectul de lege supus referendumului.

Reieşind din prevederile Codului electoral, Comisia Electorală Centrală are prerogativa cu caracter tehnic de a adopta hotărărea de iniţiere a referendumului, fără a se putea adresa iniţial, pănă la înregistrarea grupului de iniţiativă şi demararea procesului de colectare a semnăturilor întru susţinerea referendumului, organelor abilitate de a verifica respectarea normelor de tehnică legislativă la întocmirea proiectului de lege sau sub aspectul controlului legalităţii/constituţionalităţii problemei supuse referendumului.

În aceste condiţii, reieşind din reglementareadouă acte legislative a modalităţii de revizuire a Constituţiei de către cetăţeni, precum şi luăndconsiderare problema abordată referitor la prevederile Codului electoral, Comisia Electorală Centrală a solicitat opinia Parlamentului Republicii Moldovasensul aplicabilităţii legiicazul iniţierii procesului de revizuire a Constituţiei de către cetăţeni.

Comisia juridică, numiri şi imunităţi a Parlamentului Republicii Moldova, prin scrisoare sa nr. 481 din 8 noiembrie 2010, a reţinut existenţa neconcordanţei, sau mai bine spus conflictul dintre două acte legislative care au aceeaşi forţă juridică, dar care,acelaşi timp, determină modalităţi diferite de demarare, parţial şi de desfăşurare a procesului iniţierii procedurii de revizuire a Constituţiei. În acelaşi timp,scrisoarea Comisiei juridice, numiri şi imunităţi se indică asupra imposibilităţii soluţionării problemei abordate pănă la modificarea legislaţiei existentedomeniul referendumului. Astfel, Comisia juridică, numiri şi imunităţi a conchis că,condiţiilecare Parlamentul de legislatura a XVIII-a a fost dizolvat, examinarea propunerilor de modificare a legislaţieimaterie de referendum va fi posibilă doar după alegerea următoarei componenţe a organului legislativ.

Din aceste considerente, precum şitemeiul prevederilor citate, Comisia Electorală Centrală reţine imposibilitatea primirii spre examinare a propunerii de desfăşurare a referendumului republican constituţional de către cetăţeni, precum şi a înregistrării grupului de iniţiativă constituit din 494 de persoane pentru colectarea semnăturilorvederea iniţierii acestui referendum. Totodată, Comisia Electorală Centrală recomandă grupului de cetăţeni de a se adresa organului abilitatdomeniul efectuării expertizei juridice preliminare asupra proiectului de lege sub prisma respectării principiilor de bază ale legiferării şi corespunderii acestuia tehnicii legislative şi normelor limbii literare, şi anume Ministerului Justiţiei.

În conformitate cu art. 18, 22 şi Titlul VI din Codul electoral, precum şitemeiul prevederilor Legii nr.387-XV din 19 iulie 2001 cu privire la iniţiativa populară de revizuire a Constituţiei, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE:

1. Se restituie documentele depuse de către un grup de cetăţeni pentru iniţierea referendumului republican constituţional privind revizuirea Constituţieiscopul acordării limbii ruse statutul de a doua limbă de stat.

2. Prezenta hotărăre intrăvigoare la data adoptării.

Preşedintele

Comisiei Electorale Centrale Eugeniu ŞTIRBU

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale Iurie CIOCAN

Chişinău, 16 noiembrie 2010

Nr. 3834