Nr. 1916 - pentru modificarea Regulamentului privind finanțarea campaniilor electorale, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3352 din 4 mai 2015

  • 11.12.2018
  • 1525
  • 0

 

 

 

 

 

 

H O T Ă R Î R E

pentru modificarea Regulamentului privind finanțarea campaniilor electorale, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3352 din 4 mai 2015

 

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. c) și alin. (2), art. 41 și art. 43 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e:

 

1. Regulamentul privind finanțarea campaniilor electorale, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3352 din 4 mai 2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 161-165, art. 1071), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1) la punctul 2, cuvîntul „călăuzesc” se substituie prin cuvîntul „conduc”;

2) punctul 3:

    în definiția noțiunii „campanie electorală”, cuvintele „Comisia Electorală Centrală sau de” se exclud;

    definiția noțiunii „rapoarte privind finanțarea campaniilor electorale” se completează la final cu textul  „ , precum și toate serviciile și acțiunile prestate cu titlu gratuit de persoane fizice și juridice și toate acțiunile de voluntariat;”;

3) regulamentul se completează cu punctul 42 cu următorul cuprins:

„42. Partidele politice și blocurile electorale care au desemnat candidați la alegerile parlamentare și locale, indiferent de numărul candidaților înaintați și tipul circumscripției electorale în care aceștia au fost înregistrați în calitate de concurenți electorali, deschid la bancă un singur cont cu menţiunea „Fond electoral” și propun pentru înregistrare la Comisia Electorală Centrală o persoană responsabilă de finanţe (trezorier) în condițiile stabilite la pct. 4 din prezentul Regulament. Toate mijloacele financiare aferente finanțării campaniei electorale a candidaților înregistrați din partea partidelor politice și blocurilor electorale vor fi gestionate prin intermediul acestui cont.”;

4) la punctul 51, după cuvintele „să accepte donații doar” se introduce textul „pentru finanțarea campaniei electorale”;

5) la punctul 7, după textul „lit. h)” se introduc cuvintele „din prezentul Regulament”; 

6) la punctul 11, textul „cu două zile anterioare zilei” se substituie prin textul „în ziua anterioară prezilei”;

7) punctul 131 se completează cu o nouă propoziție cu următorul cuprins:

 „Mijloacelor financiare proprii raportate conform prezentului punct nu se aplică restricția ce vizează plafonul pentru persoanele juridice, prevăzută la pct. 6 din prezentul Regulament.”;

8) la punctul 14 subpunctul 2), textul din paranteze, după cuvintele „alegeri locale” se introduc cuvintele „și participanților la referendum”;

9) la punctul 15, după textul „în termenele stabilite la pct. 14” se introduc cuvintele „din prezentul Regulament”;

10) regulamentul se completează cu punctul 151 cu următorul cuprins:

„151. În cazul alegerilor parlamentare și locale, partidele politice și blocurile electorale prezintă un raport financiar unificat despre mijloacele bănești acumulate și cheltuielile din campania electorală aferente tuturor candidaților înregistrați la alegeri din partea acestora.”;

11) la punctul 16, textul „mijloacele bănești virate” se substituie prin textul „fluxul mijloacelor bănești”;

12) la punctul 17, cifra „15” se înlocuiește cu cifra „151”;

13) la punctul 20, propoziția a doua se exclude;

14) la punctele 23 și 27, cuvîntul „președintele” se înlocuiește cu cuvintele „președintele/vicepreședintele”;

15) la punctul 28, cuvîntul „concurentul” se înlocuiește cu cuvîntul „concurentului”;

16) la punctul 30, după cifrele „4) - 5)” se introduce textul „din prezentul Regulament”;

17) la punctul 32, după cuvintele „Concurentul electoral”, textul „în baza căruia a fost stabilită” se înlocuiește cu textul „ , căruia i-a fost stabilită”.

 

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării se publică pe pagina-web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                        Alina RUSSU

 

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                                   Veaceslav AGRIGOROAE

 

Chișinău, 11 decembrie 2018

Nr. 1916