Nr. 1380 - pentru modificarea Regulamentului privind funcționarea Sistemului de înregistrare video în secțiile de votare, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2265/2019

  • 03.10.2023
  • 1812
  • 0

H O T Ă R Â R E

pentru modificarea Regulamentului privind funcționarea

Sistemului de înregistrare video în secțiile de votare,

aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2265/2019

 

În temeiul art. 25 lit. c) și 32 din Codul electoral, art. 14 alin. (1) din Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e:

 

  1. Regulamentul privind funcționarea Sistemului de înregistrare video în secțiile de votare, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2265/2019 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr. 59-65, art. 396), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1) la punctul 7, textul „card de memorie și prelungitoare” se substituie cu textul „card/carduri de memorie și prelungitor”

2) punctul 12 se completează cu textul „În cazul desfășurării votării pe parcursul a două zile, camera de supraveghere va rămâne activată pe întreaga durată a acesteia, fără întreruperi pe timp de noapte și până la finalizarea procesului de totalizare a rezultatelor.” 

3) la punctul 16, după sintagma „întregii zile” se introduce textul „sau pe parcursul celor două zile de votare”;

4) la punctul 17, textul „pe o durată de cel mult 2 ore” se exclude;

5) la punctul 18, textul „observatorii prezenți în secția de votare” se substituie cu textul „persoanele autorizate să asiste la operațiunile electorale”;

            6) la punctul 20, după cuvântul „zilei” se introduce textul „/zilelor”;

            7) la punctul 22, textul „validării/invalidării” se substituie prin textul „confirmării/infirmării legalității”, iar textul „în safeuri antifoc, sigilate” se exclude;

            8) la punctul 231, în propoziția a doua, după cuvântul „ziua” se introduce textul „/zilele”;

            9) în anexa nr. 1:

                textul „art. 33 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, pct. ___ din Regulamentul privind funcţionarea sistemului de înregistrare video în secţiile de votare, aprobat prin hotărîrea CEC nr.____ din _________________ ” se substituie prin textul „art. 41 din Codul electoral nr. 325/2022 și pct. 8 din Regulamentul privind funcţionarea sistemului de înregistrare video în secţiile de votare, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2265/2019, cu modificările ulterioare”;

     punctul 4, se completează cu textul „și poate fi contestată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, prin depunerea cererii prealabile la organul electoral ierarhic superior”

              textul „Secretarul biroului electoral

 al secţiei de votare ______________        ____________________

                                                             numele, prenumele                     semnătura              ”     se exclude;

              10) în anexa nr. 2:

    textul  „hotărârea CEC nr.____ din _________________” se substituie prin sintagma „hotărâre a Comisiei Electorale Centrale”;

  textul „ , ale Hotărîrii Guvernului nr.1123 din 14 decembrie 2010 privind aprobarea cerinţelor faţă de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaţionale de date cu caracter personal” se exclude.

  1. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

Președinta

Comisiei Electorale Centrale                                                                              Angelica CARAMAN

 

Chișinău, 3 octombrie 2023

Nr. 1380