Nr. 2637 - pentru modificarea Regulamentului privind statutul observatorilor  și procedura de acreditare a acestora, aprobat prin hotărîrea  Comisiei Electorale Centrale nr.332/2006

  • 02.09.2019
  • 2410
  • 0

H O T Ă R Î R E

pentru modificarea Regulamentului privind statutul observatorilor
 și procedura de acreditare a acestora, aprobat prin hotărîrea
 Comisiei Electorale Centrale nr.332/2006

 

În temeiul art.18, art. 22 alin. (1) lit. c) și art.68 din Codul electoral nr. 1381/1997, art.62 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, Comisia Electorală Centrală  h o t ă r ă ș t e:

1. Regulamentul privind statutul observatorilor și procedura de acreditare a acestora, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.332/2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 168-169, art. 571) se modifică, după cum urmează:

1) punctul 9 subpunctul 1:

-litera a) va avea următorul conținut:

„a) cererea din partea instituției care solicită acreditarea observatorilor, însoțită de lista persoanelor propuse pentru a fi acreditate completată conform modelului din Anexa nr.1 la prezentul regulament;”;

-litera c) se abrogă;

2) la punctul 19, textul „să se abţină să facă orice fel de comentarii în public, inclusiv în prezenţa reprezentanţilor mass-media sau unor alte persoane interesate, pînă la închiderea secţiilor de votare despre observările pe care le-au efectuat” se substituie prin textul „să se abțină să facă agitație în favoarea sau în defavoarea concurenților electorali în alegeri sau participanților la referendum în ziua precedentă votării și în ziua votării”;

3) anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:

„Anexa nr.1

la Regulamentul privind statutul
observatorilor și procedura de acreditare a acestora,

aprobat prin hotărîrea CEC nr.332/2006

 

Comisia Electorală Centrală /
 Consiliul electoral de circumscripție

CERERE

În temeiul art. 68 din Codul electoral și în conformitate cu punctul 9 din Regulamentul privind statutul observatorilor și procedura de acreditare a acestora, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 332/2006, _____________________________________
                                                                                                                                                     (organizația / instituția)

________________________________________________________________________

solicită acreditarea observatorilor, conform listei anexate, în vederea observării modului de organizare și desfășurare a alegerilor __________________________________________.     

                                                                                        (se indică tipul alegerilor: parlamentare; prezidențiale; locale; referendum republican /local)

 

Anexă: Lista persoanelor desemnate pentru a fi acreditate în calitate de observatori.

 

Data     _______________________             Semnătura __________________________

 

Lista persoanelor desemnate pentru a fi acreditate în

calitate de observatori din partea

 

_____________________________________________________

(organizația / instituția)

 

Nr.

d/o

Numele, Prenumele

Data, luna, anul nașterii

Numărul actului de identitate

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

 

Declar pe propria răspundere că datele înscrise în listă corespund înscrisurilor din actele de identitate, acestea sînt veridice și autentice, fapt pentru care semnez.

 

________________                                         ______________________________

  (data)                                                                                                               (Nume, Prenume, semnătura conducătorului organizației/instituției)

”.

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                         Dorin CIMIL


Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                       Maxim LEBEDINSCHI


Chișinău, 02 septembrie 2019

Nr. 2637