Nr. 2022 - privind condiţiile de organizare a întrunirilor electorale

 • 28.12.2018
 • 4689
 • 0

H O T Ă R Î R E

privind condiţiile de organizare a întrunirilor electorale

În scopul bunei organizări şi desfăşurări de către grupurile de inițiativă, concurenții electorali și participanții la referendum a adunărilor, mitingurilor, întrunirilor cu alegătorii în perioada electorală și în temeiul art. 18, art. 26 alin. (1) lit. b), art. 51 alin. (1), art. 52 alin. (1), (2), (6) și (7) din Codul electoral şi al Legii nr. 26 din 22 februarie 2008 privind întrunirile, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:

1. Grupurile de inițiativă, concurenții electorali și participanții la referendum (în continuare – subiecții electorali) sau persoanele de încredere ale acestora vor organiza și vor desfășura adunări, mitinguri, întruniri publice cu alegătorii, respectînd următoarele condiţii:

 1. solicitanţii vor notifica autoritatea administraţiei publice locale, printr-o declaraţie prealabilă, despre desfăşurarea evenimentului;
 2. solicitanţii, în cooperare cu autoritatea administraţiei publice locale, vor comunica din timp organelor abilitate să asigure securitatea şi ordinea publică despre data, ora şi locul desfăşurării evenimentului;
 3. evenimentele nu se vor organiza şi desfăşura în acelaşi loc şi concomitent de către doi sau mai mulţi subiecți electorali. În cazul în care doi sau mai mulţi subiecți electorali vor solicita desfăşurarea evenimentului pentru acelaşi loc şi oră, autoritatea publică locală va lua decizia ţinînd cont de acordul dat prin consens de toate părţile. Dacă, în urma discuţiilor, nici unul dintre solicitanţi nu acceptă să modifice ora, locul de desfăşurare a întrunirii, prioritate la desfăşurarea acesteia o are solicitantul care a depus primul declaraţia prealabilă;
 4. la desfăşurarea întrunirilor cu alegătorii organele abilitate să asigure securitatea şi ordinea publică vor spori  numărul de colaboratori, după caz.

2. În incinta instituţiilor publice (şcoli, grădiniţe, spitale etc.) întrunirile subiecților electorali ori a persoanelor de încredere ale acestora cu alegătorii se vor organiza şi desfăşura cu respectarea următoarelor condiţii:

 1. solicitanţii vor coordona în prealabil desfăşurarea evenimentului cu organul de conducere al instituţiei publice;
 2. evenimentul va avea loc în afara programului de lucru al instituţiei publice;
 3. activitatea de muncă a instituţiei publice, în cadrul organizării şi desfăşurării evenimentului, nu va fi afectată;
 4. participarea la întruniri cu subiecții electorali este benevolă, fiind interzisă obligarea funcţionarilor, elevilor, pacienţilor sau altor categorii de persoane să participe la ele;
 5. instituțiile publice vor trata în condiții de egalitate toți subiecții electorali, prin a le acorda tuturor solicitanților posibilitatea să desfășoare întruniri cu alegătorii în spații și perioade de timp egale. 

3. Hotărîrea se aduce la cunoştinţa subiecților electorali vizați, autorităţilor administraţiei publice şi Ministerului Afacerilor Interne.

4.  Condițiile stabilite prin prezenta hotărîre se aplică în modul corespunzător pentru toate tipurile de alegeri și referendumuri.

5. Hotărîrea nr. 2811 din 24 octombrie 2014 privind condițiile de organizare a întîlnirilor electorale, cu modificările ulterioare, se abrogă.

6. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina-web oficială a Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

Preşedintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                 Alina RUSSU

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                            Veaceslav AGRIGOROAE

 

Chişinău, 28 decembrie 2018

Nr. 2022