Nr. 4307 - cu privire la cererea de înregistrare a doamnei Maia Sandu în calitate de candidat la funcția de Președinte al Republicii Moldova, desemnat de Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”, a simbolului electoral și confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală și a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)

  • 30.09.2020
  • 982
  • 0

HOTĂRÂRE

cu privire la cererea de înregistrare a doamnei Maia Sandu în calitate de candidat la funcția de Președinte al Republicii Moldova, desemnat de Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”, a simbolului electoral și confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală și a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)

 

La 23 septembrie 2020, doamna Maia Sandu, candidatul la funcția de Președinte al Republicii Moldova desemnat de Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”, a depus la Comisia Electorală Centrală demersul de înregistrare în calitate de candidat la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie 2020, cu următoarele documente anexate:

a) listele de subscripție numerotate și sistematizate;

b) datele biografice ale candidatului;

c) declarația candidatului privind consimțământul său de a candida la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova, conținând şi declarația pe propria răspundere despre lipsa interdicțiilor legale/judecătorești de a candida;

d) declarația pe propria răspundere privind inexistența restricțiilor legale/judecătorești de a candida sau de a ocupa funcții publice și inexistența actelor de constatare rămase definitive referitoare la regimul declarării averilor şi intereselor personale, la stările de incompatibilitate şi la confiscarea averii nejustificate, acte care nu sunt prescrise;

e) declarația de avere şi interese personale a candidatului pentru ultimii 2 ani anteriori anului în care se desfășoară alegerile, în conformitate cu Legea privind declararea averii şi a intereselor personale;

f) certificatul de sănătate al candidatului pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova, eliberat de instituția medicală la care acesta se află în evidență;

g) copia de pe actul de identitate al candidatului, cu fișa de însoțire (ambele părți – recto și verso);

h) simbolul electoral în variantă electronică și pe hârtie;

j) demersul privind desemnarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală și a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul).

Comisia constată că declarația despre suspendarea, pe durata campaniei electorale, a funcțiilor deținute pentru persoanele care cad sub incidența art. 13 alin. (3) din Codul electoral nu trebuie să fie depusă, deoarece funcția de președinte al Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”, deținută la moment de doamna Maia Sandu, nu cade sub incidența acestor prevederi legale.

La setul de documente prezentat Comisiei este anexat simbolul electoral al candidatului Maia Sandu în vederea imprimării în buletinul de vot care este format din cuvintele „MAIA SANDU”, scrise cu litere mari, cu fontul Montsserat ExtraBold.

În calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ al candidatului în Comisia Electorală Centrală a fost desemnată doamna Olesea Stamate, pentru care s-a anexat actul ce atestă deținerea studiilor superioare juridice. În calitate de persoană responsabilă de finanțele candidatului (trezorierul) a fost desemnat domnul Artur Mija.

Materialele depuse au fost verificate și s-a constatat că acestea corespund cerințelor Codului electoral.

Conform actului de predare-recepționare a documentelor și listelor de subscripție prezentate de doamna Maia Sandu, Comisia Electorală Centrală a recepționat spre verificare 923 de liste de subscripție cu 25000 de semnături ale susținătorilor doamnei Maia Sandu în calitate de candidat la funcția de Președinte al Republicii Moldova, numeric declarate de candidat, colectate din 24 de unități administrativ-teritoriale de nivelul al doilea. Totodată, Comisia reține că au fost restituite 8 liste necompletate, 212 liste completate, dar care nu vor fi supuse verificării, iar 57 de liste nu au fost restituite Comisiei.

În urma verificării autenticității datelor cu privire la 22734 semnături din 915 de liste de subscripție, 2504 semnături au fost declarate nule și neavenite. Totodată, s-a stabilit că din totalul de semnături procesate, 20230 semnături se consideră valabile și întrunesc cerințele legale pentru susținerea candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova, încadrându-se în limita cerințelor stabilite la art. 113 alin. (1) și (2) din Codul electoral. În aceste condiții, grupul de lucru a decis sistarea procesului de verificare a listelor de subscripție, pe motiv că cerințele stabilite de lege au fost întrunite.

Pornind de la faptul că prevederile legale ce țin de desemnarea și înregistrarea candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova au fost respectate, în temeiul art. 12, 15, 18 alin. (2), 41 alin. (2) lit. c), 46 alin. (2) lit. a), 47-49, 113 alin.(1) și (2) din Codul electoral nr.1381/1997 și în conformitate cu pct. 52 din Regulamentul privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 113/2016, cu modificările ulterioare, pct. 33 lit. a), 40 lit. a) și 44 din Regulamentul privind modul de întocmire, prezentare și verificare a listelor de subscripție, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr.1730/2018, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e:

 

1. Se înregistrează doamna Maia Sandu în calitate de candidat la funcția de Președinte al Republicii Moldova desemnat de Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” pentru alegerile prezidențiale din 1 noiembrie 2020.

2. Se înregistrează simbolul electoral pentru imprimare în buletinul de vot la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din 1 noiembrie 2020 care este format din cuvintele „MAIA SANDU”, scrise cu litere mari, cu fontul Montsserat ExtraBold.

3. Se confirmă în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală pentru perioada campaniei electorale doamna Olesea Stamate.

4. Se confirmă în calitate de persoană responsabilă de finanțe (trezorier) domnul Artur Mija.

5. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                            Dorin CIMIL

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                         Maxim LEBEDINSCHI

 

Chișinău, 30 septembrie 2020

Nr. 4307