Nr. 004 - cu privire la repartizarea atribuțiilor între membrii Comisiei Electorale Centrale în perioada electorală a alegerilor locale noi din data de 21 noiembrie 2021

  • 20.09.2021
  • 1332
  • 0

HOTĂRÂRE

cu privire la repartizarea atribuțiilor între membrii Comisiei Electorale Centrale

în perioada electorală a alegerilor locale noi din data de 21 noiembrie 2021

 

În vederea bunei organizări și desfășurări a alegerilor locale noi ale primarilor în unele localități, stabilite pentru data de 21 noiembrie 2021, precum și în temeiul art. 18 alin. (2), art. 21, art. 26 din Codul electoral nr. 1381/1997 și al Regulamentului cu privire la activitatea Comisiei Electorale Centrale, aprobat prin hotărârea CEC nr. 137/2006, cu modificările ulterioare, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e:

 

1. Se repartizează atribuțiile între membrii Comisiei Electorale Centrale în perioada electorală a alegerilor locale noi, stabilite pentru data de 21 noiembrie 2021, după cum urmează:

Angelica Caraman, președinte:

- coordonează activitatea tuturor organelor electorale privind organizarea și desfășurarea alegerilor în condițiile Codului electoral;

- conlucrează cu autoritățile administrației publice centrale în scopul asigurării condițiilor necesare pentru buna desfășurare a alegerilor;

Alexandr Berlinschii, membru:

- coordonează funcționarea Registrului de stat al alegătorilor, activitatea registratorilor în aplicarea procedurilor de întocmire, verificare și actualizare a listelor electorale;

- coordonează și asigură respectarea normelor privind reflectarea campaniei electorale în  mijloacele de informare în masă;

- coordonează activitatea de comunicare a hotărârilor Comisiei, dispozițiilor președintelui Comisiei, precum și a altor materiale membrilor Comisiei, consiliilor electorale de circumscripție, birourilor electorale ale secțiilor de votare, organelor administrației publice, instituțiilor, întreprinderilor, organizațiilor, partidelor, organizațiilor social-politice, persoanelor cu funcții de răspundere;

- coordonează modelele documentelor electorale;

Sergiu Gurduza, membru:

- reprezintă, în cazul în care este delegat, Comisia Electorală Centrală în instanța de judecată pe bază de procură și participă la întocmirea documentelor procesuale civile;

- coordonează activitatea privind examinarea cererilor de acreditare a observatorilor de către Comisia Electorală Centrală;

Ludmila Lupașco, membru:

- coordonează soluționarea chestiunilor privind accesibilitatea procesului electoral pentru persoanele cu nevoi speciale și/sau cu dizabilități;

Alexandru Musteața, membru:

- coordonează acțiunile de monitorizare a respectării normelor privind reflectarea campaniei electorale în  mijloacele de informare în masă;

Pavel Postica, membru:

- coordonează activitatea de instruire a funcționarilor electorali și de implementare a programelor de educație electorală;

- asigură controlul asupra gestionării de către concurenții electorali a mijloacelor financiare virate în fondul electoral;

 

- conlucrează cu autoritățile publice locale în scopul asigurării condițiilor necesare pentru buna desfășurare a alegerilor;

2. Concomitent, fiecare membru al Comisiei Electorale Centrale exercită următoarele atribuții:

- coordonează activitatea consiliilor electorale de circumscripție ce vizează executarea Programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor prevăzute de Codul electoral privind organizarea și desfășurarea alegerilor locale noi din data de 21 noiembrie 2021;

- coordonează elaborarea proiectelor de hotărâri cu privire la constituirea consiliilor electorale de circumscripție și degrevarea membrilor acestora;

- participă la seminarele de instruire a funcționarilor electorali;

- coordonează activitatea de recepționare a documentelor electorale privind totalizarea rezultatelor alegerilor, conform repartizării stabilite la pct. 3.

3. Membrii Comisiei Electorale Centrale coordonează activitatea organelor electorale inferioare, după cum urmează:

Alexandr Berlinschii - CECEM Bălți;

Sergiu Gurduza - CECES Bălceana, raionul Hâncești, CECEC Cneazevca, raionul Leova;

Ludmila Lupașco - CECEC Ucrainca și CECES Opaci, raionul Căușeni, CECEC Hârtop, raionul Cimișlia, CECES Palanca și CECES Ștefănești, raionul Ștefan Vodă;

Alexandru Musteața- CECEC Ișcălău, CECES Călinești și CECES Pârlița, raionul Fălești, CECEC Negurenii Vechi, raionul Ungheni;

Pavel Postica- CECEO Cupcini și CECES Hlinaia, raionul Edineț, CECEC Camenca, raionul Glodeni.

4. În perioada electorală, membrilor Comisiei Electorale Centrale care nu activează permanent li se achită o indemnizație lunară echivalentă cu salariul secretarului Comisiei Electorale Centrale, stabilit pentru perioada respectivă, din mijloacele financiare alocate pentru alegeri.

5. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                 Angelica CARAMAN                                                                        

 

Secretarul ședinței                                                                           Alexandr BERLINSCHII                                                                 

 

Chișinău, 20 septembrie 2021

Nr. 4