Nr. 1140 - pentru aprobarea Regulamentului cu privire la Registrul de stat al alegătorilor

  • 28.07.2023
  • 1571
  • 0
H O T Ă R Â R E
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la Registrul de stat al alegătorilor
 
În conformitate cu pct. 2, 7 și 9 din Concepția Sistemului informațional automatizat de stat „Alegeri”, aprobată prin Legea nr. 101/2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 117-119, art. 457) și în temeiul art. 25 lit. c), art. 32 și art. 60 alin. (1) din Codul electoral nr. 325/2022 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 426-427, art. 770), Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e:
 
1. Se aprobă Regulamentul cu privire la Registrul de stat al alegătorilor  (se anexează).
2. Se abrogă hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2974/2014 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la Registrul de stat al alegătorilor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 11-21, art. 73).
3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
 
Președinta
Comisiei Electorale Centrale                                                                       Angelica CARAMAN
 
Chișinău, 28 iulie 2023
Nr. 1140