Nr. 2591 - pentru modificarea Regulamentului privind activitatea consiliului electoral de circumscripție, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1702 din 19 iunie 2018

 • 28.08.2019
 • 2610
 • 0

H O T Ă R Î R E

pentru modificarea Regulamentului privind activitatea

consiliului electoral de circumscripție, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1702 din 19 iunie 2018

 

În temeiul art. 18, art. 22 alin. (1) lit. c) din Codul electoral nr. 1381/1997, Art. VI din Legea nr. 113/2019 pentru modificarea unor acte legislative, art. 62 alin. (1) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e:

 

1. Regulamentul privind activitatea consiliului electoral de circumscripție, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1702 din 19 iunie 2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 295-308, art. 1209) se modifică, după cum urmează:

1) la punctul 4, după cuvintele „în conformitate cu articolele” se introduce textul „26 alin. (1) lit. c),” ;

2) punctul 6:

    - litera a) se completează la final cu textul „noi, în conformitate cu prevederile Art. VI din Legea nr. 113/2019 pentru modificarea unor acte legislative”;

    - la litera b), după cuvintele „de ziua alegerilor” se introduce textul „parlamentare,”;

3) punctul 7:

    - în subpunctul 1), după cuvintele „alegerilor parlamentare” se introduce cuvîntul „noi”;

    - în subpunctul 2), după cuvintele „în cazul alegerilor” se introduce textul „parlamentare,”;

4) la punctul 16 litera n), după textul „conform desemnării,” se introduce textul „în cazul alegerilor parlamentare noi,”;

5) la punctul 23, prima frază se completează la final cu textul „ , întocmită conform modelului din Anexa nr. 16 la prezentul regulament”;

6) punctul 39:

  -  la începutul textului de la litera f) se introduce textul „în cazul alegerilor parlamentare noi,”, iar la final, după cuvîntul „uninominală”, se introduce textul „ , adoptînd o hotărîre în acest sens, conform modelului din Anexa nr. 17 la prezentul regulament”;

  - litera p) va avea următorul cuprins:

    „p) declară candidații supleanți pentru funcția de consilier al consiliului local, adoptînd o hotărîre în acest sens, conform modelului din Anexa nr. 20 la prezentul regulament;”

   - după litera p) se introduce litera q) cu următorul cuprins:

   „q) exercită și alte atribuții ce țin de organizarea și desfășurarea alegerilor.”;

7) la punctul 49, textul „La cererea concurenţilor electorali, consiliul electoral de circumscripţie acreditează cîte un observator pentru monitorizarea alegerilor în secţiile de votare. Prin hotărîre a consiliului electoral se acreditează observatori şi din partea asociaţiilor obşteşti calificate din Republica Moldova.” se substituie prin textul „Consiliul electoral de circumscripţie acreditează observatori naționali pentru monitorizarea alegerilor în secţiile de votare la cererea concurenţilor electorali/participanților la referendum și asociaţiilor obşteşti calificate din Republica Moldova, adoptînd o hotărîre în acest sens, conform modelului din Anexa nr. 18 la prezentul regulament.”;

8) la punctul 50 în prima frază, după cuvintele „alegerilor parlamentare” se introduce cuvîntul „noi”;

9) la punctul 62, prima frază se completează la final cu textul „ , întocmită conform modelului din Anexa nr. 19 la prezentul regulament”;

10) punctul 67:

 - cuvîntul „După” de la începutul textului din alineatul al treilea se substituie prin textul „În cazul alegerilor parlamentare noi, după”;

 - în alineatul al patrulea, textul „validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, cu modificările ulterioare” se substituie prin textul „atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei nr. 2514 din 4 iunie 2019”;

11) la anexele nr. 12 litera e), nr. 12a litera f), nr. 12b litera e) și nr. 12c litera e), textul „certificatul de integritate, eliberat, în condițiile legii, de către Autoritatea Națională de Integritate” se substituie prin textul „declarația pe propria răspundere privind inexistența restricțiilor legale/judecătorești de a candida sau ocupa funcții publice și inexistența actelor de constatare rămase definitive referitoare la regimul declarării averilor și intereselor personale, la stările de incompatibilitate și la confiscarea averii nejustificate, acte care nu sînt prescrise”;

12) la anexele nr. 2 pct. 3.,  nr. 6 pct. 2, nr. 12 pct. 5., nr.12a pct. 4, nr. 12b pct. 5., nr. 12c pct.4, după sintagma „la cunoștința publică” se introduce textul „la sediul organului electoral”;

13) în anexa nr. 14b, textul  din paranteze „validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013” se substituie prin textul „atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei nr. 2514 din 4 iunie 2019”;

14) regulamentul se completează cu anexele nr. 16 - 20 cu următorul cuprins:

 

Anexa nr. 16

la Regulamentul privind activitatea consiliului electoral de circumscripție,

aprobat prin hotărîrea CEC nr.1702 din 19 iunie 2018

 

Modelul hotărîrii cu privire la solicitarea revocării membrului consiliului electoral

 

 

 

   COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ

A REPUBLICII MOLDOVA

 

 

CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPȚIEI ELECTORALE

 

_____________________________________ nr. ____

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________

                   (tipul scrutinului)

           _____ _______________ 20____

                       (data desfășurării scrutinului)

 

 

 

HOTĂRÎRE

cu privire la solicitarea revocării membrului consiliului electoral

 

din „___” _____________ 20____                                                                                     nr. ___

 

 

          Potrivit Codului electoral, membrului organului electoral îi este interzis să _____________      

          _________________________________________________________________________

(se va indica temeiul legal și motivul revocării)

_______________________________________________________________________

 

În temeiul art. 35 alin. (7), art. 36 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Codul electoral nr. 1381/1997, pct. 23 din Regulamentul privind activitatea consiliului electoral de circumscripție, aprobat prin hotărîrea CEC nr.1702 din 19 iunie 2018, Consiliul electoral al circumscripției electorale nr. ____ ________________________ h o t ă r ă ș t e:

 

 1. Se constată____________________________________________________________

                                                                      ( se va indica motivul  revocării)

                 de către dl (dna) _______________________________________, membru din  partea          

                  ____________________________________________________.

 1. Se solicită ___________________________________________ revocarea dlui (dnei)

                             (autoritatea care a desemnat membrul)

                  _____________________________ din calitatea de membru al Consiliului electoral al                    

                  circumscripției electorale nr._____  ________________________________________.

 1. Se solicită în termen de 72 de ore înaintarea unei noi candidaturi în calitate de  membru al consiliului, în caz contrar candidatura va fi identificată din Registrul funcționarilor electorali.
 2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării și se aduce la cunoștința publică la sediul organului electoral.

 

Preşedintele consiliului electoral

de circumscripţie                            ____________                _________________

                                                                                                  (semnătura)                                       (numele, prenumele)

L.Ş.

 

Secretarul consiliului electoral

de circumscripţie                             ____________                _________________

                                                              (semnătura)                                        (numele, prenumele)

 

 

Anexa nr. 17

la Regulamentul privind activitatea consiliului electoral de circumscripție,

aprobat prin hotărîrea CEC nr.1702 din 19 iunie 2018

 

                          

Modelul hotărîrii cu privire la cererea de înregistrare a grupului de iniţiativă

pentru susținerea candidatului la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova

 

 

COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ

A REPUBLICII MOLDOVA

 

 

CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPȚIEI  ELECTORALE

UNINOMINALE nr. ____, _________________________________________

 

ALEGERI PARLAMENTARE NOI

din ___ ______________ 20__

 

 

HOTĂRÎRE

cu privire la cererea de înregistrare a grupului de iniţiativă pentru susținerea

candidatului la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova

 

dl/dna  __________________ din partea _________________________________

 

în circumscripția electorală uninominală nr. ___ ______________________

 

 

 

nr. _____                                                                                                                 din __ ________20__

La data de ___________________, dl/dna ___________________ a depus cererea privind înregistrarea grupului de inițiativă pentru susținerea sa în calitate de candidat la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova în circumscripția electorală uninominală nr. ___ _______________________. Cererea este însoțită de următoarele documente:

1. Procesul-verbal al ședinței/extras din procesul-verbal______________________________

___________________________________________________________________________.

2. Lista membrilor grupului de inițiativă.

3. Copia de pe actul de identitate al candidatului.

4. Statutul și certificatul de înregistrare, în copie autentificată prin ștampila partidului politic (după caz).

5. Copia hotărîrii Comisiei Electorale Centrale de înregistrare a blocului electoral (după caz).

Potrivit procesului-verbal, la data de ___ ________________, a avut loc ședința de  constituire a grupului de inițiativă pentru susținerea candidatului la funcția de deputat, iar în calitate de conducător al grupului de inițiativă a fost ales ________________________________.

În cadrul examinării listei membrilor grupului de inițiativă pentru susținerea dlui/dnei_________________________________ în calitate de candidat la funcția de deputat din partea _______________________________________, s-a stabilit că cele _______  persoane propuse în calitate de membri ai grupului de inițiativă întrunesc cerințele legale pentru înregistrare.

Examinînd celelalte documentele prezentate, consiliul electoral de circumscripție constată că acestea au fost întocmite cu respectarea cerințelor legale stabilite în acest sens.

În temeiul art. 29, art. 46, art. 85, art. 87 din Codul electoral nr.1381/1997, Art. VI din Legea nr. 113/2019 pentru modificarea unor acte legislative și pct. 19, pct. 22 din Regulamentul privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1731 din 3 iulie 2018, Consiliul electoral al circumscripției electorale uninominale nr. ________________________________________ h o t ă r ă ș t e:

 

1. Se înregistrează grupul de iniţiativă, în număr de ____  persoane (conform anexei), pentru colectarea semnăturilor în vederea susținerii în calitate de candidat a dlui/dnei ______________________ la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, din partea _________________________, în circumscripția electorală uninominală nr. ________________.

2. Se confirmă în calitate de conducător al grupului de inițiativă dl/dna ______________.

3. Grupul de inițiativă va colecta semnăturile susținătorilor pînă la data de__ _______20__, în conformitate cu prevederile art. 47 și 86 din Codul electoral, ale Art. VI din Legea nr. 113/2019 pentru modificarea unor acte legislative și ale capitolului IV din Regulamentul privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1731 din 3 iulie 2018

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării și se aduce la cunoștința publică la sediul organului electoral.

 

Preşedintele consiliului electoral

de circumscripţie                            ____________                _________________

                                                            semnătura                                    numele, prenumele

L.Ş.

 

Secretarul consiliului electoral

de circumscripţie                             ____________                _________________

                                                semnătura                                   numele, prenumele

Anexă la

hotărîrea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. ___ _______________________ nr. ___ din __ ____________

 

LISTA

membrilor grupului de inițiativă pentru colectarea semnăturilor

în vederea susținerii dlui / dnei _______________________________________________în calitate de candidat la

funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova în circumscripția

electorală uninominală nr. ___ ______________________

 

 

Nr. d/o

Numele 

Prenumele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 18

la Regulamentul privind activitatea consiliului electoral de circumscripție,

aprobat prin hotărîrea CEC nr.1702 din 19 iunie 2018

 

Modelul hotărîrii cu privire la acreditarea observatorilor naționali

din partea concurentului electoral/asociației obștești calificate din Republica Moldova

 

   COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ

A REPUBLICII MOLDOVA

 

 

CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPȚIEI ELECTORALE

_____________________________________ nr. ____

 

______________________________________

(tipul scrutinului)

 

_____ _______________ 20____

(data desfăşurării scrutinului)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÎRE

cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea____________________________________________________________

                (se va indica denumirea concurentului electoral/participantului la referendum/asociației obștești)

 

din „___” _____________ 20____                                                                                     nr. ___

 

 

La data  de ___  ___________20__, __________________________________________  

                                                                                (denumirea concurentului electoral/participantului la referendum/asociației obștești)

a înaintat Consiliului electoral al circumscripției electorale nr.___ ________________ un demers privind acreditarea a _____ persoane în calitate de observatori naționali în secțiile de votare din circumscripția electorală nr.____ ___________________ pentru monitorizarea _____________

_____________________________________________________________________.                                                                          

(se va indica tipul scrutinului)

 

        În temeiul art. 68 alin. (1), alin. (5) și (6) din Codul electoral nr. 1381/1997, pct. 49 din Regulamentul privind activitatea consiliului electoral de circumscripție, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1702 din 19 iunie 2018, pct. 7, pct. 9 subpct. 1), pct. 13 și pct. 15 din Regulamentul privind statutul observatorilor şi procedura de acreditare a acestora, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 332 din 24 octombrie 2006, Consiliul electoral al circumscripției electorale nr._____ ____________________ hotărăşte: 

 

 1. Se acreditează în calitate de observatori naționali ______ persoane din partea  ___________________________________________________, în vederea monitorizării

                (denumirea concurentului electoral/participantului la referendum/asociației obștești)

_______________________________________________, conform anexei.                                                                

                                                 (se va indica tipul scrutinului)

2. Persoanele acreditate în calitate de observatori naționali își vor desfășura activitatea în raza circumscripției electorale nr.___ ______________________, în condițiile legislației Republicii Moldova.

 3Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării și se aduce la cunoștința publică la sediul organului electoral.

 

Preşedintele consiliului electoral

de circumscripţie                                      ____________                  _______________

                                                         semnătura                             (nume, prenume)

L.Ş.                                                         

 

Secretarul consiliului electoral

de circumscripţie                                  ____________                      _______________.

                                                       semnătura                                       (nume, prenume)

 

 

 

Anexă  la                                                                                                                                                                                                                                              

hotărîrea Consiliului electoral al

circumscripției electorale nr.__ ________________                                                   

nr. ____ din ___ __________ 20__

 

Lista  persoanelor acreditate din partea__________________________________________

                                                                                              (denumirea concurentului electoral/participantului la referendum/asociației obștești)        

în calitate de observatori naționali  în vederea monitorizării   ____________________________

                                                                                                                           (se va indica tipul scrutinului)

în raza circumscripției electorale nr.  _____   ________________________________________.

 

Nr. d/o

Numele

Prenumele

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 19

la Regulamentul privind activitatea consiliului electoral de circumscripție,

aprobat prin hotărîrea CEC nr.1702 din 19 iunie 2018

 

Modelul hotărîrii cu privire la angajarea funcționarilor

 în cadrul aparatului consiliului electoral de circumscripție

 

COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ

A REPUBLICII MOLDOVA

 

 

CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPȚIEI ELECTORALE

_____________________________________ nr. ____

 

______________________________________

(tipul scrutinului)

 

_____ _______________ 20____

(data desfăşurării scrutinului)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÎRE

cu privire la angajarea funcționarilor în cadrul aparatului

 consiliului electoral de circumscripție

 

din „___” _____________ 20____                                                                                     nr. ___

 

 

        În temeiul art. 28 alin.(11) și art. 29 din Codul electoral nr. 1381/1997, al pct. 62 din Regulamentul privind activitatea consiliului electoral de circumscripție, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1702 din 19 iunie 2018, al hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr.___ din ___ _____________ 20___ cu privire la aprobarea statelor de personal ale aparatelor consiliilor electorale de circumscripție, constituite pentru organizarea și desfășurarea  ____________________din data __ ________ 20_, Consiliul electoral al circumscripției electorale nr._____  ____________________ hotărăşte: 

 

 1. Se angajează în cadrul aparatului Consiliului electoral al circumscripției electorale _______________________ nr. ___ persoanele enumerate în anexa la prezenta.                                               

2. Angajarea se face în baza documentelor ce atestă studiile/pregătirea profesională în domeniu, după caz.

3Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării și se aduce la cunoștința publică la sediul organului electoral.

 

Preşedintele consiliului electoral

de circumscripţie                                      ____________                  _______________

                                                         semnătura                             (nume, prenume)

L.Ş.                                                         

 

Secretarul consiliului electoral

de circumscripţie                                  ____________                      _______________

                                                       semnătura                                       (nume, prenume)

 

 

Anexă  la                                                                                                                                                                                                                                              

hotărîrea Consiliului electoral al

circumscripției electorale nr.__ ________________                                                   

nr. ____ din ___ __________ 20__

 

 

 

Nr. d/o

Numele, prenumele

Funcția

 Atribuțiile funcției

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 20

la Regulamentul privind activitatea consiliului electoral de circumscripție,

aprobat prin hotărîrea CEC nr.1702 din 19 iunie 2018

 

 

Modelul hotărîrii privind aprobarea listei candidaților supleanți

 

   COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ

A REPUBLICII MOLDOVA

 

 

CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPȚIEI ELECTORALE

_____________________________________ nr. ____

 

______________________________________

(tipul scrutinului)

 

_____ _______________ 20____

(data desfăşurării scrutinului)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÎRE

cu privire la declararea candidaților supleanți

pentru funcția de consilier al consiliului local

 

din „___” _____________ 20____                                                                                     nr. ___

 

În baza procesului-verbal privind totalizarea rezultatelor votării la alegerea consilierilor în consiliul raional/municipal, orășenesc, sătesc (comunal), candidaţii, care au fost incluşi în listă, dar nu au fost aleşi (nu li s-au atribuit mandate de consilier), candidaţii din partea par­tidului, altei organizații social-politice, blocului electoral, precum şi candi­daţii independenţi cărora, potrivit şirului descrescător, nu li s-au atribuit mandate de consilier, dar au acumulat voturi ale alegătorilor, vor fi declaraţi candidaţi supleanţi.

În conformitate cu art. 144 alin. (9) din Codul electoral, Consiliul electoral al circumscripției electorale ____________________________ nr. ____, hotărăște:

 

 1. Se declară candidați supleanți pentru funcția de consilier al consiliului local, după cum urmează:
 1. candidații care au fost incluşi în listă, dar nu au fost aleşi (nu li s-au atribuit mandate de consilier) de pe lista partidelor, altor organizații social-politice, blocurilor electorale cărora, potrivit șirului descrescător, li s-a atribuit cel puțin un mandat de consilier (conform anexei nr. 1);
 2. candidaţii par­tidului, altei organizații social-politice, blocului electoral, precum şi candi­daţii independenţi cărora, potrivit şirului descrescător, nu li s-au atribuit mandate de consilier, dar au acumulat voturi ale alegătorilor (conform anexei nr. 2).

 

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării și se aduce la cunoștința publică la sediul organului electoral.

 

Președintele

Consiliului electoral de circumscripție    ____________            _________________

                                                                      semnătura                       numele, prenumele

L. Ș.

 

Secretarul

Consiliului electoral de circumscripție    ____________            _________________

                                                                      semnătura                       numele, prenumele         ”.                                                                                                                                                                

 

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

 

Preşedintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                                 Dorin CIMIL

 

Secretarul                                                                                              

Comisiei Electorale Centrale                                                                               Maxim LEBEDINSCHI

 

Chişinău, 28 august 2019

Nr. 2591